Legalizacja pobytu

Legalizacja pobytu, pobyt członka rodziny obywatela RP

Pobyt członka rodziny obywatela RP
1. Kogo dotyczy wniosek?

Dotyczy:

- cudzoziemca, będącego małżonkiem polskiego obywatela;
- małoletnich dzieci małżonka polskiego obywatela, który posiada zezwolenie na pobyt czasowy dla członka rodziny polskiego obywatela lub zezwolenie na pobyt stały udzielone w związku z pozostawaniem w związku małżeńskim z obywatelem polskim.

Zezwolenie na pobyt czasowy udzielane jest na okres niezbędny do realizacji celu pobytu cudzoziemca na terytorium Polski powyżej 3 miesięcy do 3 lat, z możliwością ubiegania się o kolejne zezwolenia.
Zezwolenie na pobyt udzielone cudzoziemcowi, małżonkowi obywatela Polski, uprawnia go do wykonywania pracy bez konieczności posiadania dodatkowego zezwolenia na pracę. W karcie pobytu, wydanej w związku z udzieleniem cudzoziemcowi tego zezwolenia, zamieszczana jest adnotacja ,,dostęp do rynku pracy”.

UWAGA!
Dla dziecka obywatela polskiego pozostającego pod jego władzą rodzicielską można złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały.
Małżonkowi obywatela RP, który pozostaje z nim w związku małżeńskim przez co najmniej 3 lata i przez co najmniej 2 lata przebywał na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, również może zostać udzielone zezwolenie na pobyt stały.

Inni członkowie rodziny obywatela RP i osoby prowadzące z nim życie rodzinne

Zezwolenie na pobyt czasowy może zostać udzielone również innym członkom rodziny obywatela RP, niż małżonek i małoletni pasierb, jeśli przebywają oni w Polsce

- ze względu na zależność finansową od niego lub pozostawanie z nim w gospodarstwie domowym, w kraju, z którego przybył cudzoziemiec, lub
- powodu poważnych względów zdrowotnych wymagających osobistej opieki ze strony tego obywatela.

Wniosek o udzielenie zezwolenia może złożyć również cudzoziemiec, prowadzący życie rodzinne w rozumieniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej polskim obywatelem, z którym przebywa wspólnie na tym terytorium.

Zezwolenie na pobyt czasowy udzielane jest na okres niezbędny do realizacji celu pobytu cudzoziemca na terytorium Polski powyżej 3 miesięcy do 3 lat, z możliwością ubiegania się o kolejne zezwolenia.
Zezwolenie to nie przyznaje prawa do wykonywania pracy na terytorium Polski. W celu podjęcia zatrudniania należy dodatkowo uzyskać zezwolenie na pracę, chyba że nie jest ono wymagane.

2. Warunki, które muszę spełnić

PODSTAWOWE INFORMACJE:

wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy składasz osobiście, nie później niż w ostatnim dniu Twojego legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
kartę pobytu możesz odebrać tylko osobiście;
zostaną od Ciebie pobrane odciski linii papilarnych w celu wydania karty pobytu;
dokumenty powinnaś/powinieneś złożyć w języku polskim w oryginałach lub w kserokopii wraz z oryginałami do wglądu;
do dokumentów w języku obcym powinny być sporządzone tłumaczenia na język polski, dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego.
Ważne! Zanim przejdziesz dalej, zapoznaj się z dodatkowymi informacjami.

UWAGA!

W przypadku cudzoziemca będącego osobą małoletnią wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów. Wniosku tego nie może złożyć ustanowiony przez rodziców pełnomocnik, kiedy oni sami przebywają za granicą.
Przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemcowi będącemu osobą małoletnią, która w dniu złożenia wniosku ukończyła 6. rok życia, jest wymagana jego obecność. Obowiązek składania odcisków palców nie dotyczy cudzoziemców, którzy w dniu złożenia wniosku nie ukończyli 6 roku życia. Powyższe nie dotyczy sytuacji, kiedy wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt mieszkającego za granicą dziecka składają rodzice przebywający już w Polsce, na zasadach opisanych wcześniej. Wówczas obecność dziecka, które ukończyło 6. rok życia wymagana będzie przy składaniu wniosku o wydanie karty Pobytu po jego przyjeździe do Polski.
Kartę pobytu cudzoziemiec odbiera osobiście. W przypadku małoletnich, którzy nie ukończyli 13. roku życia do dnia jej odbioru, kartę odbiera jego rodzic, kurator lub przedstawiciel ustawowy. Małoletni w chwili obioru karty musi się jednak znajdować na terytorium RP.
Zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną może być udzielone również wstępnemu w linii prostej lub osobie pełnoletniej odpowiedzialnej za małoletniego cudzoziemca, któremu nadano status uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej, przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki.

3. Jakie dokumenty muszę złożyć?

2 egzemplarze wypełnionego zgodnie z pouczeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy wniosek (do edycji) ; w sprawach cudzoziemców, którzy nie ukończyli 13 lat - tylko 1 egzemplarz wniosku;
4 aktualne kolorowe fotografie, nieuszkodzone, o wymiarach 45x35 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków; twarz ma zajmować 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami:
- Cudzoziemiec z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć fotografię przedstawiającą go w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku należy dołączyć dokumenty potwierdzające niepełnosprawność a w przypadku ich braku oświadczenie cudzoziemca o niepełnosprawności.

- Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć fotografię w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku należy dołączyć oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.

ważny dokument podróży (2 kserokopie wszystkich zapisanych jego stron zawierających pieczątki, adnotacje i wpisy, oryginał do wgladu); w sprawach cudzoziemców, którzy nie ukończyli 13 lat - tylko 1 kserokopia dokumentu podróży;
potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.
Uwaga! Złożenie powyższych dokumentów jest niezbędne do wszczęcia postepowania. W wypadku złożenia wniosku bez któregoś z powyższych dokumentów, Cudzoziemiec wzywany jest do uzupełnienia braków formalnych we wniosku. Postępowanie może być wszczęte dopiero po uzupełnieniu brakujących dokumentów we wskazanym terminie i ich pozytywnej weryfikacji przez Urząd.

Dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku:

w przypadku członków rodzin obywateli Rzeczypospolitej Polskiej:
- aktualny odpis aktu małżeństwa (wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku),

- kopia dowodu osobistego małżonka wraz z oryginałem do wglądu,
- akt urodzenia dziecka,

- dokumenty potwierdzające posiadanie przez rodzica, który pozostaje w związku małżeńskim z obywatelem polskim, wymaganego prawem zezwolenia na pobyt czasowy,

- w wypadku małżonków: dokumenty potwierdzające wspólne zamieszkanie i prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego tj. wspólne zdjęcia z różnych okresów, uroczystości rodzinnych, wspólnych wyjazdów, umowy najmu, wspólne rachunki, potwierdzenie posiadania wspólnego rachunku bankowego itp. (dokumenty należy dostarczyć w formie papierowej).

Uwaga! Dołączenie wszystkich wymienionych dokumentów do wniosku przy jego składaniu może ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy. W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania możesz być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku. Dokumenty należy składać w oryginałach lub w kserokopii wraz z oryginałami do wglądu. Akty stanu cywilnego potwierdzające pokrewieństwo lub stan cywilny wydane przez państwa obce powinny być opatrzone klauzulą apostille lub potwierdzone przez polskiego konsula. Jeśli do wniosku dołączone są dokumenty sporządzone w języku obcym, wymagane jest złożenie również tłumaczenia tego dokumentu na język polski, dokonanego przez tłumacza przysięgłego.

4. Jakie opłaty muszę wnieść?

340 zł w momencie złożenia wniosku na konto:
Centrum Obsługi Podatnika
ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Podanie o zwrot opłaty skarbowej (340 zł) po wydaniu ostatecznej decyzji negatywnej lub o umorzeniu postępowania, albo po wydaniu postanowienia o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania należy kierować do Centrum Obsługi Podatnika przy ul. Obozowej 57. UWAGA! W przypadku wniesienia odwołania od decyzji wojewody do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców ZWROT OPŁATY NIE PRZYSŁUGUJE!

za wydanie karty pobytu 50 zł w momencie odbioru decyzji na konto:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Wydział Finansów i Budżetu
NBP O/O Warszawa
83-1010-1010-0137-1022-3100-0000

Podanie o zwrot opłaty za wydanie Karty Pobytu (50 zł) można składać w Biurze Podawczym lub za pośrednictwem poczty. Pobierz formularz o zwrot opłaty za wydanie Karty Pobytu (50 zł).

5. Gdzie mogę złożyć wniosek?

Kompletny wniosek wraz z odciskami palców złożyć można wyłącznie podczas umówionej wizyty za pośrednictwem kalendarza internetowego. Składane kopie dokumentów są poświadczane za zgodność z oryginałem wyłącznie przy składaniu wniosku podczas umówionej wizyty. Stempel w paszporcie w chwili składania wniosku można uzyskać wyłącznie podczas umówionych wizyt (jeśli zachowany został termin na złożenie wniosku i nie zachodzą wątpliwości co do legalności pobytu cudzoziemca w Polsce). Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt powinno się złożyć najpóźniej ostatniego dnia legalnego pobytu w Polsce.

Ważne! Zanim przejdziesz dalej, zapoznaj się z dodatkowymi informacjami.

6. Jak długo będę czekać na decyzję?

Czas oczekiwania na wydanie decyzji w sprawie zezwolenia na pobyt wynika z przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz Ustawy o cudzoziemcach i zależy od indywidualnych okoliczności sprawy.

Syndicate content