Nowy projekt ustawy o cudzoziemcach, omówienie. Mniej biurokracji i cyfryzacja uzyskiwania pozwoleń na pracę 2023

Jak wynika z projektu ustawy o cudzoziemcach, rząd planuje zmniejszenie biurokracji oraz digitalizację procesu uzyskiwania pozwoleń na pracę. Zmiany mają usprawnić proces wydawania dokumentów i utrudnić proceder nielegalnego zatrudniania cudzoziemców.
Trwają pracę nad projektem ustawy o cudzoziemcach, która ma zoptymalizować procedury związane z ich zatrudnianiem, celem jest usprawnienie procesu wydawania zezwoleń na pracę, skrócenie czasu oczekiwania.
Jedną z istotnych zmian jest pełna digitalizacja procesu pozyskiwania pozwoleń na pracę dla cudzoziemców. Do tej pory urzędy przyjmowały wnioski o zezwolenia na pracę w formie papierowej i elektronicznej. Zgodnie z nową ustawą, będzie można je składać wyłącznie drogą elektroniczną przez stronę praca.gov.pl, na tej samej zasadzie jak oświadczenia o powierzeniu pracycudzoziemcowi. Decyzje w sprawie zezwoleń na pracę też będą wydawane elektronicznie. Pełna digitalizacja pozwoli na szybsze załatwianie sprawy. Do tego nie tylko pracodawca, ale i cudzoziemiec będzie mógł monitorować swoją toczącą się sprawę urzędową, w nowym projekcie ustawy o cudzoziemcach nie będzie tzw. informacji starosty, która stanowi załącznik do zezwolenia na pracę. Po rozeznaniu, czy w danym regionie nie ma rodzimych specjalistów gotowych podjąć pracę, starosta wydaje zgodę na zatrudnienie cudzoziemca, to już nie będzie wymagane.


Istotną zmianą w oświadczeniach o powierzeniu pracy cudzoziemcowi będzie brak wymogu wpisania do ewidencji nowego oświadczenia, jeżeli:

 • zostanie zwiększony wymiar czasu pracy
 • zostanie zwiększona liczba godzin w tygodniu czy też w miesiącu,
  przy jednoczesnym proporcjonalnym wzroście wynagrodzenia (w stosunku do wymiaru pracy) dla danego cudzoziemca.
 • Ważną zmianą jest to, że zezwolenie na pracę będzie można otrzymać wtedy, kiedy wymiar czasu pracy będzie stanowił co najmniej ¼ pełnego etatu w miesiącu czy też 10 godzin tygodniowo. Taka zmiana ma na celu zmniejszenie nadużyć związanych z zaniżaniem czasu pracy, które obniżają koszty pracy.

  Zezwolenie będzie wydawane na okres nie dłuższy niż 1 rok jeżeli:

 • Zawarta umowa będzie umową cywilnoprawną
 • Podmiot starający się o zezwolenie prowadzi działalność nie dłużej niż 1 rok
 • Wymiar czasu pracy nie będzie przekraczał ½ etatu czy też 20 godzin tygodniowo
 • Nowy projekt ustawy ma również na celu zrewolucjonizowanie przepisów określających sposób wymiaru kary. Wymiar kary grzywny za powierzenie nielegalnej pracy cudzoziemcom, będzie proporcjonalny do liczby cudzoziemców, którym została powierzona nielegalna praca. Zapowiedziane kwoty grzywny to widełki 500 zł – 30 tys. zł. Informatyzacja pozwoli też na wprowadzenie skuteczniejszych narzędzi, które nie będą dopuszczały wydawania zezwoleń dla podmiotów ukaranych za nielegalne powierzenie pracy.

  Urząd pracy będzie mógł również odmówić wydania zezwolenia na pracę cudzoziemca na podstawie informacji z ZUS-u. Jeżeli podmiot powierzający pracę będzie miał ponad dwumiesięczne zaległości w ZUS-ie, wtedy nie otrzyma zezwolenia na pracę.