Nadanie Obywatelstwa Polskiego, nabycie obywatelstwa polskiego

Nadanie Obywatelstwa Polskiego

I. Wymogi ustawowe
Stosownie do treści art. 8 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim (Dz.U. Nr 10, poz. 49) cudzoziemcowi, na jego wniosek, można nadać obywatelstwo polskie, jeżeli:
- zamieszkuje w Polsce co najmniej pięć lat (6 miesięcy dla cudzoziemców pozostających w związku małżeńskim z obywatelem/ką polskim/ką od co najmniej trzech lat);
- w szczególnie uzasadnionych przypadkach cudzoziemiec może nabyć obywatelstwo polskie, chociażby nie spełniał wyżej wskazanego warunku. W swojej aplikacji należy wtedy wymienić powody, dla których aplikacja powinna być rozpatrzona w tym specjalnym trybie.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach cudzoziemiec może nabyć obywatelstwo polskie, chociażby nie spełniał wyżej wskazanego warunku.
Nadanie obywatelstwa polskiego obojgu rodzicom rozciąga się na dzieci pozostające pod ich władzą rodzicielską.
Nadanie obywatelstwa polskiego tylko jednemu z rodziców rozciąga się na dzieci, jeżeli: pozostają one wyłącznie pod jego władzą rodzicielską, albo drugie z rodziców jest obywatelem polskim lub drugie z rodziców wyraziło zgodę przed właściwym organem na nabycie przez dziecko obywatelstwa polskiego.
Nadanie lub rozciągnięcie nadania obywatelstwa polskiego na dzieci, które ukończyły lat 16, następuje jedynie za ich zgodą.

II. Procedura

Obywatelstwo polskie nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
Cudzoziemiec zamieszkały za granicą składa wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego w Konsulacie RP właściwym dla miejsca zamieszkania. Złożone dokumenty są weryfikowane w Konsulacie Generalnym i po stwierdzeniu ich prawidłowego sporządzenia, zalegalizowania i przetłumaczenia, przekazywane są do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a następnie po ponownej weryfikacji do Kancelarii Prezydenta RP.
Termin nadania obywatelstwa polskiego liczy się od dnia złożenia dokumentów w Kancelarii Prezydenta RP do momentu podjęcia decyzji przez Prezydenta. Należy liczyć że termin ten wynosi od 24-36 miesięcy od chwili złożenia wniosku w konsulacie.

III. Dokumenty
UWAGA: Wszelkie dokumenty obce muszą zostać przetłumaczone na język polski, a ich tłumaczenie potwierdzone przez konsula RP lub tłumacza przysięgłego w Polsce. Niedozwolone jest składanie niepotwierdzonych fotokopii dokumentów zarówno polskich, jak i obcojęzycznych. Zgodność fotokopii dokumentów obcych z oryginałem potwierdza pieczęć „apostille”, a dokumentów polskich pieczęć konsula RP.
Osoba ubiegająca się o nadanie obywatelstwa polskiego składa następujące dokumenty:
1. Formularz wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego (dostępny w konsulacie), powinien zawierać motywy prośby;
2. Poświadczoną urzędowo (patrz wyżej) - kopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo
wnioskodawcy (kopia paszportu i naturalization certificate),
3. Poświadczoną urzędowo (patrz wyżej) - kopię karty stałego lub czasowego pobytu, jeżeli cudzoziemiec uzyskał
zezwolenie na osiedlenie się lub zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
4. Poświadczoną urzędowo (patrz wyżej) - kopię aktu urodzenia;
5. Poświadczoną urzędowo (patrz wyżej) - kopię aktu małżeństwa lub inny dokument określający stan cywilny;
6. Własnoręcznie sporządzony w języku polskim życiorys, uwzględniający następujące dane: datę i miejsce urodzenia, imiona i nazwisko wg metryki urodzenia, imiona rodziców, stan cywilny, zawód wyuczony i wykonywany, ostatnie miejsce zamieszkania w Polsce - w miarę możności z dokładnym adresem, zajmowane stanowisko, datę wyjazdu z Polski, informację o dokumentach, na podstawie których nastąpił wyjazd z Polski, datę i miejsce zawarcia związku małżeńskiego, dane współmałżonka, informacje o dzieciach, kraje pobytu przed przyjazdem do USA, związki z Polską, zmiany imion i nazwisk, okres służby wojskowej;
7. Oświadczenie o ubieganiu się (lub nieubieganiu się) o nadanie obywatelstwa polskiego w przeszłości;
8. Dokument stwierdzający brak obywatelstwa polskiego lub zwolnienie bądź zrzeczenie się obywatelstwa polskiego w przypadku, gdy wnioskodawca lub jego wstępni to obywatelstwo posiadali, albo ich poświadczone kopie, do nadania obywatelstwa polskiego o ile tak stanowi umowa międzynarodowa,
9. Aktualną fotografię formatu paszportowego;
10. Oświadczenie o znajomości przepisów dotyczących aktualnie posiadanego obywatelstwa (tj. ewentualnych konsekwencji prawnych związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego).

Dodatkowe dokumenty w przypadku, gdy wniosek obejmuje dzieci:
a) gdy o obywatelstwo polskie ubiegają się oboje rodzice - dołączyć potwierdzony urzędowo (patrz wyżej) odpis aktu urodzenia dziecka,
b) gdy o obywatelstwo polskie ubiega się jedno z rodziców - dołączyć potwierdzony urzędowo (patrz wyżej) odpis aktu urodzenia dziecka oraz dokument (w formie oświadczenia podpisanego przed konsulem RP) o wyrażeniu zgody drugiego z rodziców na nabycie przez dziecko obywatelstwa polskiego (gdy drugi rodzic nie jest obywatelem polskim),
c) dziecko ukończyło szesnaście lat - dołączyć potwierdzony urzędowo (patrz wyżej) odpis aktu urodzenia oraz pisemne oświadczenie dziecka (złożone przed konsulem RP) o wyrażeniu przez nie zgody na nadanie obywatelstwa polskiego lub objęcie go takim nadaniem.

IV. Termin procedury
Termin procedury nadania obywatelstwa polskiego liczy się od dnia złożenia kompletu dokumentów w Kancelarii Prezydenta RP. Decyzji w tej sprawie należy oczekiwać w terminie ok. 24-36 miesięcy od momentu złożenia kompletu dokumentów w konsulacie.
_______________________________________
UWAGI:
• Wszystkie oświadczenia i formularze powinny być wypełnione czytelnie, w języku polskim.
• Dokument wydany w języku obcym składa się wraz z jego tłumaczeniem na język polski.
• Do urzędu konsularnego należy przesyłać oryginały dokumentów lub ich poświadczone odpisy sporządzone przez właściwe władze
• Oświadczenia powinny zawierać datę i miejsce ich złożenia oraz podpis osoby je składającej.
• Dokumenty stanowiące załączniki w sprawie obywatelstwa polskiego nie są zwracane
• Jeżeli w sprawach obywatelstwa występują oboje małżonkowie, każde z nich wypełnia oddzielny kwestionariusz, sporządza swój życiorys oraz załącza osobne dokumenty.
• Jeżeli osoba zainteresowana nie jest w stanie samodzielnie wypełnić wniosków i formularzy (np. z powodu nieznajomości języka polskiego) lub nie rozumie, jakie dokumenty powinny być załączone do wniosku, bądź nie wie jak je zdobyć, powinna skorzystać na normalnych zasadach z pomocy prawnej (np. adwokata).