Cudzoziemcy płacą samodzielnie

Obcokrajowcy niemający w Polsce miejsca zamieszkania składają formularz PIT-36. Robią to jednak tylko wtedy, gdy zamierzają wyjechać z kraju przed 30 kwietnia, czyli przed terminem do złożenia zeznania.
Dochody cudzoziemca np. z pracy w rolnictwie obciążone są na podstawie art. 44 ust.rb w związku z art. 29 ustawy o PIT i są kwalifikowane do dochodów osiągniętych bez pośrednictwa płatnika. Z przepisów tych wynika, że cudzoziemcy uzyskujący przychody określone wart. 29 bez pośrednictwa płatników, są obowiązani samodzielnie wpłacać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 20 proc. za miesiące, w których osiągnęli przychód, w terminie do 20 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Podatek za grudzień jest płatny w terminie złożenia zeznania.

Artykuł 29 stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jeśli z właściwej umowy będzie wynikało, że przychody osiągnięte bez pośrednictwa płatnika z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło mogą być opodatkowane w Polsce, to będą miały w tym zakresie zastosowanie przepisy ustawy o PIT.
Cudzoziemcy rozliczają się składając formularz PIT -36. Gdy zamierzają opuścić Polskę przed 30 kwietnia, czyli przed terminem do złożenia zeznania, mają obowiązek rozliczyć się z polskim fiskusem przed opuszczeniem kraju. A gdy wyjeżdżają po 30 kwietnia, to mają obowiązek złożyć zeznanie najpóźniej w terminie ustawowym, czyli do 30 kwietnia. Opuszczenie przez cudzoziemca terytorium Polski po ustawowym terminie do złożenia zeznania nie zwalnia go z obowiązku rozliczenia się w Polsce z osiągniętych dochodów. Zasada ta wynika z art. 45 ust. 7 ustawy o PIT, a urzędem skarbowym, właściwym do rozliczenia się cudzoziemca jest urząd właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Według art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, nie podlegają ubezpieczeniom społecznym określonym w tej ustawie obywatele państw obcych, których pobyt na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej nie ma charakteru stałego i którzy są zatrudnieni w obcych przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych, misjach, misjach specjalnych lub instytucjach międzynarodowych, chyba że umowy międzynarodowe stanowią inaczej. Jedynym wyznacznikiem w zakresie miejsca oskładkowania cudzoziemca osiągającego dochody bez pośrednictwa płatnikajest zatem czas pobytu na obszarze Polski.
Jeśli obcokrajowiec ma stały pobyt w Polsce, to podlega polskiemu prawu do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. Natomiast jeśli mieszka w Polsce tylko czasowo, to do ubezpieczenia społecznego mają zastosowanie postanowienia rozporządzeń wspólnotowych, a nie przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Tymi przepisami wspólnotowymi są: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z 16 września 2009 r. oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 46512012 z 22 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenia nr 88312004 i nr 987/2009.

Źródło- Rzeczpospolita

Informacje

 • Jak zalegalizować pobyt cudzoziemca?
 • Zmiany w ustawie o cudzoziemcach 2024
 • Legalizacja pobytu kompleksowy przewodnik
 • Karta pobytu dla Ukraińca
 • Jak uzyskać kartę pobytu?
 • Małżeństwo z cudzoziemcem
 • Wszystko o karcie Polaka
 • Problemy z logowaniem do systemu INPOL
 • Zezwolenie na pobyt czasowy: Kompletny przewodnik
 • Wprowadzenie do karty stałego pobytu
 • Odwołanie stanu zagrozenia epidemicznego a sytuacja prawna cudzoziemców
 • Wydłużenie okresu legalnego pobytu obywateli Ukrainy
 • Uchylenie przepisów szczególnych wprowadzonych na czas pandemii COVID-19
 • Kolejna nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy
 • Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
 • zmiany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiazku z konfliktem zbrojnym
 • Koniec pandemii w 2023, legalizacja pobytu
 • Nowy projekt ustawy o cudzoziemcach 2023
 • koniec ułatwień dla Rosjan w dostępie do rynku pracy
 • Składanie wniosków wizowych w Polsce przez obywateli Ukrainy i Białorusi
 • ograniczenia wjazdu na terytorium RP dla obywateli Federacji Rosyjskiej
 • Unijne wizy nie dla Rosjan
 • Szczególne regulacje dotyczące pobytu obywateli Białorusi będących kierowcami w transporcie drogowym
 • Przedłużenie z mocy prawa ważności wiz krajowych obywatelom Ukrainy, w tym studentom
 • Business Habour, co to jest?
 • Cyfrowe zezwolenie na pobyt
 • Nowa ustawa vizowa
 • Zmiany ustawy o cudzoziemcach 24.10.2008
 • Pobyt czasowy na terenie RP
 • Karta pobytu
 • Pobyt rezydenta
 • Zaproszenie
 • Przedłużenie wizy
 • Zezwolenie na osiedlenie na terytorium RP
 • Środki utrzymania cudzoziemca