Za nielegalne zatrudnienie obcokrajowca będą kary

Za nielegalne zatrudnienie obcokrajowca będą kary
PROJEKT
Za cztery miesiące odpowiedzialność poniesie każdy przedsiębiorca dający cudzoziemcom pracę na czarno.
Wejście w życie nowych przepisów musi nastąpić najpóźniej 20 lipca, bo wtedy mija termin implementacji dyrektywy 2009/52. Przewiduje ona minimalne normy kar i środków stosowanych wobec pracodawców zatrudniających nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało już projekt założeń projektu ustawy o sankcjach dla podmiotów zatrudniających obywateli państw trzecich przebywających na terytorium RP wbrew przepisom.
Nowa ustawa przewiduje, że karana będzie każda forma nielegalnego zatrudnienia cudzoziemca przez przedsiębiorcę. Podstawową przesłanką do nałożenia odpowiedzialności będzie fakt nielegalnego pozostawania przez zatrudnionego na terytorium naszego kraju.
W razie wykrycia cudzoziemca nielegalnie przebywającego w Polsce dyrektywa wprowadza domniemanie zatrudnienia takiej osoby przez co najmniej trzy miesiące. Przyłapany na łamaniu przepisów przedsiębiorca będzie musiał zapłacić takiemu cudzoziemcowi wynagrodzenie za ten okres, a także ponieść koszty odesłania go do ojczyzny.
W skrajnych wypadkach, w razie uporczywego naruszania przepisów, nieuczciwy
przedsiębiorca będzie mógł zostać wykluczony z udziału w przetargach przez trzy lata.
Nowe przepisy będą ponad to nakładały odpowiedzialność na przedsiębiorcę za nielegalne zatrudnienie cudzoziemców u jego podwykonawców. Jeśli się okaże, że podwykonawca jest niewypłacalny, to wynagrodzenie za ostatnie trzy miesiące, a także koszty powrotu cudzoziemca do domu poniesie firma, która podpisała umowę z podwykonawcą. Jedynie w razie udowodnienia należytej staranności podczas wyboru podwykonawcy firma zdejmie z siebie tę odpowiedzialność.
Aby ułatwić Straży Granicznej wykrywanie tego typu przestępstw; ministerstwo proponuje, aby wyposażyć tę służbę w nowe uprawnienia do stosowania kontroli operacyjnej i zakupu kontrolowanego.

Źródło- Rzeczpospolita