Interpretacja MSWiA dotycząca możliwości nabycia przez cudzoziemca nieruchomości położonej na terytorium RP

Interpretacja MSWiA dotycząca możliwości nabycia przez cudzoziemca nieruchomości
położonej na terytorium RP

W odpowiedzi na Pani zapytanie przesłane dnia 13 października 2011 r. ( data wpływu do tut. Departamentu) dotyczące możliwości nabycia przez cudzoziemca nieruchomości położonej na terytorium RP uprzejmie informuję, iż wiążąca
Interpretacja MSWiA dotycząca możliwości nabycia przez cudzoziemca nieruchomości
położonej na terytorium RP uprzejmie informuję, iż wiążąca ocena prawna konieczności uzyskania bądź nie i zyskania zezwolenia Ministra SW na nabycie nieruchomości może nastąpić w toku wszczętego na wniosek cudzoziemca postępowania administracyjnego.
Należy jednak zauważyć, iż do opisanego przez Panią stanu faktycznego, zastosowanie znajdzie przepis art. 8 ust. 2 pkt. l ustawy z dnia 24 marca I 920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz.U. Nr 167, poz. 1758 z późno zm.).
Stanowi on, iż nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia przez cudzoziemców, będących obywatelami lub przedsiębiorcami państw - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym albo Konfederacji Szwajcarskiej, z wyjątkiem nabycia nieruchomości rolnych i leśnych, przez okres 12 lat od przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.
Z powyższego przepisu wynika, iż warunkiem nabycia przez osobę prawną nieruchomości na terytorium RP bez zezwolenia Ministra SW jest łączne spełnienie dwóch warunków.
Pierwszy z nich, odnosi się do posiadania przez cudzoziemca statusu przedsiębiorcy państwa członkowskiego EOG. Wskazuję, iż o statusie tym rozstrzyga miejsce siedziby danej spółki na terytorium EOG ( w tym również na obszarze Republiki Czeskiej ). W przedmiotowym stanie faktycznym, wg Pani oświadczenia, kapitał cudzoziemski ( założycielski) spółki w l OO~, pochodzi z USA. Jednakże z uwagi na fakt, iż spółka zamierzająca nabyć nieruchomość posiada siedzibę na terenie EOG, należy ją uznać za przedsiębiorcę EOG, do którego zastosowanie ma powołany powyżej przepis art. 8 ust. 2 pkt. 1 ww. ustawy.
Z treści ww. przepisu wynika ponadto, iż osoby prawne są zobligowane do uzyskania zezwolenia Ministra SWiA tylko na nabycie nieruchomości rolnych oraz leśnych położonych na terytorium RP. Kolejną przesłanką jest zatem spełnienie ustawowych wymogów co do przeznaczenia nieruchomości.
Nadmieniam, iż o przeznaczeniu nieruchomości - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2003r. N 80, poz. 717 z późno zm.)- w pierwszej kolejności rozstrzyga miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne go.
W związku z powyższym, jeżeli po przeanalizowaniu powyższych przepisów faktycznie okaże się, iż nabywana działka nie stanowi nieruchomości rolnej lub leśnej, to nabycie nieruchomości przez ww. spółkę nie będzie wymagało uzyskania zezwolenia Ministra S'W.

Naczelnik Wydziału ds. Zezwoleń na Nabywanie Nieruchomości, Akcji i Udziałów oraz Rejestrów Departament Zezwoleń i Koncesji MSW

2011-12-07

Informacje

 • Jak zalegalizować pobyt cudzoziemca?
 • Zmiany w ustawie o cudzoziemcach 2024
 • Legalizacja pobytu kompleksowy przewodnik
 • Karta pobytu dla Ukraińca
 • Jak uzyskać kartę pobytu?
 • Małżeństwo z cudzoziemcem
 • Wszystko o karcie Polaka
 • Problemy z logowaniem do systemu INPOL
 • Zezwolenie na pobyt czasowy: Kompletny przewodnik
 • Wprowadzenie do karty stałego pobytu
 • Odwołanie stanu zagrozenia epidemicznego a sytuacja prawna cudzoziemców
 • Wydłużenie okresu legalnego pobytu obywateli Ukrainy
 • Uchylenie przepisów szczególnych wprowadzonych na czas pandemii COVID-19
 • Kolejna nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy
 • Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
 • zmiany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiazku z konfliktem zbrojnym
 • Koniec pandemii w 2023, legalizacja pobytu
 • Nowy projekt ustawy o cudzoziemcach 2023
 • koniec ułatwień dla Rosjan w dostępie do rynku pracy
 • Składanie wniosków wizowych w Polsce przez obywateli Ukrainy i Białorusi
 • ograniczenia wjazdu na terytorium RP dla obywateli Federacji Rosyjskiej
 • Unijne wizy nie dla Rosjan
 • Szczególne regulacje dotyczące pobytu obywateli Białorusi będących kierowcami w transporcie drogowym
 • Przedłużenie z mocy prawa ważności wiz krajowych obywatelom Ukrainy, w tym studentom
 • Business Habour, co to jest?
 • Cyfrowe zezwolenie na pobyt
 • Nowa ustawa vizowa
 • Zmiany ustawy o cudzoziemcach 24.10.2008
 • Pobyt czasowy na terenie RP
 • Karta pobytu
 • Pobyt rezydenta
 • Zaproszenie
 • Przedłużenie wizy
 • Zezwolenie na osiedlenie na terytorium RP
 • Środki utrzymania cudzoziemca