Europejczyk pracuje, gdzie chce.

Europejczyk pracuje, gdzie chce.
Obywatele państw UE mogą pracować w Polsce bez zbędnych formalności
Uprawnienie do swobodnego przemieszczania się i pracy gwarantuje im bowiem art. 39 traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Jedyne ograniczenia dotyczą zatrudniania takich osób w administracji publicznej i samorządach lokalnych. Osoby bez polskiego
paszportu nie mogą bowiem zajmować stanowisk związanych z wykonywaniem władzy publicznej.
Zupełnie inaczej wygląda sytuacja cudzoziemców spoza obszaru UE. Nasze przepisy przewidują spore ułatwienia w przypadku Ukraińców, Białorusinów, Rosjan, Gruzinów i Mołdawian. Można ich sprowadzić do pracy na podstawie zaproszenia. Pracownik przed przyjazdem musi jednak stawić się z zaproszeniem u polskiego konsula, od którego dostanie wizę na wjazd do naszego kraju. Takie postępowanie jest bezpłatne. Jedyne ograniczenie dotyczy okresu, na jaki można sprowadzić takiego pracownika. Konsul wystawi mu wizę na pół roku pracy w Polsce, nie częściej niż raz na rok. Najłatwiej w ten sposób sprowadzić niewykwalifikowanych pracowników. Wskazuje na to także praktyka - najwięcej Ukraińców ściągają przedsiębiorcy z branży rolnej i budowlanej.
W przypadku sprowadzania wykwalifikowanego pracownika na dłużej będzie już trudniej. Przedsiębiorca musi bowiem przygotować się na postępowanie u wojewody. Do wniosku o wydanie zgody na zatrudnienie takiego cudzoziemca należy dołączyć informacje zarówno na temat spółki, liczby zatrudnionych w niej pracowników, jak i jej kondycji finansowej. W trakcie postępowania wojewoda sprawdzi w lokalnym urzędzie pracy, czy firma szukała kandydata na polskim rynku pracy i czynie ma możliwości, by to stanowisko objął polski obywatel. Wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca kosztuje 50 złotych, gdy będzie on pracował na terytorium RP nie dłużej niż kwartał. W innym przypadku opłata wyniesie 100 zł. W razie odmowy zarówno przedsiębiorca, jaki sam cudzoziemiec mogą kwestionować decyzję wojewody przed sądem administracyjnym.

Źródło- Rzeczpospolita

Informacje

 • Jak zalegalizować pobyt cudzoziemca?
 • Zmiany w ustawie o cudzoziemcach 2024
 • Legalizacja pobytu kompleksowy przewodnik
 • Karta pobytu dla Ukraińca
 • Jak uzyskać kartę pobytu?
 • Małżeństwo z cudzoziemcem
 • Wszystko o karcie Polaka
 • Problemy z logowaniem do systemu INPOL
 • Zezwolenie na pobyt czasowy: Kompletny przewodnik
 • Wprowadzenie do karty stałego pobytu
 • Odwołanie stanu zagrozenia epidemicznego a sytuacja prawna cudzoziemców
 • Wydłużenie okresu legalnego pobytu obywateli Ukrainy
 • Uchylenie przepisów szczególnych wprowadzonych na czas pandemii COVID-19
 • Kolejna nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy
 • Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
 • zmiany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiazku z konfliktem zbrojnym
 • Koniec pandemii w 2023, legalizacja pobytu
 • Nowy projekt ustawy o cudzoziemcach 2023
 • koniec ułatwień dla Rosjan w dostępie do rynku pracy
 • Składanie wniosków wizowych w Polsce przez obywateli Ukrainy i Białorusi
 • ograniczenia wjazdu na terytorium RP dla obywateli Federacji Rosyjskiej
 • Unijne wizy nie dla Rosjan
 • Szczególne regulacje dotyczące pobytu obywateli Białorusi będących kierowcami w transporcie drogowym
 • Przedłużenie z mocy prawa ważności wiz krajowych obywatelom Ukrainy, w tym studentom
 • Business Habour, co to jest?
 • Cyfrowe zezwolenie na pobyt
 • Nowa ustawa vizowa
 • Zmiany ustawy o cudzoziemcach 24.10.2008
 • Pobyt czasowy na terenie RP
 • Karta pobytu
 • Pobyt rezydenta
 • Zaproszenie
 • Przedłużenie wizy
 • Zezwolenie na osiedlenie na terytorium RP
 • Środki utrzymania cudzoziemca