Dochody z Hiszpanii nie pozbawią ulgi

Dochody z Hiszpanii nie pozbawią ulgi

PIT Dochody, które córka uzyskała z pracy w Hiszpanii, nie mają wpływu na prawo matki do korzystania z ulgi prorodzinnej

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wyjaśnił, jak należy korzystać z ulgi prorodzinnej, gdy dziecko uzyskało w danym roku przychód.
W analizowanej przez izbę sprawie podatniczka matka w 2009 roku uzyskiwała wyłącznie dochody ze stosunku pracy. Pełnoletnia córka ucząca się w szkole uzyskiwała w 2009 roku dochody z tytułu umowy o pracę w Polsce w kwocie 2772,07 zł (dochód do opodatkowania wykazany w poz. 167 PIT-36) oraz z tytułu umowy o pracę w Hiszpanii w kwocie 4946.75 zł (dochód osiągnięty za granicą, o który jest zwiększana podstawa obliczenia podatku do ustalenia stopy procentowej poz. 168 PIT-36).
Katowicka izba przypomniała, że do rozliczania dochodów hiszpańskich stosuje się metodę wyłączenia z progresją. Polega ona na tym, że jeżeli podatnik o nieograniczonym obowiązku podatkowym w Polsce (musi w Polsce rozliczać wszystkie światowe dochody) oprócz dochodów podlegających opodatkowaniu osiągnął również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza Polską, zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych podatek określa się w następujący sposób:
• do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali PIT.
• ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów,
• ustaloną stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
Na podstawie polsko-hiszpańskiej urnowy o unikaniu podwójnego opodatkowania - jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzi-
bę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami tej umowy może być opodatkowany w Hiszpanii, to Polska będzie zwalniać taki dochód z opodatkowania. Może jednocześnie, przy obliczaniu od pozostałej części dochodu takiej osoby, stosować stopę podatkową, która byłaby zastosowana w wypadku, gdyby zwolniona część dochodu lub majątku nie była tak zwolniona.
Dochód uzyskany z pracy w Hiszpanii posłuży więc jedynie córce do ustalenia stopy procentowej, która ma zastosowanie do dochodów podlegających w Polsce opodatkowaniu .
W takiej sytuacji dochody uzyskiwane przez córkę w Hiszpanii w roku 2009 nie pozbawiły podatniczki matki możliwości skorzystania z odliczeń w ramach tzw. ulgi prorodzinnej.
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach
z 15 września 2010 r. (nr IBPBII/1/415604/l0/ASZ).

Źródło -Rzeczpospolita