Uzyskanie karty pobytu, karta pobytuKarta pobytu

Nasza firma zajmuje się pomocą w uzyskaniu karty pobytu. Prowadzimy działaność w każdym województwie w Polsce, gromadzimy dokumenty niezbędne dla uzyskania karty pobytu, doradzamy, składamy wniosek wraz z cudzoziemcem. Przeprowadziliśmy z sukcesem setki postępowań na kartę pobytu
Karta pobytu jest to dokument, który potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polski. Dokument ten wraz z ważnym paszportem zagranicznym potwierdza uprawnienia do pobytu w Polsce oraz uprawnia do wielokrotnego przekraczania granicy polskiej bez koniczności posiadania wizy. Przy przekraczaniu granicy należy przedstawić uprawnionym funkcjonariuszom Straży Granicznej kartę pobytu razem z ważnym paszportem zagranicznym.

W karcie pobytu znajdują się następujące informacje:

imię (imiona) i nazwisko jej posiadacza oraz imiona rodziców;
data, miejsce i kraj jego urodzenia;
adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy;
informacja o obywatelstwie;
informacja o płci;
informacja o wzroście w centymetrach i kolorze oczu;
numer PESEL (co to jest numer PESEL?), jeśli został nadany;
informacja o rodzaju udzielonego zezwolenia;
adnotacja „naukowiec”, jeśli zezwolenie na pobyt czasowy zostało wydane w celu prowadzenia badań naukowych;
adnotacja „Niebieska Karta UE”, jeśli zezwolenie na pobyt czasowy zostało wydane w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji;
adnotację „dostęp do rynku pracy” – w przypadku zezwolenia udzielonego cudzoziemcowi, który jest uprawniony do wykonywania pracy w Polsce lub jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę;
linie papilarne;
nazwa organu wydającego kartę;
data wydania karty;
data upływu okresu ważności karty;
fotografia cudzoziemca;
adnotacja „ochrona międzynarodowa przyznana przez…(wskazanie państwa członkowskiego UE, które ją przyznano) w dniu … (data przyznania ochrony międzynarodowej)” – w przypadku, gdy cudzoziemiec uzyskał w Polsce zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE i jednocześnie przyznano mu ochronę międzynarodową w Polsce lub w innym kraju UE.

Karta pobytu to dokument umożliwiający cudzoziemcowi pobyt na terytorium Polski. O ile wiza wydawana jest najczęściej przez polski konsulat w kraju pochodzenia cudzoziemca, o tyle karta pobytu wydawana jest w Polsce przez właściwego Wojewodę. Jeśli cudzoziemiec posiada kartę pobytu nie musi już starać się o wizę. Uzyskanie karty pobytu to skomplikowana procedura, która zajmuje co najmniej 2-3 miesiące.
Wniosek o wydanie karty należy bezwzględnie złożyć nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu.

Karta pobytu potwierdza tożsamość cudzoziemca oraz uprawnia wraz z dokumentem podróży do przekraczania granicy.

W przypadku przedłożenia potwierdzenia zameldowania na okres poniżej 2 miesięcy – karta zostanie wygenerowana bez adresu.

Wniosek o wymianę karty pobytu musisz złożyć w przypadku:

zmiany danych umieszczonych w dotychczas posiadanej karcie pobytu;
zmiany wizerunku twarzy posiadacza karty pobytu w stosunku do wizerunku twarzy umieszczonego w tej karcie w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację posiadacza karty;
utraty karty pobytu;
uszkodzenia dokumentu.
Wniosek o wymianę karty pobytu powinnaś/powinieneś złożyć w ciągu 14 dni od wystąpienia przyczyn do wymiany dokumentu.

W przypadku zagubienia karty pobytu lub jej uszkodzenia powinnaś/powinieneś w terminie 3 dni od dnia utraty lub uszkodzenia dokumentu zawiadomić o tym fakcie wojewodę, który wydał kartę.

Jeśli zawiadomienie o zagubieniu/uszkodzeniu dokumentu przekażesz na specjalnym formularzu (pobierz tutaj) – nieodpłatnie otrzymasz zaświadczenie potwierdzające fakt zgłoszenia utraty/uszkodzenia dokumentu. Zaświadczenie to jest ważne do czasu wydania kolejnego dokumentu, nie dłużej jednak niż przez okres 2 miesięcy od dnia wystawienia.

Wniosek o wydanie karty pobytu składasz:

w przypadku wydania pierwszej karty pobytu, gdy:

przybywasz na terytorium Polski lub przebywasz na tym terytorium w celu połączenia z rodziną (po uzyskaniu decyzji wojewody w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy);

jesteś członkiem najbliższej rodziny repatrianta.
w przypadku wydania kolejnej karty pobytu, gdy posiadasz zezwolenie na pobyt stały (wcześniej „zezwolenie na osiedlenie się”) lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE i twoja karta pobytu traci ważność
Wniosek o wydanie karty pobytu powinieneś złożyć co najmniej na 30 dni przed upływem ważności posiadanego dokumentu.

Podczas składania wniosku pobierane są odciski linii papilarnych w celu zakodowania ich w karcie pobytu;
W przypadku przekazania wniosku za pośrednictwem poczty lub złożenia wniosku przez pełnomocnika - zostaniesz powiadomiona/-y o konieczności stawienia się w urzędzie w celu złożenia odcisków linii papilarnych;
Brak złożenia odcisków linii papilarnych będzie skutkował odmową wszczęcia postępowania w sprawie wydania karty pobytu lub jej wymiany;
W przypadku, gdy pobranie linii papilarnych od cudzoziemca jest fizycznie niemożliwe – organ administracji odstępuje od ich pobrania.
Wydanie/wymiana karty pobytu następuje w ciągu miesiąca czasu od wpłynięcia kompletu dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego zostaniesz na piśmie powiadomiony/a na jaki termin przewidziane jest wydanie wnioskowanego dokumentu i z jakich przyczyn wynikają opóźnienia.

Wymiana karty pobytu

Cudzoziemiec obowiązany jest wymienić posiadaną kartę pobytu w przypadku:

  • zmiany danych w niej zamieszczonych
  zmiany wyglądu utrudniającego ustalenie jego tożsamości,
  • uszkodzenia dotychczas posiadanej karty w stopniu utrudniającym posługiwanie się nią,
  • upływu terminu ważności dotychczas posiadanej karty pobytu Idot. zezwoleń na osiedlenie się,
  • utraty lub zniszczenia dotychczas posiadanej karty.

Uchylanie się od obowiązku wymiany karty pobytu podlega karze grzywny.

Wymagane dokumenty

 • 1 egzemplarz wypełnionego wniosku o wymianę karty pobytu,
 • 2 aktualne kolorowe fotografie o wymiarach 4,5 x 3,5 cm, przedstawiające osobę umiejscowioną centralnie, bez. okularów z ciemnymi szkłami, w taki sposób. aby ukazywała lewy półprofil z widocznymi oczami oraz lewym uchem,
 • ważny dokument podróży,
 • aktualne potwierdzenie zameldowania,
  dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych i okoliczności podanych we wniosku.UWAGA
Cudzoziemiec, który utracił kartę pobytu, jest obowiązany w terminie 3 dni od dnia jej utraty zawiadomić o tym wojewodę, który ją wydał.
W przypadku znalezienia utraconej karty pobytu, cudzoziemiec jest obowiązany, w terminie 3 dni od dnia jej znalezienia, zawiadomić o tym wojewodę i zwrócić niezwłocznie znalezioną kartę pobytu, jeżeli w miejsce utraconej karty pobytu wydano już nową.
Niezastosowanie się do wyżej wymienionego terminu podlega karze grzywny.
Cudzoziemcowi, który uzyskał zezwolenie na osiedlenie się wydaje się kartę pobytu.
Karta pobytu, w okresie jej ważności, potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz uprawnia, wraz z dokumentem podróży, do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy.
Cudzoziemiec jest obowiązany odebrać osobiście kartę pobytu, a w przypadku małoletniego poniżej 13 roku życia - odbioru dokonuje jego przedstawiciel ustawowy lub kurator.


TERMIN WAŻNOŚCI KARTY POBYTU
Karta pobytu jest ważna przez 10 lat od daty jej wydania i po upływie tego okresu podlega wymianie


WYMIANA KARTY POBYTU
Cudzoziemiec jest obowiązany wymienić posiadaną kartę pobytu w przypadku:
· 1) zmiany danych w niej zamieszczonych;
· 2) zmiany wyglądu utrudniającej ustalenie jego tożsamości;
· 3) uszkodzenia karty w stopniu utrudniającym posługiwanie się nią;
· 4) utraty lub zniszczenia karty.


ORGAN WYMIENIAJĄCY KARTĘ POBYTU
Wymiany karty pobytu dokonuje wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca. Kartę pobytu, wydaje się i wymienia po uiszczeniu należnej opłaty.
Wniosek o wymianę karty składa się na formularzu. Cudzoziemiec ubiegający się o wymianę karty pobytu jest obowiązany przedstawić ważny dokument podróży, i dołączyć do wniosku:
1) fotografie osób objętych wnioskiem;
2) dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych i okoliczności podanych we wniosku.
W szczególnie uzasadnionym przypadku, jeżeli cudzoziemiec ubiegający się o wymianę karty pobytu nie posiada i nie ma możliwości uzyskania ważnego dokumentu podróży, może przedstawić inny dokument potwierdzający jego tożsamość.


UTRATA KARTY POBYTU
Cudzoziemiec, który utracił kartę pobytu, jest obowiązany zawiadomić o tym wojewodę, który ją wydał, w terminie 3 dni od dnia jej utraty. W przypadku znalezienia utraconej karty pobytu cudzoziemiec jest obowiązany, w terminie 3 dni od dnia jej znalezienia, zawiadomić o tym wojewodę i zwrócić niezwłocznie znalezioną kartę pobytu, jeżeli w miejsce utraconej karty pobytu wydano już nową.
Cudzoziemiec jest obowiązany zwrócić niezwłocznie kartę pobytu organowi, który ją wydał - po doręczeniu dokumentu potwierdzającego nabycie obywatelstwa polskiego lub decyzji o cofnięciu zezwolenia na osiedlenie się.


PODRÓŻOWANIE NA PODSTAWIE KARTY POBYTU
Cudzoziemiec może podróżować i przebywać na terytorium państw obszaru Schengen (także na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) bez konieczności posiadania wizy przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy w okresie 6-miesięcznym na podstawie zezwolenia pobytowego wydanego przez jedno z państw obszaru Schengen, o ile jednocześnie spełnia ogólne warunki wjazdu i pobytu na terytorium państw obszaru Schengen, tj. posiada ważny dokument podróży, potrafi uzasadnić cel i warunki planowanego pobytu oraz posiada wystarczające środki utrzymania lub możliwość ich uzyskania zgodnie z prawem, a także nie jest uważany za stanowiącego zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych żadnego z państw członkowskich, a w szczególności nie dokonano wobec niego na tej podstawie wpisu do celów odmowy wjazdu w krajowych bazach danych państw członkowskich.


Do otrzymania Karty Pobytu niezbędne jest podanie następujących danych:
· imię (imiona) i nazwisko cudzoziemca ubiegającego się o Kartę Pobytu oraz imiona jego rodziców
· data, miejsce i kraj urodzenia;
· adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy (w przypadku braku zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad dwa miesiące danych o adresie nie zamieszcza się);
· obywatelstwo;
· płeć;
· wzrost w cm;
· kolor oczu;
· numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności PESEL (jeżeli został nadany);
· informacja o rodzaju wydanego zezwolenia.