Miejsce zamieszkania a podatek w Polsce

O tym, gdzie marynarz zostanie obciążony daniną od swoich dochodów, może decydować miejsce, w którym ma on ośrodek interesów życiowych. Pomniejszenie dochodów będzie zależało też od postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Polscy marynarze pracujący na statkach poza granicami Polski podlegają co do zasady opodatkowaniu w Polsce. Wbrew powszechnemu przekonaniu panującemu wśród tej grupy zawodowej przychody uzyskiwane z pracy na statkach nie podlegają automatycznie opodatkowaniu w kraju bandery lub kraju, w którym zarejestrowana jest siedziba przedsiębiorstwa zatrudniającego marynarza.

Nieograniczony obowiązek ...

Zasadą jest, że osoby, które mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Polski, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na to, w jakim kraju je osiągną. Za osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce uważa się osobę, która spełnia co najmniej jeden z warunków:

posiada w Polsce ośrodek interesów życiowych lub przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku.

Organy podatkowe wskazują, że ośrodek interesów życiowych danej osoby znajduje się w Polsce wtedy, gdy osoba ta jest związana z Polską poprzez m.in. więzi rodzinne, towarzyskie, zatrudnienie, miejsce wykonywania działalności gospodarczej. Związek z Polską może również wynikać z posiadania majątku w Polsce (zwłaszcza nieruchomości). W konsekwencji, nawet gdy marynarz przebywa w Polsce mniej niż 183 dni w roku, a posiada w Polsce mieszkanie, to jego dochody mogą podlegać opodatkowaniu w Polsce.

Zasada nie ograniczonego obowiązku podatkowego jest jednak korygowana przez umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowani? zawarte przez Polskę. Umowy te są zwykle zawierane w oparciu o Modelową Konwencję OECD.

Zgodnie z komentarzem do Modelowej Konwencji OECD do wynagrodzeń załóg statków morskich eksploatowanych w transporcie międzynarodowym stosuje się zasadę, zgodnie z którą dochody podlegają opodatkowaniu w państwie, w którym znajduje się tzw. faktyczny zarząd przedsiębiorstwa. W konsekwencji dla rozstrzygnięcia, która umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania znajdzie zastosowanie, decyduje to, w jakim państwie znajduje się miejsce faktycznego (rzeczywistego) zarządu przedsiębiorstwa eksploatującego statek. Przez miejsce faktycznego zarządu rozumie się miejsce, gdzie podejmowane są kluczowe decyzje dotyczące zarządzania i spraw handlowych. Zazwyczaj takie miejsce będzie znajdować się tam, gdzie organy firmy (lub osoby sprawujące najwyższe funkcje w firmie) podejmują oficjalnie decyzje.

Uwaga! Firma może mieć wyłącznie jedno miejsce faktycznego zarządu.

WŁAŚCIWA UMOWA MIĘDZYNARODOWA
Jeśli pracodawca marynarza ma zarejestrowaną siedzibę w Singapurze, ale ośrodek decyzyjny znajduje się we Francji, to właściwą do zastosowania dla dochodów polskiego marynarza umową o unikaniu podwójnego opodatkowania będzie umowa polsko-francuska.

Czasami zdarza się jednak, że państwo, w którym znajduje się faktyczny zarząd, nie jest tożsame z państwem eksploatującym statek morski. W takich przypadkach niektóre umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zastrzegają wyłączne prawo do opodatkowania temu państwu, w którym znajduje się siedziba przedsiębiorstwa.

Poza kwestią miejsca faktycznego zarządu przy ustalaniu właściwej umowy osoby uzyskujące dochody na statkach powinny dodatkowo śledzić na bieżąco, czy nie zaszły lub nie. są

planowane zmiany umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, które w istotny sposób wpłyną na rozliczenia podatkowe w Polsce. Przykładem takich zmian może być:

umowa z Singapurem, która zmieni dotychczasową metodę unikania podwójnego opodatkowania z metody wyłączenia z progresją na metodę odliczenia proporcjonalnego (wejście w życie od 1 stycznia 2014 r.), czy też umowa z Norwegią, która w praktyce doprowadzi do powrotu korzystnych zasad opodatkowania marynarzy obowiązujących przed 1 stycznia 2011 r. (wejście w życie od 1 stycznia 2014 r.). Jeśli marynarz posiada miejsce
zamieszkania w Polsce w rozumieniu polskich przepisów podatkowych, to w Polsce powinny zostać opodatkowane wszystkie jego dochody, w tym uzyskane z pracy na statku. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania dochodów możliwe jest skorzystanie z odpowiedniej metody unikania podwójnego opodatkowania. W przypadku, gdy nie ma umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zastosowanie znajdą ogólne zasady opodatkowania wynikające z ustawy o PIT. W umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania stosowane są dwie metody:

odliczenia proporcjonalnego (kredytu podatkowego) i wyłączenia z progresją

Ulga abolicyjna

Powyższy przykład pokazuje, że w ewidentnie gorszej sytuacji znajdują się osoby uzyskujące dochody, do których stosuje się metodę odliczenia, szczególnie jeśli w Polsce nie osiągają żadnych dochodów. Dla tych osób przewidziano jednak w ustawie o PIT tzw. ulgę abolicyjną, która pozwala na zmniejszenie obciążenia podatkowego. Pozwala ona na odliczenie od należnego w Polsce podatku kwoty stanowiącej różnicę między podatkiem wyliczonym według metody odliczenia a podatkiem wyliczonym według metody wyłączenia. W analizowanym poniżej przypadku kwota odliczenia od początku wyniosłaby 10 313,37 zł.

Nie dotyczy rajów

Marynarze powinni mieć jednak świadomość, że ulga abolicyjna nie może być stosowana, jeśli przychód został osiągnięty w którymś z tzw. rajów podatkowych, wśród których znajdują się m.in. Bahamy, Hongkong, Vanuatu czy Antigua i Barbuda. Jest to o tyle istotne, że wiele rajów podatkowych to jednocześnie kraje tzw. taniej bandery, w których rejestrowane są statki.

metoda odliczenia proporcjonalnego
polega na tym, że dochód osiągnięty za granicą podlega opodatkowaniu w Polsce, ale od podatku, który jest należny w Polsce, można odliczyć podatek uiszczony
za granicą w takiej proporcji, w jakiej dochód zagraniczny pozostaje do łącznej kwoty przychodów.

metoda wyłączenia z progresją
przewiduje, że dochód zagraniczny jest zwolniony
z opodatkowania w Polsce, a do dochodu uzyskanego w Polsce obliczamy stopę procentową na podstawie hipotetycznego podatku, jaki byłby zapłacony w Polsce, oraz łącznej kwoty przychodu

KTÓRA METODA KORZYSTNIEJSZA
Marynarz uzyskał w Polsce dochód w wysokości 50 000 zł,
a za granicą uzyskał dochód 100 000 zł i zapłacił tam podatek w wysokości 20 000 zł. Kalkulacja podatku należnego w Polsce według obu metod przewidzianych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania prezentowałaby się tak
jak w tabeli poniżej.

Metoda odliczenia proporcjonalnego
podatek hipotetyczny:

(150000 zł - 85 528 zł) x 32 proc. + 14839,02 zł = 35 470,06 zł udział dochodu zagranicznego
w całym przychodzie:
100000 zł / 150 000 zł = 66,67 proc. podatek należny w Polsce:
35470,06 zł - (20000 zł
x 66,67 proc.) = 22 136,73 zł

Metoda wyłączenia z progresją.

podatek hipotetyczny:

(150000 zł - 85 528 zł) x 32 proc. + 14839,02 zł = 35 470,06 zł stopa procentowa:
35470,06 zł / 150 000 zł
= 23,65 proc.

podatek należny w Polsce: 50000 zł x 23,65 proc.
= 11 823,35 zł

Źródło-Rzeczpospolita