Legalizacj pobytu, studia i absolwenci

Studia i absolwenci
1. Kogo dotyczy wniosek?

STUDENCI

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach składa Cudzoziemiec, którego celem pobytu w Polsce jest kształcenie się na stacjonarnych studiach wyższych lub studiach doktoranckich oraz cudzoziemiec zamierzający odbyć kurs przygotowawczy do podjęcia nauki na takich studiach w języku polskim, o ile okoliczności te uzasadniają jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

Uwaga!

W przypadku osób studiujących niestacjonarnie, należy złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy wskazując jako podstawę pobyt na inne okoliczności - nauka.
Pierwszego zezwolenia w celu kształcenia się na studiach stacjonarnych, cudzoziemcowi, który podejmuje studia na pierwszym roku, udziela się na okres 15 miesięcy. Jeśli studia uzasadniają pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres krótszy niż 1 rok, pierwszego zezwolenia na pierwszym roku udziela się na czas trwania roku akademickiego lub studiów, przedłużony o 3 miesiące.
Kolejne zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach stacjonarnych udzielane jest na okres studiów, przedłużony o 3 miesiące, nie dłuższy jednak niż 3 lata.
Pierwsze zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach stacjonarnych, ale na kolejnym roku studiów udzielane jest na okres studiów, nie dłużej niż na 3 lata.
Zezwolenia na pobyt czasowy dla cudzoziemców zamierzających odbyć kurs przygotowawczy do podjęcia nauki na studiach stacjonarnych, udziela się na okres trwania tego kursu przedłużony o 3 miesiące.
Po uzyskaniu tego zezwolenia cudzoziemiec - student studiów stacjonarnych - może wykonywać pracę w Polsce bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę. W karcie pobytu, wydanej w związku z udzieleniem cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy, zamieszczana jest adnotacja ,,dostęp do rynku pracy”.
ABSOLWENCI

Zezwolenie na pobyt czasowy dla absolwenta polskiej uczelni poszukującego pracy lub planującego rozpocząć wykonywanie działalności gospodarczej udzielane jest jednorazowo, bezpośrednio po zakończeniu studiów na okres 9 miesięcy. Zezwolenie to nie przyznaje prawa do wykonywania pracy na terytorium Polski. W celu podjęcia zatrudniania należy dodatkowo uzyskać zezwolenie na pracę, chyba że nie jest ono wymagane. Absolwenci stacjonarnych studiów wyższych na polskich uczelniach zwolnieni są z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę.

MOBILNOŚĆ STUDENTA

Informacja dla osób, posiadających dokument pobytowy z adnotacją ,,student”, wydany w innym państwie UE, uczestniczących w programach wymiany z uczelniami w Polsce

Posiadacze dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiającego jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich (Dz. Urz. UE L 157 z dnia 15.06.2002, str. 1, z późn. zm.) lub wizy długoterminowej, z adnotacją „student”, wydanego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej stosujące dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/801 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych, odbycia studiów, szkoleń, udziału w wolontariacie, programach wymiany młodzieży szkolnej lub projektach edukacyjnych oraz podjęcia pracy w charakterze au pair (wersja przekształcona) (Dz. Urz. UE L 132 z 21.05.2016, str. 21) (nie dotyczy to zatem dokumentów pobytowych wydanych przez Wielką Brytanię, Irlandię oraz Danię), w tym przez państwo nie należące do obszaru Schengen, mogą korzystać z mobilności studenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie nieprzekraczającym okresu ważności tego dokumentu pobytowego lub wizy długoterminowej, co oznacza prawo do wjazdu, pobytu w celu kontynuacji lub uzupełnienia studiów podjętych na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej w okresie do 360 dni, niezależnie od możliwości korzystania z tej mobilności w innych państwach członkowskich UE stosujących dyrektywę 2016/801/UE, na określonych warunkach.

Cudzoziemiec będący studentem lub doktorantem może skorzystać z mobilności studenta, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

1) celem jego pobytu na terytorium Polski jest kontynuacja lub uzupełnienie studiów podjętych na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

2) cudzoziemiec jest objęty programem unijnym lub programem wielostronnym obejmującym środki w zakresie mobilności lub porozumieniem między przynajmniej dwiema instytucjami szkolnictwa wyższego przewidującym mobilność wewnątrzunijną (np. Erasmus);

3) posiadany przez cudzoziemca dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, lub wiza długoterminowa, wydane przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, zawiera adnotację „student”;

4) okres pobytu w Polsce nie przekracza 360 dni.

Warunkiem skorzystania przez cudzoziemca z mobilności studenta na terytorium Polski jest, aby Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców:

otrzymał zawiadomienie o zamiarze korzystania przez cudzoziemca z tej mobilności od jednostki prowadzącej studia mającej siedzibę na terytorium Polski, zatwierdzonej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, chyba że ta jednostka nie podlega obowiązkowi zatwierdzenia, albo od jednostki prowadzącej studia, która nie podlega obowiązkowi zatwierdzenia, w stosunku do której nie została wydana decyzja o zakazie przyjmowania cudzoziemców,
nie wydał decyzji o sprzeciwie w terminie 30 dni.
Zawiadomienie powinno być sporządzone w języku polskim, wnosi się je w formie pisemnej, w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej wnoszonej na elektroniczną skrzynkę podawczą Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Zawiadomienia tego nie składa się do wojewody.

Więcej informacji w tej sprawie można uzyskać na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

2. Warunki, które muszę spełnić

PODSTAWOWE INFORMACJE:

wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy składasz osobiście, nie później niż w ostatnim dniu Twojego legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
kartę pobytu możesz odebrać tylko osobiście;
zostaną od Ciebie pobrane odciski linii papilarnych w celu wydania karty pobytu;
dokumenty powinnaś/powinieneś złożyć w języku polskim w oryginałach lub w kserokopii wraz z oryginałami do wglądu;
do dokumentów w języku obcym powinny być sporządzone tłumaczenia na język polski, dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego.
Ważne! Zanim przejdziesz dalej, zapoznaj się z dodatkowymi informacjami.

3. Jakie dokumenty muszę złożyć?

2 egzemplarze wypełnionego zgodnie z pouczeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy: wniosek (do edycji) ;
4 aktualne kolorowe fotografie, nieuszkodzone, o wymiarach 45x35 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków; twarz ma zajmować 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami:
- cudzoziemiec z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć fotografię przedstawiającą go w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku należy dołączyć dokumenty potwierdzające niepełnosprawność a w przypadku ich braku oświadczenie cudzoziemca o niepełnosprawności.

-cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć fotografię w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku należy dołączyć oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.

ważny dokument podróży (2 kserokopie wszystkich zapisanych jego stron zawierających pieczątki, adnotacje i wpisy, oryginał do wglądu);
potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.
Uwaga! Złożenie powyższych dokumentów jest niezbędne do wszczęcia postepowania. W wypadku złożenia wniosku bez któregoś z powyższych dokumentów, Cudzoziemiec wzywany jest do uzupełnienia braków formalnych we wniosku. Postępowanie może być wszczęte dopiero po uzupełnieniu brakujących dokumentów we wskazanym terminie i ich pozytywnej weryfikacji przez Urząd.

Dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku.

- w wypadku studenta studiów stacjonarnych:
zaświadczenie wydane przez jednostkę prowadzącą kształcenie o przyjęciu na studia lub o kontynuacji studiów/kursu przygotowawczego do podjęcia nauki na studiach w języku polskim wskazujące: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości oraz nazwę państwa, które go wydało; nazwę i adres jednostki prowadzącej studia, termin rozpoczęcia studiów, okres kształcenia na studiach, na jaki cudzoziemiec został przyjęty, kierunek studiów, określenie formy, poziomu studiów i informację o ich odpłatności, informację w jakim języku odbywają się studia oraz o poziomie biegłości językowej wymaganym do ich odbycia, informację, czy cudzoziemiec jest objęty programem unijnym lub programem wielostronnym obejmującym środki w zakresie mobilności lub porozumieniem między przynajmniej dwiema instytucjami szkolnictwa wyższego przewidującym mobilność wewnątrzunijną oraz nazwę programu lub porozumienia i nazwę oraz adres jednostek prowadzących studia, objętych tym porozumieniem oraz jeżeli zaświadczenie dotyczy kontynuacji studiów – informację dotyczącą dotychczasowej realizacji toku studiów i zaliczenia przez niego wymaganych programem studiów przedmiotów; (wzór)
zaświadczenie wydane przez jednostkę prowadzącą kształcenie o wysokości opłat za naukę za cały rok akademicki 2019/2020 oraz semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021
dowód uiszczenia opłaty za naukę ze wskazaniem daty uiszczenia opłat czesnego lub jego części (w przypadku podjęcia lub kontynuacji studiów odpłatnych);
dokumenty potwierdzające posiadanie przez Cudzoziemca/kę ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (np. deklaracja ZUS RCA za ostatni miesiąc, aktualny wpis w legitymacji ubezpieczeniowej, polisa ubezpieczeniowa wraz z dowodem uiszczenia ostatniej składki;
dokumenty wskazujące wysokość kosztów zamieszkania zawierające informację o wysokości stałych opłat eksploatacyjnych, opłat za dostawę do lokalu energii, gazu, wody oraz odbioru ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych (np. umowa najmu wraz z ostatnim rachunkiem za gaz, prąd oraz za czynsz administracyjny luz zaświadczenie z domu studenckiego o wysokości opłat)
dokumenty potwierdzające posiadanie przez Cudzoziemca/kę wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania w Polsce (tj. 701 zł x 15 miesięcy = 10515 zł), kosztów nauki (czesne za rok akademicki 2019/2020 i semestr letni 2020/2021) i podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania (tj. 200 złotych, jeżeli cudzoziemiec przybył z państwa sąsiadującego z Rzeczypospolitą Polską, 500 złotych, jeżeli przybył z państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż wskazanego wyżej, 2500 złotych, jeżeli przybył z państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej) oraz koszty zamieszkania, np. aktualne zaświadczenie o wysokości środków finansowych na posiadanym przez Cudzoziemca/kę rachunku bankowym lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czek podróżny, zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej wydane przez bank, który wystawił kartę kredytową, dokument potwierdzający przyznanie stypendium krajowego lub zagranicznego wraz ze wskazaniem okresu oraz wysokości świadczenia.
Aktualne saldo konta bankowego – koszty nauki, koszt podróży powrotnej do kraju pochodzenia - koszty zamieszkania = minimum 10515 zł

- w wypadku studenta studiów niestacjonarnych:
zaświadczenie wydane przez jednostkę prowadzącą kształcenie o podjęciu bądź kontynuacji nauki, wskazujące termin rozpoczęcia i zakończenia nauki, kierunek, rok, semestr, poziom oraz wysokość;
zaświadczenie wydane przez jednostkę prowadzącą kształcenie o wysokości opłat za naukę za cały rok akademicki 2019/2020;
dowód uiszczenia opłaty za naukę ze wskazaniem daty uiszczenia opłat lub ich części;
dokumenty potwierdzające posiadanie przez Cudzoziemca/kę ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (np. polisa ubezpieczeniowa wraz z dowodem uiszczenia ostatniej składki, deklaracja ZUS RCA za ostatni miesiąc, aktualny wpis w legitymacji ubezpieczeniowej);
dokumenty potwierdzające posiadanie przez Cudzoziemca/kę zapewnionego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (np. umowa najmu, potwierdzenie zameldowania, zaświadczenie z hotelu, zaświadczenie o zakwaterowaniu z domu studenckiego);
dokumenty potwierdzające posiadanie przez Cudzoziemca/kę wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania w Polsce (tj. 701 zł x 12 miesięcy = 8412 zł), kosztów nauki (czesne za rok akademicki 2019/2020) i podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania (tj. 200 złotych, jeżeli Cudzoziemiec przybył z państwa sąsiadującego z Rzecząpospolitą Polską, 500 złotych, jeżeli przybył z państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż wskazanego wyżej, 2500 złotych, jeżeli przybył z państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej), np. aktualne zaświadczenie o wysokości środków finansowych na posiadanym przez Cudzoziemca/kę rachunku bankowym lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czek podróżny, zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej wydane przez bank, który wystawił kartę kredytową, dokument potwierdzający przyznanie stypendium krajowego lub zagranicznego wraz ze wskazaniem okresu oraz wysokości świadczenia.
Aktualne saldo konta bankowego – koszty nauki oraz koszt podróży powrotnej do kraju pochodzenia = minimum 8412 zł

- w wypadku absolwenta polskiej uczelni, poszukującego pracy:
dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
dokumenty potwierdzające posiadanie zapewnionego utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
dokumenty potwierdzające posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
zaświadczenie o ukończeniu studiów lub dyplom potwierdzający ukończenie polskiej uczelni.
Uwaga! Dołączenie wszystkich wymienionych dokumentów do wniosku przy jego składaniu może ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy. W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania możesz być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku. Dokumenty należy składać w oryginałach lub w kserokopii wraz z oryginałami do wglądu. Akty stanu cywilnego potwierdzające pokrewieństwo lub stan cywilny wydane przez państwa obce powinny być opatrzone klauzulą apostille lub potwierdzone przez polskiego konsula. Jeśli do wniosku dołączone są dokumenty sporządzone w języku obcym, wymagane jest złożenie również tłumaczenia tego dokumentu na język polski, dokonanego przez tłumacza przysięgłego.

4. Jakie opłaty muszę wnieść?

340 zł w momencie złożenia wniosku na konto:
Centrum Obsługi Podatnika
ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Podanie o zwrot opłaty skarbowej (340 zł) po wydaniu ostatecznej decyzji negatywnej lub o umorzeniu postępowania, albo po wydaniu postanowienia o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania należy kierować do Centrum Obsługi Podatnika przy ul. Obozowej 57. UWAGA! W przypadku wniesienia odwołania od decyzji wojewody do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców ZWROT OPŁATY NIE PRZYSŁUGUJE!

za wydanie karty pobytu 50 zł w momencie odbioru decyzji na konto:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Wydział Finansów
NBP O/O Warszawa
83-1010-1010-0137-1022-3100-0000

Podanie o zwrot opłaty za wydanie Karty Pobytu (50 zł) można składać w Biurze Podawczym lub za pośrednictwem poczty. Pobierz formularz o zwrot opłaty za wydanie Karty Pobytu (50 zł).

5. Gdzie mogę złożyć wniosek?

Kompletny wniosek wraz z odciskami palców złożyć można wyłącznie podczas umówionej wizyty za pośrednictwem kalendarza internetowego. Składane kopie dokumentów są poświadczane za zgodność z oryginałem wyłącznie przy składaniu wniosku podczas umówionej wizyty. Stempel w paszporcie w chwili składania wniosku można uzyskać wyłącznie podczas umówionych wizyt (jeśli zachowany został termin na złożenie wniosku i nie zachodzą wątpliwości co do legalności pobytu cudzoziemca w Polsce). Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt powinno się złożyć najpóźniej ostatniego dnia legalnego pobytu w Polsce.

Ważne! Zanim przejdziesz dalej, zapoznaj się z dodatkowymi informacjami.

6. Jak długo będę czekać na decyzję?

Czas oczekiwania na wydanie decyzji w sprawie zezwolenia na pobyt wynika z przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz Ustawy o cudzoziemcach i zależy od indywidualnych okoliczności sprawy.
Ważne! Zanim przejdziesz dalej, zapoznaj się z dodatkowymi informacjami.

7. Uzupełnianie brakujących dokumentów w sprawie

Dokumenty w sprawie należy uzupełniać zgodnie z treścią otrzymanych wezwań, we wskazanym miejscu i terminie.

Ważne! Zanim przejdziesz dalej, zapoznaj się z dodatkowymi informacjami.

8. Tryb odwoławczy

Jeśli nie zgadzasz się z otrzymaną decyzją, możesz złożyć odwołanie. Odwołanie składa się do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Dodatkowe informacje.