Zezwolenia na pracę

Mnóstwo osób dzwoni lub pisze i zadaje pytanie na temat zezwolenia na pracę.
Pierwszym etapem aby uzyskać zezwolenie na pracę w Polsce jest posiadanie pracodawcę zainteresowanego zatrudnieniem. Bez tego nie można przejść do kompletowania dokumentacji i przygotowania aplikacji o pozwolenie na pracę.
Sytuacja jest różna w zależności od tego w jakim kraju osoba poszukująca znajduje się i jakiej jest narodowości.
Podstawą uzyskania zezwolenia jest prawidłowo wypełniony wniosek oraz pełen komplet wymaganych dokumentów.
Zajmują się tym wyspecjalizowane firmy, tak jak nasza. Oczywiście można samodzielnie składać wniosek, ale pytanie czy czas poświęcony na jego wypełnianie, składanie a następnie uzupełnianie brakujących elementów nie jest cenniejszy. Jeśli tak to zapraszamy do kontaktu. W/w materiał nie dotyczy obywateli Unii, którzy nie potrzebują pozwolenia na pracę w Polsce.
Obywatele spoza UE, którzy chcą pracować w Polsce dłużej niż pół roku, muszą posiadać zezwolenie na pracę
W zależności od charakteru pracy przysługuje typ zezwoleń:
A - dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
B - dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę polegającą na pełnieniu funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji przez okres przekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy;
C - dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę u pracodawcy zagranicznego, delegowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekracząjący 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego albo podmiotu powiązanego z pracodawcą zagranicznym, w rozumieniu ustawy z 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych;
D - dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę u pracodawcy zagranicznego,
nieposiadającego oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, delegowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa);
E - dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę u pracodawcy zagranicznego. delegowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający trzy miesiące w ciągu kolejnych sześciu miesięcy w innym celu niż wskazane przy typach B, C, D (zezwolenie typu B dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę polegającą na pełnieniu funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji przez okres przekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12).
Uwaga! Kwestie zezwoleń na pracę w Polsce dla cudzoziemców reguluje ustawa z 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz.U z 2008 r. nr 69, poz. 415 ze zm.) oraz rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2009 w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz.U. nr 16. poz. 84).
O zezwolenie występujemy do wojewody właściwego ze względu na:
- Siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi – typ A i B,
- Siedzibę podmiotu, do którego cudzoziemiec jest delegowany - wojewoda wydaje zezwolenie na pracę dla cudzoziemców wykonujących pracę u pracodawcy zagranicznego, delegowanych do Polski na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego albo podmiotu powiązanego z pracodawcą zagranicznym, w rozumieniu ustawy z 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych.
- Siedzibę podmiotu, do którego cudzoziemiec jest delegowany - wojewoda wydaje zezwolenie na pracę dla cudzoziemców wykonujących pracę u pracodawcy zagranicznego, delegowanych do Polski na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego, jego podmiotu zależnego lub podmiotu powiązanego długoterminową umową o współpracy z pracodawcą zagranicznym,
-Siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu, na rzecz którego jest świadczona usługa, a jeżeli podmiot ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - wojewoda wydaje zezwolenie na pracę dla obcokrajowców, którzy wykonują pracę w Polsce, realizując usługę eksportową,
- Główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - wojewoda wydaje zezwolenie na pracę dla obcokrajowca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany; na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający trzy miesiące w ciągi kolejnych sześciu miesięcy w innym celu niż pełnieni funkcji członka zarządu; oddelegowanie na podstawie zezwolenia typu C i realizacji usługi eksportowej.
Wymienione właściwości miejscowe nie mają znaczeni; gdy trudno ustalić główne miejsce wykonywania prac przez cudzoziemca. Wtedy zezwolenie na pracę wydaje wojewoda mazowiecki.
Zasadniczo wniosek o zezwolenie składa podmiot powierzający wykonywanie pracy (firma polska lub zagraniczna jego pełnomocnik lub osoba upoważniona).
Na czas określony
Zezwolenie na pracę jest dawane maksymalnie na trzy lata i może być przedłużane Wyjątkiem jest sytuacja, gdy cudzoziemiec pełni funkcje w zarządzie osoby prawnej która na dzień złożenia wniosku zatrudnia powyżej 25 osób. Wtedy wojewoda może wydać zezwolenie na pracę na okres do pięciu lat. Z kolei w przypadku delegowania cudzoziemca przez pracodawcę zagranicznego w celu realizacji usługi eksportowej wojewoda wydaje zezwolenie na pracę na okres delegowania. Okresy te mogą być ograniczone ze względu na kryteria wojewody wydawane dla poszczególnych województw.

Za wydanie zezwolenia na pracą płacimy. Ponadto wydanie tego dokumentu w niektórych przypadkach zależy od pozytywnej oceny rynku pracy. Dokonuje jej starosta. Oceny nie ma
w przypadku obcokrajowców z Ukrainy, Białorusi, Gruzji i Mołdawii czy Rosji, którzy są zatrudniani jako pomoc domowa w gospodarstwach domowych.
Inaczej jest, gdy przykładowo polski przedsiębiorca chce zatrudnić w charakterze
pomocy domowej np. Wietnamczyka.
Wtedy starosta sprawdzi rynek i nie wyda zezwolenia na pracą, jeżeli wśród polskich bezrobotnych będą osoby "spełniające kryteria, stawiane przez polską firmą. Ponadto
w województwie mazowieckim zezwolenie jest wydawane bez przeprowadzania testu rynku pracy m.in. w takich przypadkach jak:
Glazurnik, tynkarz, zbrojarz, kierowca ciągnika siodłowego.

Języki