Legalizacja pobytu

Jak zalegalizować pobyt cudzoziemca?

Jak zalegalizować pobyt cudzoziemca

Zalegalizowanie pobytu cudzoziemca w Polsce może być kluczowe dla osób, które chcą mieszkać i pracować w naszym kraju. Proces ten może być jednak skomplikowany i wymaga spełnienia wielu warunków oraz zgromadzenia odpowiednich dokumentów. W tym artykule omówimy najważniejsze aspekty legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce, takie jak rodzaje zezwoleń na pobyt, przedłużanie okresu pobytu, czy legalizacja zatrudnienia.

Warto zaznaczyć, że zalegalizowanie pobytu cudzoziemca może być konieczne zarówno dla osób, które przyjechały do Polski legalnie, jak i dla tych, którzy przebywają w kraju nielegalnie. W obu przypadkach istnieją różne ścieżki legalizacji, które będą omawiane w kolejnych sekcjach tego artykułu.

Legalizacja pobytu cudzoziemca może być również istotna dla członków rodziny osoby, która już posiada zezwolenie na pobyt w Polsce. W takim przypadku, istnieją specjalne procedury, które pozwalają na zalegalizowanie pobytu rodziny.

W procesie legalizacji pobytu cudzoziemca ważne jest również zrozumienie różnic między poszczególnymi rodzajami zezwoleń na pobyt, takimi jak zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, czy zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Każde z tych zezwoleń wiąże się z innymi warunkami i wymaganiami, które należy spełnić, aby móc legalnie przebywać w Polsce.

Podsumowując, zalegalizowanie pobytu cudzoziemca w Polsce może być kluczowe dla osób, które chcą mieszkać i pracować w naszym kraju. Proces ten może być jednak skomplikowany i wymaga spełnienia wielu warunków oraz zgromadzenia odpowiednich dokumentów. W kolejnych sekcjach tego artykułu omówimy szczegółowo poszczególne etapy legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce.

Proces legalizacji pobytu cudzoziemca

Proces legalizacji pobytu cudzoziemca w Polsce składa się z kilku etapów, które mają na celu sprawdzenie spełnienia wymaganych warunków oraz zgromadzenie odpowiednich dokumentów. Warto zaznaczyć, że legalizacja pobytu cudzoziemca może być konieczna zarówno dla osób, które przyjechały do Polski legalnie, jak i dla tych, którzy przebywają w kraju nielegalnie. W obu przypadkach istnieją różne ścieżki legalizacji, które będą omawiane w kolejnych sekcjach tego artykułu.

W pierwszej kolejności, cudzoziemiec powinien zgłosić się do odpowiedniego urzędu wojewódzkiego, aby złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt. W zależności od celu pobytu, może to być wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, czy zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Każde z tych zezwoleń wiąże się z innymi warunkami i wymaganiami, które należy spełnić, aby móc legalnie przebywać w Polsce.

Następnie, cudzoziemiec musi zgromadzić wszystkie wymagane dokumenty, takie jak paszport, zdjęcia, zaświadczenia o zatrudnieniu, czy dokumenty potwierdzające cel pobytu. W przypadku polsce legalizacja pobytu może również wymagać przedstawienia dowodów na posiadanie odpowiednich środków finansowych, ubezpieczenia zdrowotnego, czy miejsca zamieszkania.

Po złożeniu wniosku oraz wszystkich wymaganych dokumentów, urząd wojewódzki rozpatruje sprawę i podejmuje decyzję o przyznaniu zezwolenia na pobyt. W przypadku pozytywnej decyzji, cudzoziemiec otrzymuje odpowiednią kartę pobytu, która potwierdza jego legalny status w Polsce. W przypadku negatywnej decyzji, cudzoziemiec ma prawo do odwołania się od decyzji do sądu administracyjnego.

Znaczenie legalizacji pobytu dla cudzoziemca w Polsce jest niezaprzeczalne. Legalny pobyt umożliwia swobodne korzystanie z rynku pracy, dostęp do edukacji, opieki zdrowotnej, czy możliwość podróżowania po strefie Schengen. Dlatego warto zainwestować czas i wysiłek w proces legalizacji pobytu, aby móc w pełni korzystać z życia w Polsce.

Zalegalizowanie nielegalnego pobytu

Jak zalegalizować nielegalny pobyt cudzoziemca w Polsce? W sytuacji, gdy osoba przebywa na terytorium Polski nielegalnie, istnieją pewne możliwości legalizacji pobytu. Proces ten może być jednak bardziej skomplikowany niż w przypadku osób, które przyjechały do kraju legalnie. Warto zatem poznać konsekwencje nielegalnego pobytu oraz jakie kroki można podjąć, aby uniknąć konsekwencji braku legalizacji.

Nielegalny pobyt cudzoziemca w Polsce może prowadzić do różnych negatywnych konsekwencji, takich jak kary finansowe, zakaz wjazdu na terytorium Polski lub całej strefy Schengen, a nawet deportacja. Dlatego warto jak najszybciej podjąć działania mające na celu legalizację nielegalnego pobytu.

W celu zalegalizowania pobytu, cudzoziemiec powinien zgłosić się do odpowiedniego urzędu wojewódzkiego i złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy, stały lub rezydenta długoterminowego UE. W przypadku nielegalnego pobytu w Polsce, urząd może wymagać dodatkowych dokumentów, takich jak zaświadczenie o niekaralności, czy dowody na spełnienie warunków do legalizacji pobytu (np. zatrudnienie, nauka, rodzina).

Warto również pamiętać, że w niektórych sytuacjach cudzoziemiec może skorzystać z tzw. "amnestii" lub "uchylenia kary" za nielegalny pobyt. Takie rozwiązania są jednak stosowane wyjątkowo i zależą od indywidualnych okoliczności każdego przypadku.

Podsumowując, zalegalizowanie nielegalnego pobytu jest kluczowe dla uniknięcia negatywnych konsekwencji oraz umożliwienia swobodnego korzystania z życia w Polsce. Warto zatem jak najszybciej podjąć działania mające na celu legalizację pobytu, zgromadzić wymagane dokumenty i zgłosić się do odpowiedniego urzędu wojewódzkiego.

Zezwolenia na pobyt i zatrudnienie

Rodzaje zezwoleń na pobyt i zatrudnienie obejmują głównie zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt czasowy oraz pozwolenie na pobyt i pracę. Każde z tych zezwoleń ma swoje specyficzne wymagania i warunki, które należy spełnić, aby uzyskać zezwolenie. Warto zatem poznać różnice między nimi oraz proces uzyskania zezwolenia na pobyt i zatrudnienie.

Zezwolenie na pobyt stały jest udzielane cudzoziemcom, którzy spełniają określone warunki, takie jak długość legalnego pobytu w Polsce, posiadanie pracy czy rodzina na terytorium kraju. Pobyt stały zezwolenie pozwala na nieograniczone przebywanie i pracowanie w Polsce, a także korzystanie z większości praw obywateli polskich.

Zezwolenie na pobyt czasowy jest udzielane na określony czas, zwykle do 3 lat, i może być przedłużane. Pobyt czasowy zezwolenie może być przyznane na podstawie różnych celów, takich jak praca, nauka, prowadzenie działalności gospodarczej czy rodzina. W przypadku zezwolenia na pobyt i zatrudnienie, cudzoziemiec może jednocześnie otrzymać pozwolenie na pobyt i pracę, co upraszcza proces legalizacji pobytu i zatrudnienia.

Proces uzyskania zezwolenia na pobyt i zatrudnienie zaczyna się od zgłoszenia się do odpowiedniego urzędu wojewódzkiego i złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia. W zależności od rodzaju zezwolenia, cudzoziemiec może być zobowiązany do przedstawienia dodatkowych dokumentów, takich jak umowa o pracę, zaświadczenie o zatrudnieniu, zaświadczenie o niekaralności czy dowody na spełnienie warunków do legalizacji pobytu (np. nauka, rodzina).

Znaczenie posiadania zezwolenia na pobyt i zatrudnienie jest kluczowe dla legalnego przebywania i pracy w Polsce. Bez odpowiedniego zezwolenia, cudzoziemiec może być narażony na różne negatywne konsekwencje, takie jak kary finansowe, zakaz wjazdu na terytorium Polski lub całej strefy Schengen, a nawet deportacja. Dlatego warto jak najszybciej uzyskać zezwolenie na pobyt i zatrudnienie, aby uniknąć problemów związanych z nielegalnym pobytem i pracą.

Przedłużenie okresu pobytu

Przedłużenie okresu pobytu jest istotne dla cudzoziemców, którzy chcą kontynuować swój pobyt w Polsce po upływie ważności ich obecnego zezwolenia na pobyt. W zależności od sytuacji cudzoziemca, przedłużenie może dotyczyć pobytu rezydenta długoterminowego, pobytu stałego lub pobytu czasowego. Warto zatem zrozumieć, jak przedłużyć pobyt oraz jakie znaczenie ma przedłużenie okresu pobytu dla cudzoziemca.

Jak przedłużyć okres pobytu cudzoziemca zależy od rodzaju zezwolenia, które posiada. W przypadku pobytu rezydenta długoterminowego oraz pobytu stałego, przedłużenie okresu pobytu może być konieczne, gdy cudzoziemiec zmienia swoją sytuację życiową, np. zawiera związek małżeński, zmienia pracę lub chce prowadzić działalność gospodarczą. W takich przypadkach, cudzoziemiec powinien zgłosić się do odpowiedniego urzędu wojewódzkiego i złożyć wniosek o przedłużenie okresu pobytu.

W przypadku pobytu czasowego, przedłużenie okresu pobytu jest często konieczne, gdy czas pobytu cudzoziemca dobiega końca, a jego sytuacja życiowa nie uległa zmianie. Wówczas, cudzoziemiec powinien zgłosić się do urzędu wojewódzkiego przed upływem ważności zezwolenia i złożyć wniosek o przedłużenie pobytu. Warto pamiętać, że przedłużenie pobytu czasowego może być przyznane na okres do 3 lat, a jego uzyskanie zależy od spełnienia określonych warunków, takich jak posiadanie pracy, nauka czy rodzina.

Znaczenie przedłużenia okresu pobytu polega na umożliwieniu cudzoziemcowi legalnego przebywania i pracy w Polsce po upływie ważności obecnego zezwolenia. Bez przedłużenia okresu pobytu, cudzoziemiec może być narażony na negatywne konsekwencje, takie jak kary finansowe, zakaz wjazdu na terytorium Polski lub całej strefy Schengen, a nawet deportacja.

Planowany czas pobytu cudzoziemca powinien być uwzględniony podczas składania wniosku o przedłużenie okresu pobytu. Cudzoziemiec powinien przedstawić odpowiednie dokumenty potwierdzające jego sytuację życiową oraz uzasadnienie przedłużenia pobytu. Warto również pamiętać, że przedłużenie okresu pobytu może być przyznane tylko wtedy, gdy cudzoziemiec spełnia określone warunki, takie jak posiadanie pracy, nauka czy rodzina.

Legalizacja pobytu członków rodziny

Jak zalegalizować pobyt małżonka/partnera cudzoziemca oraz innych członków rodziny obywatela Polski lub innego kraju Unii Europejskiej? Legalizacja pobytu członka rodziny jest istotna dla osób, które chcą łączyć się ze swoimi bliskimi przebywającymi na terytorium Polski. Proces legalizacji pobytu członka rodziny cudzoziemca obejmuje kilka etapów, które warto poznać, aby uniknąć problemów związanych z nielegalnym pobytem.

Znaczenie legalizacji pobytu członka rodziny cudzoziemca polega na umożliwieniu im legalnego przebywania w Polsce oraz korzystania z praw przysługujących obywatelom, takich jak dostęp do edukacji, opieki zdrowotnej czy rynku pracy. Legalizacja pobytu członka rodziny pozwala również na uniknięcie negatywnych konsekwencji związanych z nielegalnym pobytem, takich jak kary finansowe, zakaz wjazdu na terytorium Polski lub całej strefy Schengen, a nawet deportacja.

Proces legalizacji pobytu członka rodziny cudzoziemca rozpoczyna się od złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na okoliczność związku rodzinnego. Wniosek ten składa się w odpowiednim urzędzie wojewódzkim. Należy do niego dołączyć dokumenty potwierdzające tożsamość oraz sytuację życiową cudzoziemca, takie jak akt małżeństwa, akt urodzenia dziecka czy zaświadczenie o zameldowaniu. W przypadku małżonka/partnera cudzoziemca, konieczne jest również przedstawienie dowodów na trwałość związku, takich jak wspólne zdjęcia, korespondencja czy wspólne wyjazdy.

Ważnym elementem procesu legalizacji pobytu członka rodziny jest spełnienie warunków finansowych. Cudzoziemiec musi wykazać się, że jest w stanie utrzymać siebie oraz swoją rodzinę, np. poprzez przedstawienie umowy o pracę, zaświadczenia o dochodach czy wyciągów z konta bankowego.

Jeśli wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy zostanie pozytywnie rozpatrzony, cudzoziemiec otrzyma kartę pobytu, która uprawnia go do legalnego przebywania w Polsce. Należy pamiętać, że zezwolenie na pobyt czasowy jest ważne przez określony czas, zwykle do 3 lat, po czym można ubiegać się o jego przedłużenie lub o zezwolenie na pobyt stały.

W przypadku zalegalizowania pobytu członka rodziny obywatela Polski lub innego kraju Unii Europejskiej, proces ten może być nieco uproszczony, np. poprzez możliwość ubiegania się o zezwolenie na pobyt stały już po 2 latach legalnego pobytu w Polsce.

Dokumenty potrzebne do legalizacji pobytu

Jakie dokumenty są potrzebne do legalizacji pobytu cudzoziemca w Polsce? Aby zalegalizować pobyt, należy zgromadzić odpowiednie dokumenty potwierdzające tożsamość, sytuację życiową oraz spełnienie warunków finansowych. Ważnym elementem jest posiadanie ważnego dokumentu podróży, takiego jak paszport, który potwierdza tożsamość cudzoziemca.

Znaczenie posiadania ważnego dokumentu podróży polega na umożliwieniu weryfikacji tożsamości cudzoziemca oraz potwierdzeniu legalności jego pobytu. Bez ważnego dokumentu podróży, trudno będzie udowodnić legalność pobytu oraz ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy czy stały.

Proces złożenia wniosku o legalizację pobytu rozpoczyna się od zgromadzenia wymaganych dokumentów, takich jak:

  • Ważny dokument podróży (np. paszport)
  • Akt małżeństwa lub inny dokument potwierdzający związek rodziny (w przypadku legalizacji pobytu członków rodziny)
  • Zaświadczenie o zameldowaniu
  • Umowa o pracę, zaświadczenie o dochodach lub wyciągi z konta bankowego (dowód spełnienia warunków finansowych)
  • Zdjęcia, korespondencja czy wspólne wyjazdy (w przypadku małżonka/partnera cudzoziemca, jako dowód trwałości związku)

Po zgromadzeniu wszystkich dokumentów do legalizacji, należy złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w odpowiednim urzędzie wojewódzkim. Wniosek powinien zawierać wszystkie wymagane dokumenty oraz informacje o celu pobytu, takie jak praca, nauka czy zjednoczenie rodziny.

Jeśli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, cudzoziemiec otrzyma dokument potwierdzający legalność pobytu, czyli kartę pobytu. Karta ta uprawnia do legalnego przebywania w Polsce przez określony czas, zwykle do 3 lat, po czym można ubiegać się o przedłużenie zezwolenia na pobyt czasowy lub o zezwolenie na pobyt stały.

Warunki pobytu cudzoziemca w Polsce

Jakie są warunki pobytu cudzoziemca w Polsce? Aby legalnie przebywać na terytorium Polski, cudzoziemiec musi spełnić określone warunki pobytu, takie jak posiadanie ważnego dokumentu podróży, wizy Schengen (w przypadku obywateli państw strefy Schengen), ubezpieczenia zdrowotnego oraz środków na pokrycie kosztów pobytu. Ponadto, cudzoziemiec powinien posiadać dokumenty potwierdzające cel pobytu, takie jak umowa o pracę, zaświadczenie o przyjęciu na studia czy dokumenty potwierdzające związek rodziny.

Znaczenie posiadania ubezpieczenia zdrowotnego dla cudzoziemca przebywającego w Polsce wynika z konieczności pokrycia ewentualnych kosztów leczenia. Ubezpieczenie zdrowotne jest jednym z warunków pobytu, który musi być spełniony przez cudzoziemca, niezależnie od celu planowanego pobytu. Obywatele Unii Europejskiej mogą korzystać z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), natomiast obywatele państw spoza UE muszą wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne.

Znaczenie posiadania wizy Schengen dla cudzoziemca polega na umożliwieniu legalnego wjazdu i krótkotrwałego pobytu na terytorium państw strefy Schengen, w tym Polski. Wiza Schengen jest wymagana dla obywateli niektórych państw spoza UE, np. obywateli Ukrainy. Wiza ta pozwala na krótkotrwały pobyt (do 90 dni) w celach turystycznych, biznesowych czy rodzinnych. Dłuższy pobyt, np. w celu pracy czy nauki, wymaga uzyskania odpowiedniego zezwolenia na pobyt czasowy lub stały oraz karty pobytu cudzoziemca.

Rejestracja pobytu obywateli państw trzecich, takich jak obywatele Ukrainy, jest konieczna w przypadku pobytu dłuższego niż 90 dni. Rejestracja pobytu odbywa się w odpowiednim urzędzie wojewódzkim, gdzie cudzoziemiec zgłasza miejsce pobytu oraz cel pobytu (np. pracę, naukę, zjednoczenie rodziny). Po zarejestrowaniu pobytu, cudzoziemiec otrzymuje kartę pobytu, która potwierdza legalność jego pobytu w Polsce.

W przypadku pobytu tolerowanego, który jest przyznawany w szczególnych sytuacjach (np. niemożność wydalenia cudzoziemca z powodów humanitarnych), cudzoziemiec nie otrzymuje karty pobytu, ale ma prawo do legalnego przebywania na terytorium Polski. Pobyt tolerowany nie uprawnia jednak do pracy czy nauki bez dodatkowych zezwoleń.

Legalizacja zatrudnienia cudzoziemców

Jak zalegalizować zatrudnienie cudzoziemca? Legalizacja zatrudnienia cudzoziemców jest kluczowym elementem umożliwiającym im dostęp do pracy w Polsce. Proces ten obejmuje uzyskanie odpowiednich zezwoleń oraz spełnienie wymogów formalnych przez pracodawcę i pracownika. Znaczenie legalizacji zatrudnienia cudzoziemca polega na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania rynku pracy oraz ochrony praw pracowniczych.

Proces legalizacji zatrudnienia cudzoziemca rozpoczyna się od uzyskania przez pracodawcę zezwolenia na pracę dla cudzoziemca. Zezwolenie to jest wydawane przez wojewodę na podstawie wniosku pracodawcy, który musi zawierać informacje o stanowisku pracy, warunkach zatrudnienia oraz kwalifikacjach zawodowych pracownika. Następnie, cudzoziemiec musi uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy i pracę lub zezwolenie na pobyt stały, które uprawniają go do legalnego zatrudnienia w Polsce.

W przypadku obywateli Unii Europejskiej, dostęp do pracy jest znacznie łatwiejszy, gdyż nie muszą oni uzyskiwać zezwoleń na pracę ani zezwoleń na pobyt. Wystarczy, że zarejestrują swój pobyt w Polsce, a następnie mogą swobodnie podejmować pracę na terytorium kraju.

Warto zwrócić uwagę na to, że legalizacja zatrudnienia ma również istotne znaczenie dla pracodawców. Zatrudnienie cudzoziemca bez odpowiednich zezwoleń może skutkować nałożeniem na pracodawcę kar finansowych oraz odpowiedzialnością karną. Dlatego ważne jest, aby przed zatrudnieniem cudzoziemca upewnić się, że spełnione są wszystkie wymagane formalności.

Podsumowując, legalizacja zatrudnienia cudzoziemców jest niezbędnym procesem, który umożliwia im legalne podejmowanie pracy w Polsce. Proces ten obejmuje uzyskanie odpowiednich zezwoleń przez pracodawcę i pracownika oraz spełnienie wymogów formalnych. Legalizacja zatrudnienia ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania rynku pracy oraz ochrony praw pracowniczych.

Różnice w legalizacji pobytu

Jakie są różnice w legalizacji pobytu cudzoziemców? Legalizacja pobytu cudzoziemców w Rzeczypospolitej Polskiej może przybierać różne formy, w zależności od celu pobytu, pochodzenia oraz statusu cudzoziemca. Znaczenie interpretacji przepisów dotyczących legalizacji pobytu jest kluczowe dla zrozumienia różnic między poszczególnymi rodzajami zezwoleń oraz dla właściwego dostosowania się do wymogów prawnych.

Rodzaje zezwoleń na pobyt dla cudzoziemców obejmują między innymi zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE oraz ochronę czasową. Wybór odpowiedniego rodzaju zezwolenia zależy od sytuacji konkretnego cudzoziemca oraz jego planów związanych z pobytem w Polsce.

Ochrona czasowa jest formą ochrony udzielanej cudzoziemcom, którzy nie mogą powrócić do swojego kraju z powodu zagrożenia życia lub wolności. Ochrona ta jest udzielana na określony czas i może być przedłużana, jeśli istnieją przesłanki do tego.

W przypadku polskiej cudzoziemcy, czyli osób pochodzenia polskiego, które nie posiadają obywatelstwa polskiego, istnieje możliwość uzyskania Karty Polaka. Karta Polaka uprawnia do wielokrotnego przekraczania granicy bez wiz oraz do podejmowania pracy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

Cudzoziemiec pochodzenia polskiego może również ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały, jeśli spełnia określone warunki, takie jak posiadanie polskiego pochodzenia, znajomość języka polskiego oraz udokumentowanie związków z Polską.

Warto zwrócić uwagę, że obywatele Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego podlegają innym przepisom dotyczącym legalizacji pobytu. Dla nich wystarczy zarejestrować swój pobyt w Polsce, a nie muszą uzyskiwać zezwoleń na pobyt ani zezwoleń na pracę.

Podsumowując, różnice w legalizacji pobytu wynikają z celu pobytu, pochodzenia oraz statusu cudzoziemca. Kluczowe znaczenie ma interpretacja przepisów oraz wybór odpowiedniego rodzaju zezwolenia, które pozwoli na legalny pobyt i pracę w Polsce.

Podsumowanie

W artykule omówiliśmy proces legalizacji pobytu cudzoziemca w Polsce, w tym zalegalizowanie nielegalnego pobytu, zezwolenia na pobyt i zatrudnienie, przedłużenie okresu pobytu oraz legalizację pobytu członków rodziny. Przedstawiliśmy również dokumenty potrzebne do legalizacji pobytu oraz warunki pobytu cudzoziemca w Polsce. Omówiliśmy także legalizację zatrudnienia cudzoziemców oraz różnice w legalizacji pobytu, związane z celami pobytu, pochodzeniem oraz statusem cudzoziemca.

Ważne jest, aby zrozumieć przepisy dotyczące legalizacji pobytu oraz wybrać odpowiedni rodzaj zezwolenia, które pozwoli na legalny pobyt i pracę w Polsce. Obywatele Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego podlegają innym przepisom dotyczącym legalizacji pobytu, co również warto mieć na uwadze.

Podsumowując, legalizacja pobytu cudzoziemców w Polsce jest procesem, który wymaga znajomości przepisów, odpowiedniego przygotowania dokumentów oraz spełnienia określonych warunków. Dzięki temu cudzoziemcy mogą legalnie przebywać i pracować w Polsce, co przyczynia się do wzrostu gospodarczego i kulturalnego kraju.

Syndicate content