Zatrudnienie cudzoziemca na stanowisko kierowcy, cudzoziemiec kierowca

Kierowca musi być w Polsce, by załatwić formalności

DOKUMENTY W FIRMIE I Szofera z zagranicy najpierw zbada lekarz i psycholog, a dopiero później polski przewoźnik wystąpi o zezwolenie na pracę dla niego. To oznacza, że przed zatrudnieniem cudzoziemiec musi do nas przyjechać.

Te utrudnienia to efekt ostatniej nowelizacji ustawy z 20 kwietnia z 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U nr 69, poz. 415 ze zm.). Od 1 lutego do wniosku o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca trzeba dołączyć kopie dokumentów potwierdzających, że ma on prawo do wykonywania danego zawodu. Wynika tak z dodanego do ustawy art. 88d oraz § 6.1 pkt 7 rozporządzenia z 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz. U llr16,poz.84).
Dokumentów jest dużo, zawodowego kierowcę wolno zaangażować do pracy, jeżeli: Ukończył 21 lat - wymóg ten nie dotyczy kierowcy wykonującego przewóz drogowy rzeczy pojazdem samochodowym lub zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, ale nieprzekraczającej 7.5 tony;
ma uprawnienia do kierowania pojazdem,
nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania takiej pracy, -uzyskał kwalifikację wstępną i szkolenie okresowe.
Takie są ogólne zasady wynikające z ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (DzUz2007r.nr125,poz.874ze zm.). W praktyce jednak każdy kierowca musi mieć zaświadczenie o ważnych badaniach lekarskich i psychologicznych oraz ukończony w Polsce kurs dokształcający. Natomiast osoby, które do 10 września 2008 r. nie uzyskały prawa jazdy kategorii D, w miejsce tego kursu przechodzą kwalifikację wstępną. Na tym nie koniec. Szoferzy spoza UE mający jeździć w transporcie międzynarodowym muszą jeszcze mieć świadectwo kierowcy.

Jedna wielka niewiadoma

Zatem dokumentów i obowiązków związanych z ich wydaniem jest sporo. Z przepisów nie wynika, które należy dołączyć do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę, ale wszystko wskazuje na to, że wszystkie.

Tymczasem w większości wypadków ich wystawienie wymaga przyjazdu obcokrajowca do Polski. To rodzi pewne trudności, zarówno finansowe, jak i prawno organizacyjne. Nie wiadomo przykładowo, na jakiej podstawie prawnej kierowca z zagranicy miałby przebywać w Polsce. Czy na podstawie wizy turystycznej? nudno przesądzać, ale Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie wystąpił do Ministerstwa Infrastruktury z prośbą o rozwianie wszystkich wątpliwości. Poprosił też o listę dokumentów, które muszą stanowić załącznik do wniosku o wydanie zezwolenia. Gdy tylko te informacje będą znane, opublikujemy je na łamach DF.

Trudności można ominąć

Prościej mają przewoźnicy, którzy chcą zatrudnić na nie dłużej niż sześć miesięcy w ciągu 12 kolejnych miesięcy Ukraińców, Rosjan i Białorusinów. Dla takich szoferów nie potrzebują oni bowiem zezwolenia na pracę. Firma transportowa zainteresowana przyjęciem obcokrajowca ze wschodu składa tylko w urzędzie pracy specjalne oświadczenie o zamiarze jego zatrudnienia. W tym dokumencie podaje dane identyfikacyjne swoje i jego oraz wskazuje okres, w jakim miałby pracować.
Wolno skorzystać z formularza opracowanego samodzielnie albo przygotowanego przez resort pracy. Na podstawie tego dokumentu konsul wydaje cudzoziemcowi wizę z prawem do pracy. Kwestie takiego zatrudnienia reguluje rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz.U nr 156, poz. 1116 ze zm.).

Źródło -Rzeczpospolita