Zatrudnienie cudzoziemca jako członka zarządu

Pytanie dotyczy wydania zezwolenia typ B na zatrudnienie cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - uprzejmie informuję że sprawy związane z zatrudnieniem cudzoziemców zostały uregulowane przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz.U z 2017 r., poz. 1065 ze zm. ). Zgodnie z brzmieniem przywołanych przepisów – art. 88 pkt 2 ustawy stanowi, iż zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wymagane, jeżeli cudzoziemiec pełni funkcję w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będąca spółką kapitałową w organizacji i przebywa na terytorium Polski przez okres przekraczający łącznie 6 m-cy w ciągu kolejnych 12 m-cy.

Wojewoda wydaje zezwolenie , jeżeli podmiot , którego członkiem zarządu ma być cudzoziemiec:

W roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku osiągnął dochód nie niższy niż 12-krotnośc przeciętnego wynagrodzenia w województwie w trzecim kwartale roku poprzedzającego złożenie wniosku , ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz zatrudnia na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej roku poprzedzającego złożenie wniosku co najmniej dwóch pracowników, którzy nie podlegają obowiązkowi posiadania zezwolenia na pracę lub wykaże posiadanie środków, lub prowadzenie działań pozwalających na spełnienie w przyszłości warunków wyżej wskazanych, a w szczególności poprzez prowadzenie działalności przyczyniającej się do wzrostu inwestycji , transferu technologii, wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc pracy .

W ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych ustawodawca

nie wyszczególnił katalogu załączników jakie należy dołączyć do wniosku. Natomiast zgodnie z art. 75 Kodeksu postępowania administracyjnego jako dowód w sprawie należy dopuścić wszystko , co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W szczególności dowodem mogą być dokumenty, zeznania świadków , opinie biegłych oraz oględziny.