Legalizacja pobytu

Nasza firma pomaga w dopełnieniu formalności związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców w Polsce.
Przejmujemy na siebie wszelkie formalności związane z legalizacją pobytu bez obciążania zleceniodawcy.
Między innymi zbieramy wszystkie dokumenty, przygotowujemy wnioski, składamy, odbieramy dokumenty i odwozimy na miejsce, dokonujemy wszelkich niezbędnych czynności BEZ OBCIĄŻANIA zleceniodawcy.
Potrzebujemy tylko odebrać komplet niezbędnych informacji potrzebnych do wypełnienia wniosku.
Równocześnie bez dodatkowych świadczymy usługi doradcze co pozwala uniknąć rozczarowań w przyszłości.
Legalizacja pobytu jest to usługa skierowana zarówno do przedsiębiorstw jak i osób prywatnych przybywających na terytorium Polski.
Podstawą prawną legalizacji pobytu są obowiązujące ustawy o cudzoziemcach.
Znajdziecie ją Państwo na naszych stronach w dziale PRAWO.
Należy pamiętać iż w Polsce nadal obowiązuje obowiązek meldunkowy.
Cudzoziemiec, niezależnie czy jest obywatelem UE czy nie, i członek jego rodziny przebywający poza zakładem hotelarskim, zakładem udzielającym pomieszczenia w związku z pracą, nauką, leczeniem się lub wypoczynkiem jest obowiązany zameldować się na pobyt czasowy najpóźniej przed upływem czwartej doby licząc od chwili przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej. Nie posiadając miejsca zamieszkania nie będzie możliwe zalegalizowanie pobytu.
To kilka słów wyjaśnienia ogólnych zasad legalizacji pobytu.
Jeśli mają Państwo pytania w zakresie legalizacji pobytu i zastanawiacie się nad podjęciem współpracy z naszą firmą zapraszamy do kontaktu.

Dokument źródłowy:

- Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.U. 2003 Nr 128 poz. 1175)
Obywatele Unii Europejskiej wjeżdżają do Polski bez wizy i mogą przebywać na terytorium Polski nie legalizując swojego pobytu przez okres 3 miesięcy, jeżeli zamierzają przedłużyć pobyt powinni przed upływem 3 miesięcy dokonać rejestracji pobytu na terytorium Polski. Natomiast pozostali cudzoziemcy mają obowiązek wystąpić o wydanie karty czasowego pobytu. Obywatele krajów nie należących do Unii Europejskiej przed przyjazdem do Polski powinni uzyskać wizę polską w konsulacie Ambasady Polskiej w swoim kraju. W celu przedłużenia pobytu na terytorium Polski należy wystąpić o wydanie karty czasowego pobytu 45 dni przed datą upływu ważności wizy.

Zezwolenia na pobyt czasowy są wydawane ze względu na:

 • Praca i pobyt - jeśli chcesz mieszkać i pracować w Polsce
 • Niebieska Karta - jeśli chcesz mieszkać w Polsce i pracować w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
 • Praca sezonowa- jeśli przebywasz w Polsce w związku z wykonywaniem pracy sezonowej i chcesz przedłużyć swój legalny pobyt
 • Praca pracownika oddelegowanego - jeśli jesteś pracownikiem delegowanym na terytorium RP przez pracodawcę zagranicznego i uzyskał on wcześniej dla Ciebie zezwolenie na pracę lub jesteś zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę
 • Działalność gospodarcza - jeśli chcesz przebywać w Polsce i prowadzisz tutaj działalność gospodarczą, np. jesteś członkiem zarządu i posiadasz akcje lub udziały spółki
 • Pobyt z rodziną - jeśli jesteś członkiem rodziny cudzoziemca i chcesz zalegalizować swój pobyt w Polsce lub jeśli mieszkasz w Polsce i chcesz zalegalizować pobyt członków swojej rodziny
 • Pobyt członka rodziny obywatela RP - jeśli jesteś małżonkiem dzieckiem małżonka obywatela RP, albo innym członkiem rodziny obywatela Polski.
 • Studia i absolwenci - jeśli chcesz w Polsce przebywać i studiować na wyższych studiach stacjonarnych lub jesteś absolwentem polskiej uczelni, poszukującym pracy
 • Badacze i naukowcy - jeśli jesteś naukowcem prowadzącym badania w jednostce naukowej na terytorium RP lub po ich zakończeniu poszukujesz pracy
 • Stażyści i wolontariat - jeśli celem twojego pobytu jest odbycie stażu w zatwierdzonej jednostce lub uczestnictwo w wolontariacie europejskim
 • Inne okoliczności- kiedy zachodzą inne okoliczności, uzasadniające twój pobyt w Polsce (np. jako duchowny, aby kontynuować edukację, zezwolenia na pobyt krótkoterminowy)
 • Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE - jeśli przebywasz w Polsce ponad 5 lat i chciałbyś uzyskać bezterminowe zezwolenie na pobyt
 • Zezwolenie na pobyt stały - jeśli chcesz uzyskać zezwolenie na pobyt stały (np. małżonkowie obywateli RP po 3 latach małżeństwa, ofiary handlu ludźmi) Też: dla osób o polskim pochodzeniu lub posiadających Kartę Polaka i zamierzających zamieszkać w Polsce
 • Cudzoziemcy przebywają w Polsce na podstawie zezwoleń na pobyt, wiz, ruchu bezwizowego. Karta Pobytu jest dokumentem wydawanym na podstawie udzielonego zezwolenia na pobyt.
  ​Nie ma możliwości ,,przedłużenia" pobytu czasowego, należy złożyć nowy wniosek o udzielenie kolejnego zezwolenia na pobyt.

 • Zmiany w ustawie o cudzoziemcach 05.2014