Karta pobytu, wymiana karty pobytu, ważność karty pobytu

Cudzoziemcowi, który uzyskał zezwolenie na osiedlenie się wydaje się kartę pobytu.
Karta pobytu, w okresie jej ważności, potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz uprawnia, wraz z dokumentem podróży, do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy.
Cudzoziemiec jest obowiązany odebrać osobiście kartę pobytu, a w przypadku małoletniego poniżej 13 roku życia - odbioru dokonuje jego przedstawiciel ustawowy lub kurator.

TERMIN WAŻNOŚCI KARTY POBYTU

Karta pobytu jest ważna przez 3 lata od daty jej wydania i po upływie tego okresu podlega wymianie

WYMIANA KARTY POBYTU

Cudzoziemiec jest obowiązany wymienić posiadaną kartę pobytu w przypadku:
· 1) zmiany danych w niej zamieszczonych;
· 2) zmiany wyglądu utrudniającej ustalenie jego tożsamości;
· 3) uszkodzenia karty w stopniu utrudniającym posługiwanie się nią;
· 4) utraty lub zniszczenia karty.

ORGAN WYMIENIAJĄCY KARTĘ POBYTU

Wymiany karty pobytu dokonuje wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca. Kartę pobytu, wydaje się i wymienia po uiszczeniu należnej opłaty.
Wniosek o wymianę karty składa się na formularzu. Cudzoziemiec ubiegający się o wymianę karty pobytu jest obowiązany przedstawić ważny dokument podróży, i dołączyć do wniosku:
1) fotografie osób objętych wnioskiem;
2) dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych i okoliczności podanych we wniosku.
W szczególnie uzasadnionym przypadku, jeżeli cudzoziemiec ubiegający się o wymianę karty pobytu nie posiada i nie ma możliwości uzyskania ważnego dokumentu podróży, może przedstawić inny dokument potwierdzający jego tożsamość.

UTRATA KARTY POBYTU

Cudzoziemiec, który utracił kartę pobytu, jest obowiązany zawiadomić o tym wojewodę, który ją wydał, w terminie 3 dni od dnia jej utraty. W przypadku znalezienia utraconej karty pobytu cudzoziemiec jest obowiązany, w terminie 3 dni od dnia jej znalezienia, zawiadomić o tym wojewodę i zwrócić niezwłocznie znalezioną kartę pobytu, jeżeli w miejsce utraconej karty pobytu wydano już nową.
Cudzoziemiec jest obowiązany zwrócić niezwłocznie kartę pobytu organowi, który ją wydał - po doręczeniu dokumentu potwierdzającego nabycie obywatelstwa polskiego lub decyzji o cofnięciu zezwolenia na osiedlenie się.

PODRÓŻOWANIE NA PODSTAWIE KARTY POBYTU

Cudzoziemiec może podróżować i przebywać na terytorium państw obszaru Schengen (także na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) bez konieczności posiadania wizy przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy w okresie 6-miesięcznym na podstawie zezwolenia pobytowego wydanego przez jedno z państw obszaru Schengen, o ile jednocześnie spełnia ogólne warunki wjazdu i pobytu na terytorium państw obszaru Schengen, tj. posiada ważny dokument podróży, potrafi uzasadnić cel i warunki planowanego pobytu oraz posiada wystarczające środki utrzymania lub możliwość ich uzyskania zgodnie z prawem, a także nie jest uważany za stanowiącego zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych żadnego z państw członkowskich, a w szczególności nie dokonano wobec niego na tej podstawie wpisu do celów odmowy wjazdu w krajowych bazach danych państw członkowskich.
Do otrzymania Karty Pobytu niezbędne jest podanie następujących danych:
· imię (imiona) i nazwisko cudzoziemca ubiegającego się o Kartę Pobytu oraz imiona jego rodziców
· data, miejsce i kraj urodzenia;
· adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy (w przypadku braku zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad dwa miesiące danych o adresie nie zamieszcza się);
· obywatelstwo;
· płeć;
· wzrost w cm;
· kolor oczu;
· numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności PESEL (jeżeli został nadany);
· informacja o rodzaju wydanego zezwolenia.