zezwolenia na pracę

Agencja zatrudnienia zezwolenia na pracę

Agencja zatrudnienia
1. Kogo dotyczy wniosek?
Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę typ A dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę na terytorium Polski na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania, albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Polski.

2. Jakie dokumenty muszę złożyć?
wniosek o wydanie zezwolenia na pracę
„oświadczenie o niekaralności pracodawcy lub osoby działającej w jego imieniu” (tj. oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa 88j ust. 1 pkt 3-7 – PODPISUJE WYŁĄCZNIE PRACODAWCA, NIE PEŁNOMOCNIK)
kopia wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopia innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość. Dokument musi posiadać adnotację, że: "Załączona do wniosku kopia paszportu cudzoziemca zawiera wszystkie wypełnione strony".
W przypadku powoływania się na 3-letni legalny i nieprzerwany pobyt jako podstawę zwolnienia z informacji starosty, potrzebne będzie okazanie oryginału przy składaniu kopii paszportu.
dowód wpłaty zgodny z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na Pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U z 2017 r., poz. 2350);
ORYGINAŁ INFORMACJI STAROSTY właściwego ze względu główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy, wydana nie wcześniej niż 180 dni przed złożeniem wniosku, a w przypadkach uzasadnionych przez starostę – wydaną nie wcześniej niż – 90 dni przed dniem złożenia wniosku, jeżeli jest ona wymagana;
w przypadku gdy specyfika pracy wykonywanej przez cudzoziemca nie pozwala na wskazanie głównego miejsca jej wykonywania, ww. informację wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy;
w przypadku gdy specyfika pracy TYMCZASOWEJ wykonywanej przez cudzoziemca nie pozwala na wskazanie głównego miejsca jej wykonywania, ww. informację wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy użytkownika;
Zgodnie z § 7 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę załącza oryginał informacji starosty

Sprawdź czy potrzebujesz informacji starosty – kliknij

dokumenty potwierdzające spełnianie przez cudzoziemca wymagań stawianych kandydatom do pracy przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, określonych w informacji starosty – jeżeli była ona wymagana;
Dokumenty sporządzone w języku obcym, z wyjątkiem dowodów osobistych lub dokumentów podróży, służące za dowód w postępowaniu o wydanie zezwolenia, składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego;

LUB

dokumenty potwierdzające zwolnienie z obowiązku załączenia informacji starosty.

dowód wpłaty zgodny z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na Pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U z 2017 r., poz. 2350)
dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań kwalifikacyjnych i innych warunków niezbędnych do wykonywania pracy w zawodzie regulowanym
oryginał pełnomocnictwa/upoważnienia (w przypadku gdy pracodawca nie składa wniosku osobiście)
Dokumenty muszą być podpisane przez osobę upoważnioną.
Do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów, konieczne jest jednak okazanie ich oryginałów, (nie dotyczy kopii paszportu cudzoziemca).

Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym; nie dotyczy to INFORMACJI STAROSTY, która musi być załączona w oryginale;

3. Jakie opłaty muszę wnieść?
50 zł w przypadku zatrudnienia cudzoziemca na okres krótszy niż 3 miesięcy;
100 zł - w przypadku zatrudnienia cudzoziemca na okres dłuższy niż 3 miesiące;
Opłatę należy wnieść na konto:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wydział Finansów
NBP O/O Warszawa
83 1010 1010 0137 1022 3100 0000

Dowód wpłaty powinien zawierać:
Pełną nazwę Pracodawcy
W tytule wpłaty proszę wskazać: opłata za zezwolenie na pracę dla imię i nazwisko cudzoziemca

OPŁATA ZA ZŁOŻENIE WNIOSKU JEST BEZZWROTNA

Wyjątki w których możesz ubiegać się o zwrot opłaty to:

dokonanie wiekszej ilości wpłat dotyczących cudzoziemca niż ilość wniosków, która wpłynęła do Urzędu
wniosek nie wpłynął do Urzędu
Wzór podania o zwrot opłaty oraz szczegółwe informację dotyczące opłat znajdują się tutaj

4. Gdzie mogę złożyć wniosek?
Tryby składania i obsługi wniosków

e-zezwolenie na pracę (eZPC)
Aktualnie tryb dostępny dla wniosków o zezwolenie typu A, oraz rekomendowany dla zawodów zwolnionych z obowiązku uzyskania informacji starosty

Wymaga: posiadania podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego pracodawcy, a także elektronicznej informacji starosty, jeśli jest wymagana

Wnioskodawca składa wniosek wraz z załącznikami poprzez portal praca.gov.pl z zaznaczeniem formy kontaktu przez praca.gov.pl

W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez portal praca.gov.pl należy również przesłać podpisane elektronicznie pliki oświadczenia pracodawcy oraz pełnomocnictwa

tryb obsługi koordynowanej (TOK)
Tryb Obsługi Koordynowanej (TOK) adresowany do obsługi postępowań priorytetowo umożliwiających legalizację zatrudnienia:

• personelu opiekuńczego,

• dla wniosków z załączoną informacją starosty w celu zatrudnienia na umowę o pracę na rzecz pracodawcy prowadzącego działalność gospodarczą powyżej 1 roku

• oraz pracowników na umowę o pracę w przypadku braku uprawnienia do zatrudnienia na podstawie oświadczenia rejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy.

Wymaga zgłoszenia wniosku do TOK poprzez formularz aktywny w 24 godzinnych sesjach 2 krotnie w miesiącu.

Urząd zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie TOK, kwalifikuje wniosek do obsługi, wyznacza termin i przesyła wnioskodawcy instrukcję przygotowania wniosku.

Pracodawca przesyła wniosek poprzez praca.gov.pl z zaznaczeniem listownej formy kontaktu, a jego wydruk wraz z załącznikami dostarcza podczas osobistej wizyty w urzędzie w wyznaczonym terminie.

Przydatne informacje dotyczące Trybu obsługi koordynowanej

tryb kancelaryjny inicjowany elektronicznie
Wnioskodawca składa wniosek poprzez portal praca.gov.pl z zaznaczeniem listownej formy kontaktu, następnie wydruk wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przesyła do urzędu. W przypadku braków formalnych lub materialnych (merytorycznych) urząd przesyła wezwanie do uzupełnienia dokumentów lub korekty wniosku. Czas trwania postępowania zależny jest od kompletności i prawidłowości wniosku i załączników oraz tempa uzupełniania braków.

tryb kancelaryjny
Wniosek składany w formie papierowej poprzez biuro podawcze lub operatora pocztowego. Wymaga rejestracji do systemu informatycznego, a następnie przeprowadzenia postępowania podobnie jak w trybie kancelaryjnym inicjowanym elektronicznie, lecz ze względu na procedurę rejestracyjną jest bardziej czasochłonny.

5. Jak długo będę czekać na decyzję ?
Czas oczekiwania na wydanie decyzji w sprawie zezwolenia na pracę wynika z przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku prac i zależy od indywidualnych okoliczności sprawy.

Ważne! Zanim przejdziesz dalej, zapoznaj się z dodatkowymi informacjami.

6. Uzupełnianie brakujących dokumentów w sprawie
Jeżeli wniosek nie będzie kompletny, pracodawca zostanie wezwany do usunięcia braków we wniosku. Brakujące dokumenty należy uzupełniać zgodnie z wezwaniem.

Ważne! Zanim przejdziesz dalej, zapoznaj się z dodatkowymi informacjami.

7. Tryb odwoławczy
Jeśli nie zgadzasz się z otrzymaną decyzją, możesz złożyć odwołanie. Odwołanie od decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zezwolenia na pracę cudzoziemca składa się do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Syndicate content