Zagraniczny członek zarządu

DOKUMENTY W FIRMIE
Spółka kapitałowa nie powoła zagranicznego członka zarządu, jeżeli w zeznaniu podatkowym nie wykaże odpowiedniego dochodu za poprzedni
rok podatkowy. Bez tej informacji wojewoda nie wyda zezwolenia na pracę.
Tymczasem taki dokument muszą mieć cudzoziemcy, którzy przez czas dłuższy niż sześć miesięcy w ciągu 12 kolejnych miesięcy mają pełnić funkcję członków zarządu w spółkach kapitałowych albo innych osobach prawnych wpisanych do rejestru przedsiębiorców. Wojewoda pozwoli im na taką pracę, jeśli podmiot powierzający funkcję członka zarządu w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku osiągnął dochód nie niższy niż 12 krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Wymagana kwota nie jest zatrważająca, bo przykładowo na terenie województwa mazowieckiego wynosi niecałe 49 tys. zł (4047,02 zł x 12).

Procedurę można przyspieszyć

Spełnienie finansowego warunku trzeba wykazać w deklaracji CIT -8. To zeznanie o wysokości uzyskanego w roku podatkowym dochodu lub poniesionej straty przekazujemy do urzędu skarbowego do końca trzeciego miesiąca następującego po roku podatkowym, za który jest ono składane. Dla podatników, dla których rok podatkowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, termin ten mija w ostatnim dniu marca. Wielu z nich, jak zwykle, czeka na ostatni moment. To błąd, szczególnie gdy zależy im na szybkim wydaniu zezwolenia na pracę dla obcokrajowca.
- U nas rok podatkowy rozpoczął się 1 kwietnia 2008 r. Zatem nowy CIT -8 możemy złożyć dopiero w okresie 1 kwietnia 31 czerwca 2009 r. Czy to oznacza. że wydanie zezwolenia na pracę będzie wstrzymane do tego czasu?
- Nie. W takiej sytuacji przedsiębiorca może złożyć CIT-8 za rok zakończony 31 marca 2008 r. Ale to nie wystarczy. Dodatkowo musi przedłożyć dokumenty potwierdzające, że posiada środki lub prowadzi działania, które pozwolą w przyszłości osiągnąć wymagany dochód. Ma też uwiarygodnić, że prowadzona przez spółkę działalność przyczyni się w przyszłości do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc pracy - tłumaczy kierownik zespołu ds. obsługi bieżącej Wydziału Zezwoleń na Pracę Cudzoziemców Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.

Dochód to nie wszystko

Roczne zeznanie podatkowe to nie wszystko, czego wymaga urząd pracy. Spółka musi wykazać jeszcze, że minimum przez rok (licząc od złożenia wniosku o wydanie zezwolenia) zatrudniana czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej dwóch pracowników, którzy mogą pracować bez zezwolenia na pracę. Wynika tak z art. 88c pkt 4 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U z 2008 r. nr 69, poz. 415 ze zm.).
Nowe zasady zatrudniania obcokrajowców na członków zarządu obowiązują od 1 lutego br. Przypominam też, że do tego czasu wydanie zezwolenia na pracę poprzedzały mozolne i biurokratyczne działania. Procedura dzieliła się na cztery etapy.
Najpierw pracodawca składał wniosek o zezwolenie na pracę i czekał na przyrzeczenie na jej wykonywanie. Bez niego obcokrajowiec nie mógł bowiem wystąpić o wizę lub zezwolenie na zamieszkanie. Gdy cudzoziemiec miał dokument legalizujący pobyt w Polsce, pracodawca mógł złożyć wniosek o wydanie dla niego zezwolenia na pracę. Po jego wystawieniu przez wojewodę przedsiębiorca zawierał z cudzoziemcem umowę o pracę lub cywilną.
Teraz jest prościej i szybciej.
Pracodawca nadal składa wniosek o zezwolenie na pracę, a różnica polega na tym, że od razu dostanie ten dokument, nie czekając na przyrzeczenie (tej instytucji już nie ma).

Źródło - Rzeczpospolita