Karta pobytu i bezterminowy angaż

Terminowa karta pobytu, bezterminowy angaż

Obywatel Unii Europejskiej ma kartę pobytu w Polsce ważną na czas określony (klika lat). Czy pracodawca może podpisać z taką osobą umowę o pracę na czas nieokreślony?

Przepisy nie stoją na przeszkodzie zawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony z osobą, która ma kartę pobytu z oznaczonym terminem ważności.
Karta pobytu, w okresie jej ważności, potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i uprawnia, wraz z dokumentem podróży, do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy. Wydaje się ją cudzoziemcowi, który uzyskał:
- zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się,
- zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE, status uchodźcy,
- zgodę na pobyt tolerowany, ochronę uzupełniającą.

Tak stanowi art. 72 ust. 1 i 2 ustawy z 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.U. nr 128, poz. 1175 ze zm.)
Strony stosunku pracy mają swobodę w wyborze rodzaju umowy o pracę, która ma ich obowiązywać. Wyłączenie możliwości zawarcia umowy na czas nieokreślony
z cudzoziemcem stanowiłoby jego dyskryminację która, jest niedopuszczalna, zgodnie z przepisami kodeksu pracy(por. art. 11 i 18 § 1).
Należy ponadto mieć na uwadze, że możliwość zawierania umów na czas określony jest ograniczona liczbą tych umów lub łącznym czasem, na jaki mogą być zawarte. Zgodnie z art.
25' § 1 k.p. zawarcie kolejnej umowy na czas określony Jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy na czas nieokreślony, jeżeli poprzednio strony dwukrotnie
zawarły umowę o pracę na czas określony, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła jednego miesiąca. Natomiast
do pracodawców będących przedsiębiorcami znajduje zastosowanie art. 13 ustawy z 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz.U. nr 125, poz. 1035). Przepis ten stanowi, że okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony a także łączny okres zatrudnienia na podstawie kolejnych umów o pracę na czas określony, między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać
24 miesięcy. W tym wypadku za kolejną umowę-na czas określony uważa się umowę zawartą przed upływem trzech miesięcy od rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy zawartej na czas określony.
Regulacje ograniczające zawieranie umów na czas określony znajdują zastosowanie również do cudzoziemców

Źródło Rzeczpospolita