1 MAJA 2014 , WCHODZI W ŻYCIE NOWA USTAWA O CUDZOZIEMCACH.

1 MAJA 2014 , WCHODZI W ŻYCIE NOWA USTAWA O CUDZOZIEMCACH.

Z dniem 1 maja 2014 roku, wchodzi w życie nowa ustawa o cudzoziemcach. Ustawa która obowiązuje obecnie, przestaje obowiązywać z tym dniem.
Nowa ustawa wnosi wiele nowości w zakresie legalizacji pobytu obcokrajowców w Polsce.

Przede wszystkim znika ustawowy termin 45 dni przy składaniu wniosku o uzyskanie pobytu czasowego na terenie RP. Do 1 maja br, wnioski składamy w terminie 45 dni przed upływem ważności aktualnej wizy lub karty pobytu. Od 1 maja 2014, wniosek będzie można złożyć w ostatnim dniu ważności wizy lub karty pobytu. To doskonałe ułatwienie dla wszystkich zapominalskich. Oczywiście ta dogodność ma 2 końce, ponieważ z jeden strony będzie można złożyć wniosek w ostatnim dniu legalnego pobytu Polsce, ale z drugiej strony aż do czasu zakończenia postępowania cudzoziemiec nie będzie mógł podróżować, poza granice naszego kraju. Będzie musiał oczekiwać na kartę pobytu be możliwości wyjazdu z Polski. Postępowanie administracyjne w sprawie uzyskania pozwolenia na pobyt czasowy na terenie RP oraz uzyskanie karty pobytu może trwać co najmniej 2 miesiące lub dłużej, dlatego tez warto zastanowić się wcześniej, czy jest sens składania wniosku na ostatnią chwilę

Ustawa, wydłuża również okres czasu na jaki może być wydane pozwolenie na pobyt czasowy w RP, czyli karta czasowego pobytu. Do tej pory maksymalny okres na jaki mogło być wydane pozwolenie to 2 lata, od 1 maja 2014 , okres ten wynosi 3 lata.

Następna nowość to konieczność pobrania od każdego cudzoziemca, składającego wniosek odcisków palców. Obowiązek ten dotyczy także dzieci, które ukończyły 6 lat.
Odciski będą pobierane przy składaniu wniosku , lub w ciągu 7 dni od złożenia wniosku , jeżeli wniosek nie był składany osobiście przez wnioskodawcę.
Jeżeli cudzoziemiec – wnioskodawca, nie dopełni tego obowiązku, jego wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.
Nowa ustaw o cudzoziemcach.
Jak już wcześniej pisaliśmy, od 1 maja 2014, wchodzi w życie nowa ustaw o cudzoziemcach.
W nowej ustawie zmienia się nazewnictwo dotychczas wydawanych zezwoleń na pobyt w Polsce. I tak zezwolenie na czas oznaczony na terenie RP , będzie nazywało się „zezwoleniem na pobyt czasowy” , zezwolenie na osiedlenie, będzie nazywało się zezwoleniem na pobyt stały .
Ustawodawca wyodrębnił kilka rodzajów zezwoleń na pobyt czasowy w zależności od celu pobytu w Polsce. I tak mamy:
Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę
Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej
Zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach
Zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych
Zezwolenie na pobyt czasowy dla członków rodzin obywateli Rzeczypospolitej Polskiej oraz członków rodzin cudzoziemców
Pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemców będących ofiara-mi handlu ludźmi
Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu
Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności

Cudzoziemiec, który przebywa w Polsce w celu wykonywania pracy będzie mógł ubiegać o zezwolenie na pobyt w Polsce, ze względu na wykonywana pracę. Do tej pory pracujący cudzoziemiec musiał uzyskać osobną decyzję Wojewody – zezwolenie na prace lub przedłużenie zezwolenia na prące, które było podstawą uzyskania pozwolenia na pobyt czasowy w Polsce.. Od 1 maja 2014, cudzoziemiec będzie otrzymywał jeden dokument, bez konieczności o ubieganie się dodatkowo o zezwolenie na pracę. Inspektorzy podejmując decyzję o wydaniu zezwolenie na pobyt czasowy, będą równocześnie analizować dokumenty, które wcześniej składało się w celu uzyskania zezwolenia na prace. Czyli będzie „ dwa w jednym” Oczywiście nie zrezygnowano z procedury wydawania samych zezwoleń na prace, gdyż będą one niezbędne dla cudzoziemców przebywających poza Polską, w celu uzyskania wizy.

Podobnie w przypadku cudzoziemców, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Cudzoziemiec,
przebywający w Polsce, będzie występował z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na pobyt czasowy, w ramach jednej procedury, która będzie obejmować zarówno zezwolenie na wykonywanie pracy w utworzonej przez niego spółce jak i zezwolenie na pobyt czasowy.
Studenci uzyskują prawo do otrzymania zezwolenia na pobyt czasowy na okres do 15 miesięcy. Do tej pory zezwolenie było wydawane na okres trwającego semestru lub roku studiów. Drugie zezwolenie na pobyt czasowy, jeśli cudzoziemiec kontynuuje studia, będzie wydawane na okres do 2 lat.
W następnych artykułach opiszemy procedury związane z uzyskaniem pozwolenia na pobyt czasowy w Polsce, z podziałem na cel pobytu w Polsce. Omówione zostaną też zasady uzyskiwania karty stałego pobytu i rezydenta długoterminowego UE

Ciąg dalszy nastąpi.
Zapraszam, do czytania następnych artykułów, które pojawią się wkrótce.

Języki