Zatrudnienie cudzoziemca na stanowisku urzędniczym

Cudzoziemcy w naszej administracji tylko na angażach pracowniczych

Jeśli wójt chce przyjąć do pracy Niemca na stanowisku urzędniczym, nie może mu zaproponować umowy cywilnoprawnej. Tak wynika z opinii Departamentu Prawnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Kierownik jednostki samorządowej Upowszechniając informacje o wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych, wskazuje stanowiska, o które mogą się też ubiegać obywatele UE i innych państw, którym - według umów międzynarodowy.ch i prawa wspólnotowego - przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia w Polsce.
Tak stanowi art 11 ust 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U nr 223, poz. 1458). Z kolei art 11 ust 5tej ustawy stanowi, że osobę nieposiadającą obywatelstwa Polskiego można zatrudnić na stanowisku, na którym praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu funkcji publicznych i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną odpowiednimi dokumentami. Analogiczne rozwiązanie zawiera art. 5 ustawy z 21 .11.2008 o służbie cywilnej
W związku z tym zapytaliśmy kancelarię premiera, czy te przepisy oznaczają, że:
-poza zatrudnieniem w ramach stosunku pracy w ogóle nie wolno zatrudniać cudzoziemców na podstawie umów cywilnych (np. zlecenia czy o dzieło) w samorządach i w służbie cywilnej,
- wolno dowolnie zatrudniać cudzoziemców na umowach cywilnych w samorządach i w służbie cywilnej, stosując tylko ograniczenia z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
- nie wolno w ogóle zatrudniać cudzoziemców w urzędach państwowych (w ustawie o pracownikach urzędów państwowych nie ma stosownych przepisów).
Odpowiedź, jaką otrzymaliśmy; zamieszczamy poniżej.

STANOWISKO DEPARTAMENTU PRAWNEGO KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW Z 5 SIERPNIA 2009 R.
W SPRAWIE ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW W SAMORZĄDACH I SŁUŻBIE CYWILNEJ
Zarówno przepisy ustawy o pracownikach samorządowych, jak i przepisy ustawy o służbie cywilnej wprost wskazują podstawy zatrudniania odpowiednio pracowników samorządowych oraz członków korpusu służby cywilnej. Właściwy we wskazanym powyżej zakresie jest art. 4 ustawy o pracownikach samorządowych,
zgodnie z którym pracownicy samorządowi mogą byt zatrudniani na podstawie wyboru, powołania albo umowy o pracę. Z kolei z art. 3 ustawy o służbie cywilnej wynika, że członkowie korpusu służby cywilnej mogą byt zatrudniani na podstawie mianowania albo umowy o prace.
Każda ze wspomnianych podstaw zatrudniania pracowników samorządowych czy członków korpusu służby cywilnej prowadzi do nawiązania stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.), na co wskazuje użyty w obu ustawach termin "zatrudnienie". Zatem żadna z tych ustaw nie przewiduje możliwości wykonywania przez pracowników samorządowych
i członków korpusu służby cywilnej pracy na podstawie umów cywilnoprawnych.
W oparciu o powyższe wątpliwości odnośnie do możliwości zatrudniania w samorządzie oraz w służbie cywilnej osób nieposiadających obywatelstwa polskiego na podstawie umów cywilnoprawnych są bezprzedmiotowe.
Źródło Rzeczpospolita