Internetowa rejestracja spółki nie dla cudzoziemca

Już kilkaset osób założyło konta umożliwiające internetową rejestrację spółki z o.o. Trudno z tej procedury korzystać obcokrajowcom

System rejestracji spółki z 0.0. w ciągu 24 godzin wymaga wskazania numeru PESEL, którego osoby zagraniczne zwykle nie mają. Uzyskanie PESEL może zaś zabrać nawet miesiąc.
Przy tzw. papierowej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym nigdy nie było z tym żadnego problemu, po prostu PESEL nie jest potrzebny. Stosowną rubrykę zazwyczaj się przekreśla i składa oświadczenie do KRS, że dana osoba go nie posiada.
Bez PESEL
nie zarejestrujesz
- Przymierzałem się do zarejestrowania S-24 dla klientów cudzoziemców, ale musiałem z tej procedury zrezygnować, bo nie mieli numerów PESEL - Tymczasem system teleinformatyczny uniemożliwia założenie spółki z o.o., której wspólnikiem byłby cudzoziemiec (podobnie zagraniczna osoba prawna), wymaga bowiem PESEL, a cudzoziemcy co do zasady go nie mają. Niemożliwe jest też powołanie takiej osoby na członka zarządu zakładanej spółki ani podpisywanie przez nią umowy i innych dokumentów takiej spółki.
Zdaniem adwokata stan ten jest niezgodny z § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 29 grudnia 2011 r. w sprawie trybu zakładania konta w systemie teleinformatycznym i podejmowania w nim czynności związanych z zawiązaniem spółki z 0.0. przy wykorzystaniu wzorca umowy.
Nie jest to jednak przeoczenie czy błąd systemu. Jak powiedział dyrektor Departamentu Informatyzacji Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości, wymaganie podczas
e-rejestracji numeru PESEL było świadomym wyborem – ma on służyć jako zabezpieczenie procesu rejestracji.
- Mogliśmy wprowadzić np. warunek zastosowania do weryfikacji wniosku podpisu certyfikowanego, ale to wymagałoby jeszcze większego wysiłku i czasu na jego uzyskanie, więc wybraliśmy PESEL. Wielu cudzoziemców go ma, a inni mogą wystąpić o jego przyznanie. Jest to więc niejako zło konieczne.

Papier szybszy dla cudzoziemca

O PESEL można oczywiście wystąpić, co więcej, jeśli cudzoziemiec zameldowany jest w Polsce na ponad trzy miesiące z wnioskiem takim występuje właściwy organ gminy.
PESEL przyznawany jest w ciągu tygodnia, czasem trwa to do dziesięciu dni.
Minister spraw wewnętrznych także może nadać numer PESEL, jeżeli odrębne przepisy przewidują potrzebę jego posiadania. Wtedy zainteresowane osoby składają umotywowany pisemny wniosek bezpośrednio do ministra, ale procedura może trwać nawet do miesiąca.
- W tym wypadku e-rejestracja traci sens, gdyż w listopadzie "papierowo" rejestrowałem spółkę z o.o. i udało mi się to sfinalizować w ciągu ośmiu dni - upiera się mec. Kłoda.
- Ja też mam klientów cudzoziemców, którzy zakładają i prowadzą w Polsce spółki z o.o. W tej sytuacji nie pozostaje mi nic innego, jak proponować im "papierowe" założenie spółki - Jednak rozumiem intencje Ministerstwa Sprawiedliwości, które chce się zabezpieczyć przed zakładaniem egzotycznych spółek przez osoby z końca świata. Przy klasycznej rejestracji można się obejść bez PESEL, ale jest ona kontrolowana przez notariusza.

Coraz więcej osób z zagranicy podejmuje działalność gospodarczą w Polsce. Dlatego powinniśmy podejmować działania maksymalnie upraszczające wszelkie formularze i procedury związane z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej, szczególnie online. Spółka dwudziestoczterogodzinna miała zachęcać do zakładania działalności gospodarczej w Polsce oraz ułatwiać i skracać czas rejestracji do niezbędnego minimum. Wzorce czerpaliśmy z Wielkiej Brytanii, gdzie od wielu lat taka forma rejestracji spółki z o.o. funkcjonuje i sprawdza się, Dlatego formularz elektroniczny powinien być jak najszybciej zmieniony, bo inaczej nikt nie będzie z tej formy korzystał, skoro rejestracja papierowa jest szybsza.

Źródło -Rzeczpospolita