Jak po nowemu zatrudnić cudzoziemców

Jak po nowemu zatrudnić cudzoziemców?

• Przedsiębiorca zagraniczny delegował obcokrajowca do pracy w polskim oddziale. Oddział złożył wniosek o zezwolenie na pracę. Za miesiąc traci ono ważność. Pracodawca chce, by cudzoziemiec nadal pracował w Polsce. Jaki w związku z tym musi złożyć wniosek: o przedłużenie zezwolenia na pracę czy o wydanie nowego dokumentu?

Obcokrajowiec musi mieć nowe (a nie przedłużone) zezwolenie na pracę. Od 1 lutego 2009 wniosek o zezwolenie na pracę składa tylko podmiot powierzający wykonywanie pracy Tymczasem w opisywanym przypadku o wydanie tego dokumentu wystąpił oddział w Polsce. Do 31 stycznia 2009 r. Przepisy dopuszczały taką możliwość i wniosek o zezwolenie na pracę mógł bezpośrednio złożyć podmiot zagraniczny albo przyjmujący cudzoziemca do pracy.

Dla kogo jaki dokument
Składam wniosek o wydanie zezwolenia na pracę typu C. Jest w nim mowa o umowie długoterminowej. O jaki dokładnie kontrakt chodzi i czym to zezwolenie różni się
od typu E?

Zezwolenie typu C dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę u pracodawcy zagranicznego, delegowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego, jego podmiotu zależnego lub podmiotu powiązanego długoterminową umową o współpracy z pracodawcą zagranicznym. Pod tym ostatnim pojęciem kryje się kontrakt zawierany na okres dłuższy niż sześć miesięcy. Natomiast zezwolenie typu E dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę u pracodawcy zagranicznego, który jest delegowany do pracy w Polsce na okres przekraczający trzy miesiące w ciągu sześciu kolejnych miesięcy; o ile takie delegowanie nie wiąże się z:
.pełnieniem funkcji członka zarządu (zezwolenie typu B),
usługą eksportową (zezwolenie typu D),
• delegowaniem na okres przekraczający 30 dni (zezwolenie typu C).
• Czy podmiot zagraniczny, o którym mowa w zezwoleniu typu E, musi mleć zarejestrowany oddział w Polsce?
Nie, z przepisów taki obowiązek nie wynika.
Zezwolenie należy zwrócić
• Zatrudniam cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę. Etat w Polsce przestał go Interesować. Co zrobić z zezwoleniem po jego wyjeździe z kraju?
Ten dokument należy niezwłocznie oddać do organu, który wydal zezwolenie
(w Warszawie to Wojewódzki Urząd Pracy). Na tym nie koniec. Dodatkowo pracodawca musi wypełnić informację o zmianach w zakresie wykonywania pracy przez cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę. Trzeba zawrzeć w nim informację,
że cudzoziemiec zakończył pracę przed upływem ważności zezwolenia Wzór takiego oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz.U nr 16, poz. 84).
• Pół roku temu zatrudniliśmy cudzoziemca na stanowisku dyrektora finansowego. Teraz chcielibyśmy go awansować na wyższe stanowisko. Czy to prawda, że ta osoba potrzebuje nowego zezwolenia na pracę?
Tak. Zezwolenie na pracę jest wydawane dla konkretnego cudzoziemca i na określone stanowisko. Trzeba zatem wystąpić o nowy dokument, a dotychczasowy oddać.

• A gdyby ten cudzoziemiec zachował funkcję dyrektora finansowego I dodatkowo awansował na prezesa firmy?
Wówczas zezwolenie zachowa swoją ważność, ale i tak dodatkowo trzeba wystąpić o nowe, dotyczące pełnienia funkcji prezesa
Wspólnik nie potrzebuje zgody wojewody
• Czy wspólnik spółki cywilnej będący Koreańczykiem musi mleć zezwolenie na pracę?
Nie. Przyjmuje się, że taka osoba nie wykonuje pracy w Polsce. Inaczej, gdyby była, członkiem zarządu spółki kapitałowej. Wtedy takie zezwolenie jest niezbędne .
• Koreańczyk posiadający obywatelstwo austriackie został zgłoszony do Krajowego Rejestru Sądowego jako członek zarządu spółki kapitałowej. Fizycznie jednak nie przebywa w Polsce I nie wykonuje u nas pracy Czy mimo to musi mieć zezwolenie na pracę?
Nie. Jak sama nazwa wskazuje, zezwolenie na pracę to dokument niezbędny, gdy taka praca ma być faktycznie świadczona w Polsce. W opisywanym wypadku tak nie jest, więc i zezwolenie nie jest wymagane.

Źródło - Rzeczpospolita