Zezwolenia na pracę

Mnóstwo osób dzwoni lub pisze i zadaje pytanie na temat zezwolenia na pracę.
Pierwszym etapem aby uzyskać zezwolenie na pracę w Polsce jest posiadanie pracodawcę zainteresowanego zatrudnieniem. Bez tego nie można przejść do kompletowania dokumentacji i przygotowania aplikacji o pozwolenie na pracę.
Sytuacja jest różna w zależności od tego w jakim kraju osoba poszukująca znajduje się i jakiej jest narodowości.
Podstawą uzyskania zezwolenia jest prawidłowo wypełniony wniosek oraz pełen komplet wymaganych dokumentów.
Zajmują się tym wyspecjalizowane firmy, tak jak nasza. Oczywiście można samodzielnie składać wniosek, ale pytanie czy czas poświęcony na jego wypełnianie, składanie a następnie uzupełnianie brakujących elementów nie jest cenniejszy. Jeśli tak to zapraszamy do kontaktu. W/w materiał nie dotyczy obywateli Unii, którzy nie potrzebują pozwolenia na pracę w Polsce.
Obywatele spoza UE, którzy chcą pracować w Polsce dłużej niż pół roku, muszą posiadać zezwolenie na pracę
W zależności od charakteru pracy przysługuje typ zezwoleń:
A - dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
B - dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę polegającą na pełnieniu funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji przez okres przekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy;
C - dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę u pracodawcy zagranicznego, delegowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekracząjący 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego albo podmiotu powiązanego z pracodawcą zagranicznym, w rozumieniu ustawy z 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych;
D - dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę u pracodawcy zagranicznego,
nieposiadającego oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, delegowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa);
E - dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę u pracodawcy zagranicznego. delegowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający trzy miesiące w ciągu kolejnych sześciu miesięcy w innym celu niż wskazane przy typach B, C, D (zezwolenie typu B dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę polegającą na pełnieniu funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji przez okres przekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12).
Uwaga! Kwestie zezwoleń na pracę w Polsce dla cudzoziemców reguluje ustawa z 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz.U z 2008 r. nr 69, poz. 415 ze zm.) oraz rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2009 w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz.U. nr 16. poz. 84).
O zezwolenie występujemy do wojewody właściwego ze względu na:
- Siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi – typ A i B,
- Siedzibę podmiotu, do którego cudzoziemiec jest delegowany - wojewoda wydaje zezwolenie na pracę dla cudzoziemców wykonujących pracę u pracodawcy zagranicznego, delegowanych do Polski na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego albo podmiotu powiązanego z pracodawcą zagranicznym, w rozumieniu ustawy z 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych.
- Siedzibę podmiotu, do którego cudzoziemiec jest delegowany - wojewoda wydaje zezwolenie na pracę dla cudzoziemców wykonujących pracę u pracodawcy zagranicznego, delegowanych do Polski na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego, jego podmiotu zależnego lub podmiotu powiązanego długoterminową umową o współpracy z pracodawcą zagranicznym,
-Siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu, na rzecz którego jest świadczona usługa, a jeżeli podmiot ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - wojewoda wydaje zezwolenie na pracę dla obcokrajowców, którzy wykonują pracę w Polsce, realizując usługę eksportową,
- Główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - wojewoda wydaje zezwolenie na pracę dla obcokrajowca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany; na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający trzy miesiące w ciągi kolejnych sześciu miesięcy w innym celu niż pełnieni funkcji członka zarządu; oddelegowanie na podstawie zezwolenia typu C i realizacji usługi eksportowej.
Wymienione właściwości miejscowe nie mają znaczeni; gdy trudno ustalić główne miejsce wykonywania prac przez cudzoziemca. Wtedy zezwolenie na pracę wydaje wojewoda mazowiecki.
Zasadniczo wniosek o zezwolenie składa podmiot powierzający wykonywanie pracy (firma polska lub zagraniczna jego pełnomocnik lub osoba upoważniona).
Na czas określony
Zezwolenie na pracę jest dawane maksymalnie na trzy lata i może być przedłużane Wyjątkiem jest sytuacja, gdy cudzoziemiec pełni funkcje w zarządzie osoby prawnej która na dzień złożenia wniosku zatrudnia powyżej 25 osób. Wtedy wojewoda może wydać zezwolenie na pracę na okres do pięciu lat. Z kolei w przypadku delegowania cudzoziemca przez pracodawcę zagranicznego w celu realizacji usługi eksportowej wojewoda wydaje zezwolenie na pracę na okres delegowania. Okresy te mogą być ograniczone ze względu na kryteria wojewody wydawane dla poszczególnych województw.

Za wydanie zezwolenia na pracą płacimy. Ponadto wydanie tego dokumentu w niektórych przypadkach zależy od pozytywnej oceny rynku pracy. Dokonuje jej starosta. Oceny nie ma
w przypadku obcokrajowców z Ukrainy, Białorusi, Gruzji i Mołdawii czy Rosji, którzy są zatrudniani jako pomoc domowa w gospodarstwach domowych.
Inaczej jest, gdy przykładowo polski przedsiębiorca chce zatrudnić w charakterze
pomocy domowej np. Wietnamczyka.
Wtedy starosta sprawdzi rynek i nie wyda zezwolenia na pracą, jeżeli wśród polskich bezrobotnych będą osoby "spełniające kryteria, stawiane przez polską firmą. Ponadto
w województwie mazowieckim zezwolenie jest wydawane bez przeprowadzania testu rynku pracy m.in. w takich przypadkach jak:
Glazurnik, tynkarz, zbrojarz, kierowca ciągnika siodłowego.
Pełna lista zawodów zwolnionych z uzyskania opiniii starosty:
Zawody zwolnione z opinii starosty

Informacje dla cudzoziemców zainteresowanych wykonywaniem w Polsce pracy
Wykonywanie pracy zgodnie z prawem jest bardzo ważne zarówno z punktu widzenia cudzoziemca jak i podmiotu powierzającego mu wykonywanie pracy. Cudzoziemiec wykonujący pracę niezgodnie z przepisami naraża się na ukaranie karą grzywny w wysokości nie niższej niż 1000 zł oraz wydanie mu decyzji o zobowiązaniu do powrotu. Podmiot powierzający cudzoziemcowi nielegalne wykonywanie pracy naraża się odpowiedzialność wykroczeniową lub karną.

Cudzoziemiec przybywający do Polski w celu wykonywania pracy powinien zadbać o to, aby jego pobyt był legalny. Natomiast pracodawca cudzoziemca powinien uzyskać dokumenty uprawniające cudzoziemca do wykonywania w Polsce pracy oraz warunkujące wydanie mu wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy w tym celu. Pracodawca ma również obowiązek przechowywania kopii dokumentów potwierdzających legalny pobyt cudzoziemca w Polsce.

Co do zasady cudzoziemcy uprawnieni są do wykonywania w Polsce pracy jeśli:

przebywają legalnie oraz posiadają zezwolenie na pracę, chyba że nie jest ono wymagane, albo
posiadają zezwolenie na pobyt czasowy i pracę albo zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.
Uwaga: Cudzoziemiec nie może wykonywać w Polsce pracy, jeśli przebywa na podstawie:

wizy wydanej w celu turystycznym, przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe;
zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, tj. ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu cudzoziemca na terytorium Polski.
Obowiązek uzyskania zezwolenia na pracę cudzoziemca
Zezwolenie na pracę jest decyzją właściwego organu, uprawniającą cudzoziemca przebywającego w Polsce legalnie, do wykonywania pracy na warunkach określonych w treści zezwolenia. Dokument ten wydawany jest na wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi przez wojewodę właściwego ze względu na jego siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Zezwolenie na pracę w Polsce nie jest wymagane m.in. gdy cudzoziemiec:

posiada status członka rodziny obywatela UE/EOG/Szwajcarii,
korzysta w Polsce z ochrony międzynarodowej (posiada status uchodźcy, korzysta z ochrony uzupełniającej),
posiada zezwolenie na pobyt stały w Rzeczypospolitej Polskiej,
posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w Rzeczypospolitej Polskiej,
posiada zgodę na pobyt ze względów humanitarnych,
posiada zgodę na pobyt tolerowany w Rzeczypospolitej Polskiej,
jest małżonkiem obywatela polskiego, posiadający zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielone w związku z zawarciem związku małżeńskiego,
posiada zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną,
zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach,
posiada ważną Kartę Polaka,
jest absolwentem polskich szkół ponadgimnazjalnych, stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich na polskich uczelniach.
Do ważnej grupy wyjątków należą również obywatele 6 państw – Ukrainy, Rosji, Białorusi, Gruzji, Armenii, Mołdawii, którzy (w zakresie nieobjętym przepisami o zezwoleniu na pracę sezonową) korzystają z ułatwionego dostępu do polskiego rynku pracy. Przez okres 6 miesięcy ciągu kolejnych 12 miesięcy mogą oni wykonywać pracę bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę pod warunkiem posiadania pisemnego oświadczenia podmiotu powierzającego wykonywanie pracy zarejestrowanego we właściwym powiatowym urzędzie pracy i pisemnej umowy. W sytuacji, gdy pracodawca chce zatrudnić cudzoziemca przez dłuższy okres czasu wymagane jest posiadanie zezwolenia na pracę albo zezwolenia na pobyt czasowy i pracę albo zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Jeśli cudzoziemiec pracował u danego pracodawcy w związku z zarejestrowanym oświadczeniem, pracodawca ten może wystąpić o wydanie zezwolenia na pracę (na tym samym stanowisku) w trybie uproszczonym (bez konieczności uzyskania informacji starosty nt. możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o lokalny rynek pracy).

Od 1 stycznia 2018 r. znowelizowana ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadza nowe rozwiązanie umożliwiające zatrudnianie w Polsce cudzoziemców do pracy sezonowej – zezwolenie na pracę sezonową. Praca sezonowa to praca wykonywana przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym w sektorach: rolnictwo, ogrodnictwo, turystyka, w ramach działalności uznanych za sezonowe określonych w rozporządzeniu wykonawczym Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podklas działalności według klasyfikacji PKD, w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca.

Więcej informacji na temat zatrudniania cudzoziemców można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zobacz pozostałe przypadki, w których cudzoziemiec może wykonywać pracę bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę.

Wiza w celu wykonywania pracy
Aby uzyskać wizę w celu wykonywania pracy cudzoziemiec powinien dołączyć do wniosku o wydanie wizy zezwolenie na pracę albo pisemne oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy, jeżeli zezwolenie na pracę nie jest wymagane. Dokumenty te uzyskiwane są przez podmiot zamierzający powierzyć wykonywanie pracy.

Jedno zezwolenie na pobyt czasowy i pracę
Cudzoziemcy przebywający w Polsce legalnie, których celem pobytu jest wykonywanie pracy mają możliwość ubiegania się o udzielenie zezwolenia na
pobyt czasowy i pracę albo zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.

Zezwolenia te wydawane są przez wojewodę w tzw. procedurze jednego wniosku, skutkującej wydaniem cudzoziemcowi jednego dokumentu uprawniającego go zarówno do pobytu, jak i wykonywania w Polsce pracy, bez konieczności posiadania dodatkowo zezwolenia na pracę.
Co do zasady, do wniosku o udzielenie tych zezwoleń dołączona musi być informacja starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o lokalny rynek pracy, którą uzyskuje w Powiatowym Urzędzie Pracy pracodawca cudzoziemca.

Źródło 2019 UDSC E

Języki