ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów dokumentów, jakie jest obowiązany przedstawić cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości

DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r.
Poz. 729
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1)
z dnia 20 czerwca 2012 r.
w sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów dokumentów, jakie jest obowiązany przedstawić cudzoziemiec
ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości
Na podstawie art. 3f ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r.
Nr 167, poz. 1758, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1) szczegółowe informacje dotyczące okoliczności wskazanych we wniosku o wydanie zezwolenia, o którym mowa
w art. 1a ust. 3 oraz w art. 3e ust. 5 ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,
zwanej dalej „ustawą”;
2) rodzaje dokumentów, jakie cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia jest obowiązany dołączyć do wniosku
o wydanie zezwolenia;
3) wzór oświadczenia składanego przez cudzoziemca ubiegającego się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości
obejmującej lub obejmujących łącznie więcej niż piętnaście działek gruntu wraz z wzorem wykazu nieruchomości;
4) wzór oświadczenia składanego przez spółkę, której udziały lub akcje mają być przedmiotem nabycia, objęcia lub innej
czynności prawnej na rzecz cudzoziemca, wraz z wzorem wykazu nieruchomości posiadanych przez tę spółkę, jeżeli
jest ona właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym nieruchomości obejmującej lub obejmujących łącznie więcej
niż piętnaście działek gruntu, w związku z wnioskiem cudzoziemca o wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 3e
ustawy.
§ 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości powinien zawierać szczegółowe informacje dotyczące:
1) oznaczenia wnioskodawcy:
a) w przypadku osoby fizycznej – imię, nazwisko, obywatelstwo oraz adres zamieszkania, b) w przypadku osoby prawnej i spółki nieposiadającej osobowości prawnej – nazwę, adres siedziby, przedmiot działalności,
imiona i nazwiska członków zarządu, a także informacje dotyczące wspólników, udziałowców lub akcjonariuszy,
z podaniem:
– w przypadku osoby fizycznej – imienia i nazwiska, obywatelstwa oraz adresu zamieszkania,
– w przypadku osoby prawnej i spółki nieposiadającej osobowości prawnej – nazwy, adresu siedziby,
oraz ilości głosów posiadanych na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu przez poszczególnych
udziałowców lub akcjonariuszy, wyrażonej w procentach;
1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U.
Nr 248, poz. 1491).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788 i Nr 183, poz. 1538, z 2008 r.
Nr 180, poz. 1112 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 458.
Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 729
2) oznaczenia nabywanej nieruchomości:
a) w przypadku nieruchomości gruntowej – nabywany tytuł prawny do nieruchomości, ulicę, miejscowość, gminę i województwo,
numer działki ewidencyjnej, powierzchnię w hektarach, numer księgi wieczystej oraz cechy zabudowy,
b) w przypadku nieruchomości budynkowej – numer porządkowy budynku, powierzchnię użytkową budynku w metrach
kwadratowych, ulicę, miejscowość, gminę i województwo,
c) w przypadku lokalu stanowiącego odrębny przedmiot własności – numer porządkowy budynku i lokalu, ulicę, miejscowość,
gminę i województwo, powierzchnię użytkową lokalu w metrach kwadratowych oraz udział w nieruchomości
wspólnej, na której usytuowany jest lokal;
3) oznaczenia zbywcy:
a) w przypadku osoby fizycznej – imię, nazwisko, adres zamieszkania,
b) w przypadku osoby prawnej – nazwę, adres siedziby;
4) określenia rodzaju zdarzenia prawnego, na podstawie którego dojdzie do nabycia nieruchomości; 5) celu nabycia nieruchomości, a w przypadku gdy nabycie nieruchomości ma nastąpić na potrzeby wykonywanej działalności
gospodarczej lub rolniczej – także planowanego sposobu wykorzystywania nieruchomości, w tym rodzaju planowanych
na niej inwestycji;
6) źródła pochodzenia środków finansowych na zakup nieruchomości.
§ 3. 1. Cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości jest obowiązany dołączyć do
wniosku, o którym mowa w § 2, następujące dokumenty:
1) określające jego status prawny:
a) w przypadku osoby fizycznej – odpis lub kopię dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość, ze wskazaniem
obywatelstwa, daty i miejsca urodzenia, a w przypadku gdy nabycie nieruchomości ma nastąpić na potrzeby wykonywanej
działalności gospodarczej – także wyciąg z odpowiedniego rejestru lub ewidencji,
b) w przypadku osoby prawnej i spółki nieposiadającej osobowości prawnej – odpis lub wyciąg z odpowiedniego rejestru
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku;
2) określające nieruchomość, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku:
a) odpis księgi wieczystej lub zaświadczenie ze zbioru dokumentów, b) wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej,
c) w przypadku gdy aktualne oznaczenie nieruchomości nie zostało ujawnione w księdze wieczystej – urzędowe dokumenty
stanowiące podstawę dokonania zmian oznaczenia nieruchomości,
d) wypis z aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, ewentualnie decyzję o lokalizacji inwestycji
celu publicznego albo decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli została wydana, a w przypadku braku miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego – dokument wystawiony przez właściwy organ, poświadczający brak
planu;
3) oświadczenie zbywcy wyrażające wolę zbycia nieruchomości na rzecz cudzoziemca, a w przypadku nabywania nieruchomości
w wyniku procesu łączenia (podziału) spółek – uzgodniony plan połączenia (podziału) wraz z załącznikami
– projektami uchwał o połączeniu (podziale) i projektem umowy lub statutu spółki przejmującej, wydzielonej lub nowo
zawiązanej.
2. Cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie lokalu stanowiącego odrębny przedmiot własności
nie ma obowiązku dołączenia do wniosku dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b–d. W przypadku gdy lokal nie
ma założonej księgi wieczystej, cudzoziemiec ma obowiązek przedłożyć odpis księgi wieczystej oraz wypis z rejestru gruntów
dotyczące nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym znajduje się nabywany lokal.
§ 4. 1. Jeżeli we wniosku o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości cudzoziemiec wskazał okoliczności określone
w art. 1a ust. 2 pkt 4 ustawy, jest on obowiązany dołączyć do niego następujące dokumenty, wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku:
1) odpis lub wyciąg z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dotyczący przedsiębiorcy, w którym cudzoziemiec
pełni funkcję członka organu zarządzającego;
Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 729
2) zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego stwierdzające, że przedsiębiorca, w którym cudzoziemiec pełni funkcję
członka organu zarządzającego, nie zalega z wpłatami należności budżetowych;
3) zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stwierdzające, że przedsiębiorca, w którym
cudzoziemiec pełni funkcję członka organu zarządzającego, nie zalega ze składkami na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych.
2. Jeżeli we wniosku o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości cudzoziemiec wskazał okoliczności określone
w art. 1a ust. 2 pkt 5 ustawy, jest on obowiązany dołączyć dokumenty potwierdzające wykonywanie działalności gospodarczej
lub rolniczej, w szczególności odpisy uzyskanych koncesji i zezwoleń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 5. Cudzoziemiec, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2–4 ustawy, ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie
nieruchomości obowiązany jest także do przedstawienia dokumentów wskazujących na posiadanie środków finansowych na
zakup nieruchomości oraz możliwości finansowania działalności w zakresie, o którym mowa w § 2 pkt 5, wystawionych nie
wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku:
1) zaświadczenia banku, w którym prowadzony jest podstawowy rachunek bieżący nabywcy bądź jego udziałowców lub
akcjonariuszy, określającego wielkość posiadanych środków finansowych oraz jego zdolność kredytową i płatniczą;
2) zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego stwierdzającego, że nabywca nie zalega z wpłatami należności budżetowych;
3) zaświadczenia z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stwierdzającego, że nabywca nie zalega ze
składkami na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych.
§ 6. Wniosek o wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 3e ustawy, powinien zawierać szczegółowe informacje dotyczące:
1) oznaczenia cudzoziemca ubiegającego się o wydanie zezwolenia na nabycie, objęcie lub inną czynność prawną dotyczącą
udziałów lub akcji:
a) w przypadku osoby fizycznej – imię i nazwisko, obywatelstwo oraz adres zamieszkania,
b) w przypadku osoby prawnej i spółki nieposiadającej osobowości prawnej – nazwę, adres siedziby, przedmiot działalności,
imiona i nazwiska członków zarządu, a także informacje dotyczące wspólników, udziałowców lub akcjonariuszy,
z podaniem:
– w przypadku osoby fizycznej – imienia i nazwiska, obywatelstwa oraz adresu zamieszkania,
– w przypadku osoby prawnej – nazwy, adresu siedziby,
oraz ilości głosów posiadanych na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu przez poszczególnych
udziałowców lub akcjonariuszy, wyrażonej w procentach;
2) oznaczenia spółki, której udziały lub akcje mają być przedmiotem nabycia, objęcia lub innej czynności prawnej na rzecz
cudzoziemca, ze wskazaniem: firmy, adresu siedziby, przedmiotu działalności, wielkości kapitału zakładowego, członków
zarządu, udziałowców lub akcjonariuszy, z podaniem:
a) w przypadku osoby fizycznej – imienia i nazwiska, obywatelstwa oraz adresu zamieszkania,
b) w przypadku osoby prawnej – nazwy, adresu siedziby,
oraz ilości głosów posiadanych na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu przez poszczególnych udziałowców
lub akcjonariuszy, wyrażonej w procentach;
3) oznaczenia spółek z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zależnych od spółki, o której mowa w pkt 2, będących
właścicielami lub wieczystymi użytkownikami nieruchomości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które
staną się cudzoziemcami w rozumieniu ustawy w wyniku nabycia, objęcia lub innej czynności prawnej na rzecz cudzoziemca
dotyczącej udziałów lub akcji spółki, o której mowa w pkt 2;
4) określenia nieruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym spółki, której udziały lub
akcje mają być przedmiotem nabycia, objęcia lub innej czynności prawnej na rzecz cudzoziemca, oraz nieruchomości
stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym jej spółek zależnych, które w wyniku jakiejkolwiek
z tych czynności staną się kontrolowane przez cudzoziemca lub cudzoziemców, ze wskazaniem:
a) w przypadku nieruchomości gruntowej – ulicy, miejscowości, gminy i województwa, numeru działki ewidencyjnej,
powierzchni w hektarach, numeru księgi wieczystej oraz cech jej zabudowy,
Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 729
b) w przypadku nieruchomości budynkowej – numeru porządkowego budynku, powierzchni użytkowej budynku, ulicy,
miejscowości, gminy i województwa,
c) w przypadku lokalu stanowiącego odrębny przedmiot własności – numeru porządkowego budynku i lokalu, ulicy,
miejscowości, gminy i województwa, powierzchni użytkowej lokalu w metrach kwadratowych, udziału w nieruchomości
wspólnej, na której usytuowany jest lokal;
5) oznaczenia zbywcy, ze wskazaniem w przypadku osoby fizycznej – imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, a w przypadku
osoby prawnej – nazwy i adresu siedziby;
6) określenia:
a) sposobu nabycia lub objęcia udziałów lub akcji, ze wskazaniem ich ilości oraz podaniem w procentach, jakiej ilości
głosów na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu będzie odpowiadała ilość nabywanych lub obejmowanych
udziałów lub akcji,
b) innej czynności prawnej dotyczącej udziałów lub akcji w spółce, na skutek której spółka handlowa z siedzibą na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej będąca właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym nieruchomości na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej stanie się spółką kontrolowaną.
§ 7. 1. Cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 3e ustawy, jest obowiązany dołączyć
do wniosku, o którym mowa w § 6, następujące dokumenty:
1) określające jego status prawny:
a) w przypadku osoby fizycznej – odpis lub kopię dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość, ze wskazaniem
obywatelstwa, daty i miejsca urodzenia,
b) w przypadku osoby prawnej i spółki nieposiadającej osobowości prawnej – odpis lub wyciąg z odpowiedniego rejestru
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku;
2) określające status prawny spółki, której udziałów lub akcji dotyczy wniosek:
a) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku,
b) umowa lub statut spółki ze wszystkimi zmianami lub tekst jednolity,
c) aktualny odpis z księgi udziałów lub księgi akcyjnej;
3) określające status prawny zbywcy udziałów lub akcji:
a) w przypadku osoby fizycznej – dokument potwierdzający tożsamość, ze wskazaniem obywatelstwa, daty i miejsca
urodzenia,
b) w przypadku osoby prawnej i spółki nieposiadającej osobowości prawnej – odpis lub wyciąg z odpowiedniego rejestru
przedsiębiorców wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku;
4) określające nieruchomości stanowiące własność lub będące w użytkowaniu wieczystym spółki, której udziały lub akcje
mają być przedmiotem nabycia, objęcia lub innej czynności prawnej na rzecz cudzoziemca, oraz nieruchomości stanowiące
własność lub będące w użytkowaniu wieczystym jej spółek zależnych, które w wyniku jakiejkolwiek z tych czynności
staną się kontrolowane przez cudzoziemca lub cudzoziemców, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
złożeniem wniosku:
a) odpis księgi wieczystej,
b) wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej,
c) w przypadku gdy aktualne oznaczenie nieruchomości nie zostało ujawnione w księdze wieczystej – urzędowe dokumenty
stanowiące podstawę dokonania zmian oznaczenia nieruchomości,
d) wypis z aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, ewentualnie decyzję o lokalizacji in-
westycji celu publicznego albo decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli została wydana, a w przypadku braku miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego – dokument wystawiony przez właściwy organ, poświadczający brak
planu;
5) oświadczenie zbywcy udziałów lub akcji wyrażające wolę ich zbycia na rzecz nabywcy, ze wskazaniem formy zbycia,
ilości zbywanych udziałów lub akcji oraz z podaniem odpowiadającej im ilości głosów na zgromadzeniu wspólników
lub na walnym zgromadzeniu wyrażonej w procentach, a w przypadku nabywania lub obejmowania udziałów lub akcji
w procesie łączenia albo podziału spółek – uzgodniony plan połączenia albo podziału wraz z załącznikami – projektami
uchwał o połączeniu albo podziale i projektem umowy lub statutu spółki przejmującej, wydzielonej lub nowo zawiązanej.
Dziennik Ustaw – 5 – Poz. 729
2. Cudzoziemiec ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na nabycie lub objęcie udziałów lub akcji spółki będącej właścicielem
lokalu stanowiącego odrębny przedmiot własności nie ma obowiązku dołączenia do wniosku dokumentów, o których
mowa w ust. 1 pkt 4 lit. b–d.
§ 8. 1. Cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości obejmującej lub obejmujących
łącznie więcej niż piętnaście działek gruntu składa oświadczenie wraz ze stanowiącym integralną część wniosku wykazem
nabywanych nieruchomości, według wzoru oświadczenia określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2. Cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 3e ustawy, w przypadku gdy spółka, której
udziały lub akcje mają być przedmiotem nabycia, objęcia lub innej czynności prawnej na rzecz cudzoziemca, jest właścicielem
bądź użytkownikiem wieczystym nieruchomości obejmującej lub obejmujących łącznie więcej niż piętnaście działek
gruntu, składa oświadczenie wraz ze stanowiącym integralną część wniosku wykazem nieruchomości stanowiących
własność lub będących w użytkowaniu wieczystym spółki, według wzoru oświadczenia określonego w załączniku nr 2 do
rozporządzenia.
3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do spółek zależnych od spółki, której udziały lub akcje mają być przedmiotem
nabycia, objęcia lub innej czynności prawnej na rzecz cudzoziemca, jeżeli w wyniku którejkolwiek z tych czynności spółki
zależne staną się kontrolowane przez cudzoziemca lub cudzoziemców.
§ 9. 1. Kopie dokumentów, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, dołącza się do wniosku o wydanie zezwolenia
na nabycie nieruchomości poświadczone za zgodność z oryginałem.
2. Dokumenty w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez tłumacza
przysięgłego.
§ 10. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie
szczegółowych informacji oraz rodzajów dokumentów, jakie jest obowiązany przedstawić cudzoziemiec ubiegający się
o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości (Dz. U. Nr 94, poz. 925 oraz z 2006 r. Nr 226, poz. 1653).
§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Spraw Wewnętrznych: J. Cichocki
Dziennik Ustaw – 6 – Poz. 729
Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 20 czerwca 2012 r. (poz. 729)
Załącznik nr 1
WZÓR
..........................................
(miejscowość, data)
OŚWIADCZENIE
W związku z wnioskiem cudzoziemca .......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
(dane wnioskodawcy: imię, nazwisko, adres zamieszkania/firma spółki/nazwa osoby prawnej, adres siedziby)
o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości oświadczam/oświadczamy*), iż wnioskodawca zamierza nabyć na własność
lub w wieczyste użytkowanie nieruchomości wymienione w wykazie do niniejszego oświadczenia.
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
(podpis wnioskodawcy lub osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy)
*) Zakreślić właściwe.
Dziennik Ustaw – 7 – Poz. 729
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
(dane wnioskodawcy: imię, nazwisko, adres zamieszkania/
firma spółki/nazwa osoby prawnej, adres siedziby)
Wykaz nieruchomości stanowiących przedmiot wniosku o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości
Lp. Położenie
nieruchomości
(miejscowość,
gmina,
województwo)
Nabywany tytuł
prawny
nieruchomości
(własność lub
użytkowanie
wieczyste),
nabywany udział
w nieruchomości
Powierzchnia
(w ha);
w przypadku lokali
mieszkalnych
i użytkowych
(w m2)
Nr działki
ewidencyjnej
Nr KW
i nazwa sądu
Czy
nieruchomość
jest
zabudowana
TAK – NIE
Czy
nieruchomość
lub jej część
jest gruntem
rolnym
TAK – NIE
Czy
nieruchomość
lub jej część
jest gruntem
leśnym
TAK – NIE
Imię, nazwisko,
adres
zamieszkania/
nazwa, adres
siedziby zbywcy
nieruchomości
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
Łączna
powierzchnia
działek
.....................
.............................................................................
(miejscowość i data)
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
(podpis wnioskodawcy lub osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy1))
1) Jeżeli wykaz składa się z więcej niż jednej strony, podpisy na każdej stronie.
Dziennik Ustaw – 8 – Poz. 729
Załącznik nr 2
WZÓR
..........................................
(miejscowość, data)
OŚWIADCZENIE
W związku z wnioskiem .............................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
(dane cudzoziemca: imię, nazwisko, adres zamieszkania/firma spółki/nazwa osoby prawnej, adres siedziby)
o wydanie, zgodnie z art. 3e ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U.
z 2004 r. Nr 167, poz. 1758, z późn. zm.), zezwolenia na nabycie/objęcie/inną czynność prawną dotyczącą*) udziałów/akcji*)
spółki ..........................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
(firma i adres siedziby spółki, której udziały lub akcje mają być przedmiotem nabycia, objęcia lub innej czynności prawnej na rzecz cudzoziemca)
my, niżej podpisani, uprawnieni do reprezentowania spółki, której udziały/akcje*) mają być przedmiotem nabycia/objęcia/
innej czynności prawnej*) na rzecz cudzoziemca, stosownie do art. 75 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, po
zapoznaniu się z odpowiedzialnością za fałszywe zeznania określoną w art. 233 Kodeksu karnego oraz prawem do odmowy
zeznań wynikającym z art. 83 Kodeksu postępowania administracyjnego, oświadczamy, że spółka jest właścicielem/wieczystym
użytkownikiem*) nieruchomości wymienionych w wykazie do niniejszego oświadczenia.
1) ..................................................................................................
2) ..................................................................................................
3) ..................................................................................................
(podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania spółki)
*) Zakreślić właściwe.
Dziennik Ustaw – 9 – Poz. 729
Wykaz nieruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym spółki
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
(firma i adres siedziby spółki)
Lp. Położenie
nieruchomości
(miejscowość,
gmina,
województwo)
Przysługujący tytuł
prawny do nieruchomości
(własność lub
użytkowanie wieczyste),
przysługujący udział
w nieruchomości
Powierzchnia (w ha);
w przypadku lokali
mieszkalnych
i użytkowych (w m2)
Nr działki
ewidencyjnej
Nr KW
i nazwa sądu
Czy
nieruchomość
jest zabudowana
TAK – NIE
Czy
nieruchomość
lub jej część jest
gruntem rolnym
TAK – NIE
Czy
nieruchomość
lub jej część
jest gruntem
leśnym
TAK – NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
Łączna
powierzchnia
działek
......................................
.............................................................................
(miejscowość i data)
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
(podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania spółki1))
1) Jeżeli wykaz składa się z więcej niż jednej strony, podpisy na każdej stronie.