Pobyt rezydenta długoterminowego, jak uzyskać pobyt rezydenta długoterminowego ?

Zezwolenie na pobyt rezydenta dlugoterminowego WE na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Szczegółowe informacje na temat uzyskania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego znajdują się:
ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 234. poz. 1694, z późno zm.),

Dokumenty:

 • 4 egzemplarze wypełnionego zgodnie z pouczeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE
  wniosek do pobrania
 • 4 aktualne kolorowe fotografie o wymiarach 4,5 x 3,5 cm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szklarni, w taki sposób, by ukazywały lewy pólprofil z widocznym lewym uchem z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy {zdecydowanie usprawni prowadzenie postępowania złożenie dodatkowej fotografii)
 • ważny dokument podróży (2 kserokopie)
 • dokumenty potwierdzające wymagany nieprzerwany legalny pobyt w
 • Polsce zaświadczenie o wywiązywaniu się z zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa dokumenty potwierdzające posiadanie stabilnego i regularnego źródła dochodu wystarczającego do pokrycia kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na utrzymaniu
 • dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego aktualne potwierdzenie zameldowania czasowego
 • tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego. w którym przebywa lub zamierza przebywać oraz d oku ment y potwierdzające wysokość kosztów zamieszkania
 • Za tytuł prawny, w którym cudzoziemiec przebywa lub zamierza przebywać, nie uznaje się umowy użyczenia lokalu, chyba że użyczającym są zstępni, wstępni, małżonek, rodzice małżonka lub rodzice cudzoziemca.

Warunki uzyskania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego

  Zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE udziela się cudzoziemcowi przebywającemu na terytorium Raeczypcspolitej Polskiej bezpośrednio przed złożeniem wniosku, legalnie i nieprzerwanie, co najmniej przez 5 lat, który posiada:
  1. stabilne i regularne źródło dochodu wystarczające do pokrycia kosztów utrzymania
  siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu
  2. ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu przepisów O powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE udziela się na czas nieoznaczony

Wniosek winien być złożony w czasie legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Bez rozpoznaniu pozostawia się wniosek złożony przez cudzoziemca:
1.Przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy, o której mowa wart. 33 ustawy o cudzoziemcach
2. Zatrzymanego, umieszczonego w strzeżonym ośrodku, w areszcie w celu wydalenia,
w stosunku, do którego został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci zakazu opuszczania kraju lub pozbawionego wolności wskutek wykonania orzeczeń wydanych na podstawie ustaw
3. Przebywającego w celu odbywania studiów lub szkolenia zawodowego
4. Posiadającego zgodę na pobyt tolerowany, azyl, status uchodźcy nadany
w Rzeczypospolitej Polskie] lub korzystającego z ochrony czasowej
5. Ubiegającego się o nadanie statusu uchodźcy lub o udzielenie azylu
6. pracownika "au pair", sezonowego, delegowanego przez usługodawcę w celu
7. Transgranicznego świadczenia usług lub usługodawcę świadczącego usługi transgraniczne
8. Przebywającego na podstawie zezwolenia na zamieszkanie udzielonego na podstawie art. 53 ust. I pkt 5 lub 7 ustawy
bieg sprawy rozpoczyna się z chwilą złożenia kompletu dokumentów
Dokumenty winny być sporządzone w języku polskim, tłumaczenia oryginałów dokonane przez tłumacza przysięgłego lub konsula
Oryginały składanych dokumentów należy okazać do wglądu
Wniosek należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, drukowanymi literami pelnomocnictwo: cudzoziemiec może być reprezentowany przez ustanowionego pełnomocnika na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.
Cudzoziemcowi, który uzyskał zezwolenie na pobyt rezydenta dlugoterminowego wydaje się karlę pobytu ważną przez 5 lat
Cudzoziemiec obowiązany jest odebrać kartę pobytu osobiście
Nieprzerwany pobyt:
Pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za nieprzerwany, gdy żadna
z przerw w nim nie była dłuższa niż 6 miesięcy i nie przekroczyła łącznie 10 miesięcy, chyba, że przerwa była spowodowana:
1. Wykonywaniem obowiązków zawodowych lub świadczeniem pracy poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, którego siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2. Towarzyszeniem małżonkowi wykonującemu obowiązki zawodowe lub świadczącemu pracę w warunkach, O których mowa w pkt 1.
3. Leczeniem cudzoziemca.

Do 5 letniego okresu pobytu nie zalicza się pobytu cudzoziemca :
1.zatrzymanego, umieszczonego w strzeżonym ośrodku, w areszcie w celu wydalenia w stosunku, do którego został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci zakazu opuszczania kraju lub pozbawionego wolności na podstawie orzeczeń wydanych na podstawie ustaw
2. jako pracownika .. au pair", sezonowego, delegowanego przez usługodawcę w celu
transgranicznego świadczenia usług lub usługodawcy świadczącego usługi transgraniczne
3. na podstawie wizy, o której mowa w art, 33 ustawy o cudzoziemcach, lub
zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego na podstawie art. 53 ust. l pkt 5i7
4. jako szefa, członka personelu misji dyplomatycznej, kierownika urzędu konsularnego i członka personelu konsularnego państwa obcego oraz innej osoby zrównanej z nimi na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych.

Do 5 letniego okresu pobytu zalicza się połowę okresu pobytu cudzoziemca
na podstawie wizy udzielonej w związku z odbywaniem studiów lub szkolenia zawodowego lub zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z zamiarem podjęcia lub kontynuacji studiów lub szkoleń zawodowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
W toku prowadzonego postępowania administracyjnego cudzoziemiec może zostać wezwany do osobistego stawiennictwa w celu wyjaśnienia istotnych okoliczności niezbędnych do podjęcia decyzji oraz zobowiązany do zleżenia innych dokumentów, które pozwolą organowi administracyjnemu na dokładne wyjaśnienie sprawy i podjęcie decyzji z uwzględnieniem zarówno interesu spolecznego, jak i słusznego interesu strony.
ObowiązująIce opIaty:
OPŁATĘ WNOSI SIĘ W momencie zlożenia wniosku:
za wydane zezwolenia na pobyt rezydenta - 640 zł
za wydanie karty pobytu przy odbiorze decyzji - 100 zl