Zmiany w ustawie o cudzoziemcach 05.2014

Zmiany w ustawie o cudzoziemcach
Polska zmienia przepisy dotyczące cudzoziemców. Nowe przepisy wchodzą w życie 1 maja 2014 roku. Wiele przepisów i procedur dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców zostało uproszczonych.

Nowa ustawa przewiduje nowe rodzaje zezwoleń na pobyt, o jakie cudzoziemiec może wystąpić, a także zmienia zasady ich uzyskania.

Ustawa wprowadza korzystne przepisy dla cudzoziemców, którzy posiadają polskie pochodzenie, a także dzieci cudzoziemców, którzy mają w Polsce uregulowaną sytuację prawną. Posiadacze Karty Polaka, którzy zamierzają osiedlić się w Polsce na stałe, będą mogli ubiegać się o prawo stałego pobytu.

Procedury i postępowania rozpoczęte przed wejściem w życie nowych przepisów będą rozpatrywane na wcześniejszych zasadach. Wydawane zezwolenia na pobyt będą natomiast wydawane zgodnie z nazewnictwem używanym w nowej ustawie.

Pobyt czasowy

Nowa ustawa przewiduje, jak dotąd, możliwość legalizacji pobytu na określony czas – dotychczasowe zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony zastąpi zezwolenie na pobyt czasowy. Zezwolenie na pobyt czasowy może być wydane na okres do trzech lat – a więc dłużej, niż dotychczas.

Największe zmiany dotyczą legalizacji pobytu w związku z pracą cudzoziemców w Polsce. Wprowadzono ujednolicone zezwolenie na pobyt i pracę – wniosek w tej sprawie będzie składał cudzoziemiec. Dotychczasowe rozwiązanie, gdy o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca wnioskuje pracodawca, nadal będzie dostępne – między innymi wtedy, gdy zezwolenie będzie miało stanowić podstawę przyjazdu cudzoziemca do Polski na podstawie wizy. W sytuacjach, gdy cudzoziemiec jest już obecny w Polsce, procedura o uzyskanie zezwolenia na pobyt i zezwolenia na pracę będzie jednolita – i w związku z tym krótsza.

Dla studentów ustawa wprowadza korzystne rozwiązania dotyczące długości zezwolenia wydawanego ze względu na studia. Będą one wystawiane na okres 15 miesięcy. W dalszym toku studiów studenci mogą uzyskać zezwolenie na okres do trzech lat. Absolwenci polskich uczelni mają też zgodnie z nową ustawą możliwość uzyskania rocznej karty pobytu, jeśli chcą szukać pracy w Polsce. Ustawa umożliwia też uzyskanie zezwolenia na pobyt w czasie przygotowywania się studenta do podjęcia studiów (kursy przygotowawcze w języku polskim).

Osoby legalizujące pobyt na podstawie działalności gospodarczej zyskują jednoznaczne wymagania konieczne do uzyskania karty pobytu. Ustawa precyzuje warunki ekonomiczne, które firma musi spełniać, aby właściciel mógł uzyskać w Polsce prawo pobytu. Tak jak dotąd, działalność firmy musi być korzystna dla polskiej gospodarki – nowa ustawa podaje konkretne wymagania.

Ustawa wprowadza możliwość uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy z powodu potrzeby poszanowania prawa do życia rodzinnego.

Zmieni się też sytuacja małżeństw polsko-cudzoziemskich. Wniosek w sprawie legalizacji pobytu można teraz składać wyłącznie w Polsce (nie ma już możliwości wnioskowania o zezwolenie na pobyt za pośrednictwem konsulatów).

Ofiary handlu ludźmi – zyskują korzystniejsze możliwości legalizacji pobytu, ustawa wydłuża czas, na jaki ta grupa osób może uzyskać zezwolenie na pobyt, również w okresie „na przemyślenie decyzji” o współpracy z organami ścigania. Nadal warunkiem legalizacji pobytu jest podjęcie współpracy z organami ścigania w procesie ukarania winnych przestępstwa handlu ludźmi.

Przepisy dotyczące pobytu czasowego reguluje Dział V ustawy (art. 98 -194).

Pobyt stały

Nowa ustawa o cudzoziemcach zmienia nazwę bezterminowego zezwolenia na pobyt dla cudzoziemców z zezwolenia na osiedlenie się na zezwolenie na pobyt stały. Nowe przepisy prawa przewidują również możliwość ubiegania się o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, tak jak dotychczas.

Cudzoziemiec zyskuje możliwość wnioskowania o pobyt bezterminowy dopiero po kilkuletnim pobycie w Polsce. Wymagany czas pobytu zależy od statusu prawnego cudzoziemca w tym okresie.

Ustawa wprowadza możliwość uzyskania prawa stałego pobytu dla osób o polskim pochodzeniu oraz posiadaczy Karty Polaka, którzy będą chcieli osiedlić się w Polce na stałe.

Według nowych przepisów stały pobyt może być też przyznawany dzieciom rodziców, którzy posiadają zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, prawo stałego pobytu, a także ofiarom handlu ludźmi.

Prawo do wnioskowania o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE zyskują osoby, które posiadają w Polsce ochronę międzynarodową – status uchodźcy i ochronę uzupełniającą.

Zmieniają się przepisy dotyczące możliwości cofnięcia karty stałego pobytu.

Informacje o pobycie w Polsce na stałe zawiera dział VI ustawy (art. 195-225).

Pobyt tolerowany i humanitarny

Zmieniono przepisy dotyczące legalizacji pobytu cudzoziemców w szczególnych przypadkach, gdy ich zobowiązanie do powrotu może spowodować łamanie praw człowieka, narusza prawo do życia rodzinnego lub prywatnego, czy też narusza prawa dziecka. O ten rodzaj zezwolenia cudzoziemiec nie może wnioskować. Procedury w tych sprawach prowadzi Straż Graniczna (w ramach procedury o zobowiązanie do powrotu), nie Urzędy Wojewódzkie.

Ustawa przewiduje dwie formy legalizacji pobytu w takich sytuacjach:

zgoda na pobyt ze względów humanitarnych,

zgoda na pobyt tolerowany.

Zezwoleń tego rodzaju udziela się cudzoziemcowi, gdy zobowiązanie go do wyjazdu z Polski zagrażałoby jego życiu lub bezpieczeństwu, lub gdy zobowiązanie cudzoziemca do powrotu godziłoby w jego prawo do życia rodzinnego, prywatnego albo naruszałoby prawa dziecka.

Zgoda na pobyt tolerowany może być wydana także wtedy, gdy zobowiązanie cudzoziemca do powrotu jest niemożliwe z innych przyczyn.

Przepisy dotyczące powyższych form pobytu opisuje Dział VIII ustawy (rozdział 3, art. 349-360)

Inne ważne zmiany:

Każda osoba, która składa wniosek w sprawie legalizacji pobytu w Polsce będzie zobowiązana do złożenia odcisków palców (z wyjątkiem dzieci do lat sześciu). W związku z tym wniosek powinien być składany osobiście.

Cudzoziemiec nie ma już obowiązku dołączania do wniosku w sprawie legalizacji pobytu tytułu prawnego do lokalu. Składając wniosek należy jedynie wykazać, że cudzoziemiec ma zapewnione miejsce zamieszkania.

Cudzoziemiec ma możliwość złożenia wniosku o kolejne zezwolenie aż do ostatniego dnia legalnego pobytu w Polsce. Zniesiono wymóg składania wniosków najpóźniej 45 dni przed upływem ważności poprzedniej karty pobytu lub wizy.

W przypadku konieczności przedłużenia wizy – jest to możliwe do ostatniego dnia legalnego pobytu (nie 3 dni przed końcem pobytu, jak dotychczas).

Zmienia się procedura dotycząca powrotu cudzoziemca z Polski. Dotychczas obowiązujące dwie decyzje (zobowiązująca do opuszczenia Polski i o wydaleniu) są zastąpione jedną decyzją o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu. Decyzję tę będzie wydawała Straż Graniczna (nie Wojewoda).

Po odmowie legalizacji pobytu, udzielenia ochrony lub cofnięciu zezwolenia na pobyt lub ochrony cudzoziemiec uzyska czas 30 dni na legalne opuszczenie Polski (bez negatywnych konsekwencji związanych z nielegalnym pobytem).