Zleceniobiorca nie mieszka w Polsce, to wypełniasz druk IFT-1r

Firmy, które w ubiegłym roku wypłacały należności z umów-zleceń, o dzieło
czy kontraktów menedżerskich nierezydentom, też powinny zawiadomić o tym urząd skarbowy
Robią to na formularzu IFT-1R. Wykazują w nim należności z tytułów określonych w art. 29 30a ustawy o PIT.
Gdzie miejsce zamieszkania
Przypomnijmy, że zgodnie z art. 3 ust za ustawy o PIT osoby fizyczne nieposiadające miejsca zamieszkania w Polsce podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Polski (tzw. ograniczony obowiązek podatkowy).

Informacji 1FT -lR nie trzeba więc sporządzać dla rezydentów podatkowych - osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium RP, tj. posiadających tu centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub przebywających w Polsce dłużej niż 183 dni w ciągu roku.

Wpisujemy też zwolnione

Zgodnie z art. 42 ust 2 pkt 2 ustawy o PIT do końca lutego następnego roku płatnicy są obowiązani do przesłania podatnikom (nierezydentom podatkowym) oraz urzędom skarbowym właściwym w sprawach opodatkowania osób zagranicznych imienne informacje IFT-1R.

Należy ją sporządzić również wtedy, gdy na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania polski przedsiębiorca nie jest zobowiązany dopoboruPITodwypł~onego wynagrodzenia.

Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy o PIT możliwe jest zastosowanie do rozliczenia danego przychodu stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub też niepobranie (niezaplacenie) go zgodnie z taką umową. Warunkiem jest udokumentowanie miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji. Uprawnienie to nie zwalnia jednak płatnika z obowiązku sporządzenia informacji IFT-1R i wykazania w niej kwoty przychodu odpowiednio zwolnionego z opodatkowania lub do którego zastosowano inną stawkę podatkową.

Nie dla zakładu Obowiązek przekazania informacji IFT -l/1FT -lR przez płatnika do organu podatkowego właściwego w sprawie opodatkowania osób zagranicznych nie dotyczy sytuacji, gdy wypłacone należności wchodzą w zakres działalności gospodarczej prowadzonej w formie zagranicznego zakładu. Musi to być jednak udokumentowane zaświadczeniem o istnieniu w Polsce tego zakładu, wydanym z reguły przez ten sam organ podatkowy (popartym stosownym oświadczeniem podatnika). Wynika to z tego, że w przypadku przychodów zagranicznego zakładu nie stosuje się przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym, ale zasady opodatkowania dotyczące działalności gospodarczej.

Sprawdź numer I umowę

W częściach B i C formularza wpisujemy dane płatnika i podatnika. W poz. 26 (część C) należy podać numer służący identyfikacji dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych uzyskany w państwie, w którym podatnik ma miejsce zamieszkania. Jeżeli nie ma takiego numeru, wymagane jest podanie numeru dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, uzyskanego w tym państwie.
W części D formularza płatnik zobowiązany jest do uszczegółowienia dokonanych wypłat na rzecz podatnika, wpisania stawki podatku i pobranego w związku z tym podatku. Należy jednak pamiętać, że wiersze od D.1 do D.9, wymieniające poszczególne rodzaje przychodów, będą wypełniane tylko w razie zastosowania właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, przykładowo gdy zastosujemy niższą stawkę podatku od dywidendy wypłacanej podatnikowi. Oczywiście decydujące znaczenie będzie mieć certyfikat rezydencji dla celów podatkowych przedstawiony przez podatnika. Tylko jeśli pracodawca dysponuje takim dokumentem, można zastosować obniżoną stawkę podatkową.

Natomiast jeżeli umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie będzie miała zastosowania, płatnik będzie zobowiązany do wypełnienia wiersza D.10.

Przykłady:
Polska spółka korzysta na podstawie umowy-zlecenia z usług obywateli Ukrainy, którzy będą przebywać w Polsce zarówno dłużej, jak i krócej niż 183 dni w roku podatkowym. Czy będzie zobowiązana do potrącenia zryczałtowanego podatku na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT i złożenia informacji IFT-1R? Tak, nie posiada bowiem certyfikatu rezydencji• podatkowej kontrahentów. Jak czytamy w Interpretacji Izby Skarbowej w Poznaniu z 21 sierpnia 2009 r. (ILPB2I415-556/09-4/ JK): "Wnioskodawca
od wynagrodzeń pracowników z Ukrainy, których czas pobytu na terytorium Polski nie przekroczy 183 dni
w roku podatkowym, zobowiązany jest do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego na zasadach określonych wart. 29 ust. 1 ustawy o PIT. Natomiast od dochodów pracowników z Ukrainy, którzy na terenie Polski w roku podatkowym będą przebywali dłużej
niż 183 dni, spółka będzie zobowiązana do pobrania zaliczek na podatek dochodowy na zasadach ogólnych, gdyż pracownicy ci będą traktowani od momentu przekroczenia 183 dnia pobytu w Polsce jako osoby podlegające nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu".
Inna firma zapytała o to, czy usługi tłumaczeń pisemnych należą do "świadczeń o podobnym charakterze" lub innych wymienionych wart. 29 ust. 1 ustawy o PIT, a w konsekwencji czy powinna pobierać od tych wynagrodzeń PIT w wysokości 20 proc. przychodu (chyba że tłumacz ma certyfikat rezydencji). Izba Skarbowa w Katowicach w Interpretacji
z 18 czerwca 2009 r. (IBPBII/1/415W-29/09/BJ) stwierdziła, że usługi polegające na tłumaczeniach pisemnych nie należą do wymienionych wart. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy o PIT, nie można ich również zaliczyć do świadczeń o podobnym charakterze, o których mowa w tym przepisie.
Uznała jednak, że "w sytuacji kiedy usługi tłumaczeń nabywane będą w oparciu o umowy, które będą miały charakter jednej z umów, o których mowa w powołanym wyżej art. 13 pkt 8 ustawy, tj. umowy-zlecenia
lub umowy o dzieło, wówczas będą miały zastosowanie postanowienia art. 29 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy
o PIT. W tym wypadku wnioskodawca jako płatnik będzie miał obowiązek pobrać i odprowadzić na konto właściwego urzędu skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów tłumacza nie będącego rezydentem polskim, uzyskującego przychód z tytułu umowy-zlecenia w wysokości 20 proc. przychodu (chyba że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania przewiduje inną stawkę tego podatku lub przewiduje niepobranie [niezapłacenie] podatku
i zleceniobiorca udokumentował miejsce zamieszkania certyfikatem rezydencji) i sporządzić informację
o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego

przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania (IFT-l/IFT-1R)".
Polska spółka podpisywała umowy pośrednictwa handlowego z osobami fizycznymi nieposiadającymi miejsca zamieszkania na terenie Polski. Usługi polegały na pośrednictwie w sprzedaży wyrobów spółki oraz znalezieniu klienta w danym kraju. Izba Skarbowa w Katowicach w Interpretacji z 30 października 2009 r. (IBPBII/1/415-649/09/BJ) stwierdziła: "usług pośrednictwa handlowego nie można zakwalifikować do usług o podobnym charakterze
do usług doradczych, prawnych, księgowych czy też reklamowych. ( ... ) O tym, czy dane świadczenie można zakwalifikować do usług opodatkowanych podatkiem zryczałtowanym, decydujące znaczenie ma treść uregulowania samej umowy oraz zakres faktycznie wykonanych czynności, a nie tylko jej nazwa".
Według izby skarbowej usługi te powinny zostać sklasyfikowane odrębnie jako usługi w zakresie handlu hurtowego i komisowego, czego konsekwencją jest brak obowiązku potrącenia podatku u źródła od płatności na rzecz zagranicznego kontrahenta
oraz uzyskania od niego certyfikatu rezydencji.

Źródło - Rzeczpospolita