Legalizacja pobytu cudzoziemca, jak zalegalizować pobyt cudzoziemca?Co to jest legalizacja pobytu cudzoziemca?
W skrócie - , legalizacja pobytu cudzoziemca jest to proces uzyskania zezwolenia na pobyt dla cudzoziemców. Jest ono niezbędne jeśli kończy się wiza lub ruch bezwizowy.,

Nasza firma pomaga w dopełnieniu formalności związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców w Polsce.
Przejmujemy na siebie wszelkie formalności związane z legalizacją pobytu cudzoziemców bez obciążania zleceniodawcy.
Między innymi zbieramy wszystkie dokumenty, przygotowujemy wnioski, składamy, odbieramy dokumenty i odwozimy na miejsce, dokonujemy wszelkich niezbędnych czynności BEZ OBCIĄŻANIA zleceniodawcy.
Potrzebujemy tylko odebrać komplet niezbędnych informacji potrzebnych do wypełnienia wniosku.
Równocześnie bez dodatkowych świadczymy usługi doradcze co pozwala uniknąć rozczarowań w przyszłości.

Legalizacja pobytu cudzoziemców jest to usługa skierowana zarówno do przedsiębiorstw jak i osób prywatnych przybywających na terytorium Polski.
Podstawą prawną legalizacji pobytu cudzoziemca są obowiązujące ustawy o cudzoziemcach.
Znajdziecie ją Państwo na naszych stronach w dziale PRAWO.
Należy pamiętać iż w Polsce nadal obowiązuje obowiązek meldunkowy.
Cudzoziemiec, niezależnie czy jest obywatelem UE czy nie, i członek jego rodziny przebywający poza zakładem hotelarskim, zakładem udzielającym pomieszczenia w związku z pracą, nauką, leczeniem się lub wypoczynkiem jest obowiązany zameldować się na pobyt czasowy najpóźniej przed upływem czwartej doby licząc od chwili przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej. Nie posiadając miejsca zamieszkania nie będzie możliwe zalegalizowanie pobytu.
To kilka słów wyjaśnienia ogólnych zasad legalizacji pobytu.
Jeśli mają Państwo pytania w zakresie legalizacji pobytu i zastanawiacie się nad podjęciem współpracy z naszą firmą zapraszamy do kontaktu.

Dokument źródłowy:

- Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.U. 2003 Nr 128 poz. 1175)
Obywatele Unii Europejskiej wjeżdżają do Polski bez wizy i mogą przebywać na terytorium Polski nie legalizując swojego pobytu przez okres 3 miesięcy, jeżeli zamierzają przedłużyć pobyt powinni przed upływem 3 miesięcy dokonać rejestracji pobytu na terytorium Polski. Natomiast pozostali cudzoziemcy mają obowiązek wystąpić o wydanie karty czasowego pobytu. Obywatele krajów nie należących do Unii Europejskiej przed przyjazdem do Polski powinni uzyskać wizę polską w konsulacie Ambasady Polskiej w swoim kraju. W celu przedłużenia pobytu na terytorium Polski należy wystąpić o wydanie karty czasowego pobytu 45 dni przed datą upływu ważności wizy.

Zezwolenia na pobyt czasowy są wydawane ze względu na:

 • Praca i pobyt - jeśli cudzoziemiec chce mieszkać i pracować w Polsce
 • Niebieska Karta - jeśli cudzoziemiec chce mieszkać w Polsce i pracować w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
 • Praca sezonowa- jeśli cudzoziemiec jest w Polsce w związku z wykonywaniem pracy sezonowej i chce przedłużyć swój legalny pobyt
 • Praca pracownika oddelegowanego - jeśli cudzoziemiec jest pracownikiem delegowanym na terytorium RP przez pracodawcę zagranicznego i uzyskał on wcześniej zezwolenie na pracę lub jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę
 • Działalność gospodarcza - jeśli cudzoziemiec chce przebywać w Polsce i prowadzić tutaj działalność gospodarczą, np. jest członkiem zarządu i posiada akcje lub udziały spółki
 • Pobyt z rodziną - jeśli cudzoziemiec jest członkiem rodziny cudzoziemca i chce zalegalizować swój pobyt w Polsce lub jeśli mieszka w Polsce i chce zalegalizować pobyt członków swojej rodziny
 • Pobyt członka rodziny obywatela RP - jeśli cudzoziemiec jest małżonkiem, dzieckiem małżonka obywatela RP, albo innym członkiem rodziny obywatela Polski.
 • Studia i absolwenci - jeśli cudzoziemiec chce w Polsce przebywać i studiować na wyższych studiach stacjonarnych lub jest absolwentem polskiej uczelni, poszukującym pracy
 • Badacze i naukowcy - jeśli cudzoziemiec jest naukowcem prowadzącym badania w jednostce naukowej na terytorium RP lub po ich zakończeniu poszukuje pracy
 • Stażyści i wolontariat - jeśli celem pobytu cudzoziemca jest odbycie stażu w zatwierdzonej jednostce lub uczestnictwo w wolontariacie europejskim
 • Inne okoliczności- kiedy zachodzą inne okoliczności, uzasadniające pobyt cudzoziemca w Polsce (np. jako duchowny, aby kontynuować edukację, zezwolenia na pobyt krótkoterminowy)
 • Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE - jeśli przebywasz w Polsce ponad 5 lat i chciałbyś uzyskać bezterminowe zezwolenie na pobyt
 • Zezwolenie na pobyt stały - jeśli cudzoziemiec chcesz uzyskać zezwolenie na pobyt stały (np. małżonkowie obywateli RP po 3 latach małżeństwa, ofiary handlu ludźmi) Też: dla osób o polskim pochodzeniu lub posiadających Kartę Polaka i zamierzających zamieszkać w Polsce
 • Cudzoziemcy przebywają w Polsce na podstawie zezwoleń na pobyt, wiz, ruchu bezwizowego. Karta Pobytu jest dokumentem wydawanym na podstawie udzielonego zezwolenia na pobyt.
  ​Nie ma możliwości ,,przedłużenia" pobytu czasowego, należy złożyć nowy wniosek o udzielenie kolejnego zezwolenia na pobyt.

 • Zmiany w ustawie o cudzoziemcach 05.2014
 • Informacje

 • Jak zalegalizować pobyt cudzoziemca?
 • Zmiany w ustawie o cudzoziemcach 2024
 • Legalizacja pobytu kompleksowy przewodnik
 • Karta pobytu dla Ukraińca
 • Jak uzyskać kartę pobytu?
 • Małżeństwo z cudzoziemcem
 • Wszystko o karcie Polaka
 • Problemy z logowaniem do systemu INPOL
 • Zezwolenie na pobyt czasowy: Kompletny przewodnik
 • Wprowadzenie do karty stałego pobytu
 • Odwołanie stanu zagrozenia epidemicznego a sytuacja prawna cudzoziemców
 • Wydłużenie okresu legalnego pobytu obywateli Ukrainy
 • Uchylenie przepisów szczególnych wprowadzonych na czas pandemii COVID-19
 • Kolejna nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy
 • Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
 • zmiany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiazku z konfliktem zbrojnym
 • Koniec pandemii w 2023, legalizacja pobytu
 • Nowy projekt ustawy o cudzoziemcach 2023
 • koniec ułatwień dla Rosjan w dostępie do rynku pracy
 • Składanie wniosków wizowych w Polsce przez obywateli Ukrainy i Białorusi
 • ograniczenia wjazdu na terytorium RP dla obywateli Federacji Rosyjskiej
 • Unijne wizy nie dla Rosjan
 • Szczególne regulacje dotyczące pobytu obywateli Białorusi będących kierowcami w transporcie drogowym
 • Przedłużenie z mocy prawa ważności wiz krajowych obywatelom Ukrainy, w tym studentom
 • Business Habour, co to jest?
 • Cyfrowe zezwolenie na pobyt
 • Nowa ustawa vizowa
 • Zmiany ustawy o cudzoziemcach 24.10.2008
 • Pobyt czasowy na terenie RP
 • Karta pobytu
 • Pobyt rezydenta
 • Zaproszenie
 • Przedłużenie wizy
 • Zezwolenie na osiedlenie na terytorium RP
 • Środki utrzymania cudzoziemca