Przedłużenie z mocy prawa ważności wiz krajowych obywatelom Ukrainy, w tym studentom, продовжено термін чинності польських внутрішніх віз, також для студентів

Przedłużenie z mocy prawa ważności wiz krajowych obywatelom Ukrainy, w tym studentom

Urząd do Spraw Cudzoziemców przypomina, że ustawa specjalna o pomocy obywatelom Ukrainy* przewiduje m.in. przedłużenie z mocy prawa ważności wiz krajowych do 31 grudnia 2022 r. Dotyczy to sytuacji gdy ostatni dzień pobytu obywatela Ukrainy w Polsce na podstawie wizy krajowej przypada w okresie od 24 lutego 2022 r. Obywatele Ukrainy mogą także skorzystać z przedłużenia wiz krajowych na zasadach specjalnych przepisów przyjętych w celu łagodzenia dla cudzoziemców skutków epidemii SARS-Cov-2**.

Ze względu na trwające działania zbrojne na terenie Ukrainy uzyskanie wizy krajowej (tj. wizy długoterminowej oznaczonej symbolem „D”, uprawniającej do pobytu w okresie jednego roku oraz o okresie ważności nie dłuższym niż 1 rok) w polskiej placówce konsularnej na terytorium tego państwa jest znacząco utrudnione. Działalność Ambasady RP w Kijowie oraz Konsulatów Generalnych RP w Charkowie, Łucku, Odessie oraz Winnicy pozostaje czasowo zawieszona. Obsługę wniosków wizowych prowadzi aktualnie jedynie Konsulat RP we Lwowie, który pracuje jednak w ograniczonym zakresie i nie posiada zdolności do obsługi wszystkich wizowych na bieżąco, okres oczekiwania na złożenie wniosku wizowego uzależniony jest od liczby osób zainteresowanych uzyskaniem wizy.

Aby zminimalizować skutki tych ograniczeń i umożliwić obywatelom Ukrainy dalszy, legalny pobyt w Polsce w celu realizowanym dotąd na podstawie wizy krajowej wydanej przez konsula RP, bez konieczności wyjazdu na Ukrainę po nową wizę, ustawa specjalna o pomocy obywatelom Ukrainy przewiduje specjalny tryb b>przedłużania wiz krajowych. Zgodnie z ustawą, w przypadku, jeżeli ostatni dzień okresu pobytu obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej przypada w okresie od dnia 24 lutego 2022 r., okres pobytu na podstawie tej wizy oraz okres ważności tej wizy ulegają przedłużeniu z mocy prawa (tj. automatycznie, bez konieczności dopełniania jakichkolwiek czynności) do dnia 31 grudnia 2022 r.

Wiza przedłużona w tym trybie nie daje podstawy do przekraczania granicy RP. Wyjątkiem są wizy krajowe wydane ukraińskim kierowcom realizującym międzynarodowy transport drogowy – w następstwie ich przedłużenia w dokumentach podróży kierowców zamieszczane są przez wojewodów naklejki wizowe.

Obywatele Ukrainy przebywający w Polsce na podstawie wiz krajowych korzystają także z innego rozwiązania, którego skutkiem również jest przedłużenie z mocy prawa wydanych im wiz. Skorzystanie z tego rozwiązania uzależnione jest od obowiązywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (który obowiązuje obecnie) lub stanu epidemii. Wprowadzenie i anulowanie tych stanów jest ogłaszane jest przez Ministra Zdrowia.

Na mocy przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, mającej zastosowanie do ogółu cudzoziemców przebywających w Polsce, w przypadkach, gdy ostatni dzień okresu pobytu na podstawie wiz krajowych (a zatem ostatni dzień dopuszczalnego pobytu oznaczonego w dniach w naklejce wizowej) przypadałby w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii to okres ten, jak również okres ważności samej wizy, ulega z mocy prawa przedłużeniu do 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Również w tym przypadku , a w dokumencie podróży cudzoziemca nie jest umieszczana naklejka wizowa, umożliwiająca przekraczanie granicy w okresie przedłużenia.

* Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 z późn.zm.)

** Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 2095, z późn.zm.)

Нагадуємо, що – відповідно до законодавства – продовжено термін чинності польських внутрішніх віз, також для студентів

Спеціальний Закон «Про допомогу громадянам України»* передбачає, зокрема, продовження терміну чинності польської внутрішньої візи до 31 грудня 2022 р. Йдеться про громадян України, які отримали візу, де останній день перебування в Польщі (на підставі внутрішньої польської візи) припадає на термін після 24 лютого 2022 р. Громадяни України можуть також скористатися можливістю продовження терміну чинності внутрішньої польської візи відповідно до загальних засад – йдеться про спеціальні правила, що ухвалені з метою зменшення для іноземців наслідків епідемії SARS-Cov-2**.

З огляду на те, що на території України тривають бойові дії, отримання внутрішньої польської візи (тобто довготермінової візи, позначеної літерою „D”, що дає право на перебування в Польщі впродовж 1 року, а термін її чинності не більше 1 року) значно ускладнене. Йдеться про польські консульські установи, розташовані на території України. Робота Посольства РП в Києві, а також Генеральних консульств РП у Харкові, Луцьку, Одесі й Винниці надалі тимчасово припинена. Розглядом клопотань про видачу візи зараз займається лише Генеральне консульство РП у Львові. Його робота обмежена, і консульство не може займатися – в поточному режимі – розглядом усіх клопотань про видачу візи. Термін очікування на день, коли можна буде прийти до консульства і подати клопотання, залежить від числа осіб, які хочуть отримати візу.

Польща хотіла мінімізувати наслідки цих обмежень, а також надати громадянам України можливість подальшого легального перебування в Польщі з метою, вказаною у клопотанні про отримання внутрішньої польської візи, виданої консулом РП. Йшлося про те, щоб громадяни України не повинні були зобов’язані їхати в Україну для отримання нової візи. У спеціальному Законі «Про допомогу громадянам України» передбачена спеціальна процедура продовження терміну чинності внутрішньої польської візи. Відповідно до закону, якщо останній день перебування громадянина України на території Республіки Польща – на підставі внутрішньої польської візи – припадає у термін, починаючи від 24 лютого 2022 р., термін перебування на підставі тієї візи, а також її чинності, продовжується. Це відбувається автоматично, відповідно до законодавства (не треба полагоджувати будь-яких формальностей) – термін продовжено до 31 грудня 2022 р.

Віза, термін чинності якої продовжується таким чином, не дає права на перетин кордону РП з метою наступного повернення до Польщі (є лише право на виїзд). Винятком є внутрішні польські візи, що видаються українським водіям, які виконують міжнародні перевезення. Внаслідок продовження терміну чинності цих віз, воєводи вміщують у паспортах водіїв наклейки із візою.

Громадяни України користуються також іншою можливістю, що тягне за собою продовження терміну дії виданої польської внутрішньої візи – відповідно до законодавства. Ця можливість пов’язана із тим, що на території Республіки Польща наявний стан епідемічної загрози (він триває зараз) або стан епідемії. Введення або відкликання цих станів оголошує міністр охорони здоров’я.

Зараз чинні положення Закону «Про особливі рішення, пов’язані із запобіганням, протидією та боротьбою із COVID-19, з іншими заразними захворюваннями, а також із кризовими ситуаціями, що викликані ними» від 2 березня 2020 р. Відповідно до нього, до усіх іноземців, які перебувають у Польщі, застосовується одне правило. Якщо останній день перебування на підставі внутрішньої польської візи (йдеться про останній день допустимого перебування, вказаний у наклейці із візою) припадає на день, коли в Польщі наявний стан епідемічної загрози або стан епідемії, цей термін, а також термін чинності візи продовжуються на період до 30 днів від дати відкликання того стану, що був останній.

Також у цьому випадку право на перебування на території Республіки Польща продовжується відповідно до законодавства. В паспорті іноземця не вміщується наклейка із візою, що дає право на перетин кордону у період, на який продовжено термін чинності візи.

Детальніше читайте за посиланням: Specjalne rozwiązania dla cudzoziemców.

* Закон «Про допомогу громадянам України у зв’язку із збройним конфліктом на території тієї держави» від 12 березня 2022 р. («Законодавчий вісник» за 2022 р., п. 583, з наступними змінами).

** Закон «Про особливі рішення, пов’язані із запобіганням, протидією та боротьбою із COVID-19, з іншими заразними захворюваннями, а також із кризовими ситуаціями, що викликані ними» від 2 березня 2020 р. («Законодавчий вісник» за 2021 р., п. 2095, з наступними змінами).

stopka