Mniejsza pomoc dla cudzoziemców

Mniejsza pomoc dla cudzoziemców.

Osoby starające się o status uchodźcy będą otrzymywać wsparcie niższe niż dotychczas
W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowano dwa projekty rozporządzeń: w sprawie wysokości pomocy oraz w sprawie regulaminu pobytu w ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy.
Resort przewiduje obniżenie świadczeń, jakie przysługują osobom przebywającym w takich ośrodkach.
Jednorazowa pomoc na zakup odzieży ma zmaleć o 20 zł (do 120 zł). Niższe będzie także kieszonkowe - z 50 zł spada do 43 zł. Gdy cudzoziemiec wykonuje prace na rzecz ośrodka, to nadal jego kieszonkowe będzie mogło być podwyższone do 100 zł. Spada ekwiwalent pieniężny w zamian za wyżywienie (z 9 do 8 zł). Bez zmian pozostaje pomoc na zakup środków higienicznych (20 zł), dzienna stawka na pokrycie we własnym zakresie kosztów pobytu na terytorium Polski (waha się między 12.50 a 25 zł w zależności od liczebności rodziny) i środki na pokrycie kosztów wyżywienia cudzoziemca w podróży w związku z dobrowolnym powrotem do swego kraju.
Wartość pomocy zmaleje, ponieważ szef Urzędu do spraw Cudzoziemców będzie dysponował ograniczonymi środkami. W styczniu w ośrodkach przebywało około 4.5 tys. cudzoziemców. Cięcia mają przynieść około 2 mln zł oszczędności rocznie.
Zmieniony zostanie także regulamin przebywania w ośrodku: Cudzoziemcy nie będą mogli m.in. prowadzić na jego terenie działalności gospodarczej.
Zmiany dotyczą także spraw porządkowych - zostaną zaostrzone zasady wpuszczania odwiedzających na teren ośrodka i precyzyjnie określone godziny posiłków. Projektowane akty prawne mają zastąpić dotychczasowe rozporządzenia z 12 sierpnia 2003 r. 14 sierpnia 2003 r. w sprawach wysokości pomocy i regulaminu pobytu w ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy.

Źródło - Rzeczpospolita

Informacje

 • Jak zalegalizować pobyt cudzoziemca?
 • Zmiany w ustawie o cudzoziemcach 2024
 • Legalizacja pobytu kompleksowy przewodnik
 • Karta pobytu dla Ukraińca
 • Jak uzyskać kartę pobytu?
 • Małżeństwo z cudzoziemcem
 • Wszystko o karcie Polaka
 • Problemy z logowaniem do systemu INPOL
 • Zezwolenie na pobyt czasowy: Kompletny przewodnik
 • Wprowadzenie do karty stałego pobytu
 • Odwołanie stanu zagrozenia epidemicznego a sytuacja prawna cudzoziemców
 • Wydłużenie okresu legalnego pobytu obywateli Ukrainy
 • Uchylenie przepisów szczególnych wprowadzonych na czas pandemii COVID-19
 • Kolejna nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy
 • Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
 • zmiany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiazku z konfliktem zbrojnym
 • Koniec pandemii w 2023, legalizacja pobytu
 • Nowy projekt ustawy o cudzoziemcach 2023
 • koniec ułatwień dla Rosjan w dostępie do rynku pracy
 • Składanie wniosków wizowych w Polsce przez obywateli Ukrainy i Białorusi
 • ograniczenia wjazdu na terytorium RP dla obywateli Federacji Rosyjskiej
 • Unijne wizy nie dla Rosjan
 • Szczególne regulacje dotyczące pobytu obywateli Białorusi będących kierowcami w transporcie drogowym
 • Przedłużenie z mocy prawa ważności wiz krajowych obywatelom Ukrainy, w tym studentom
 • Business Habour, co to jest?
 • Cyfrowe zezwolenie na pobyt
 • Nowa ustawa vizowa
 • Zmiany ustawy o cudzoziemcach 24.10.2008
 • Pobyt czasowy na terenie RP
 • Karta pobytu
 • Pobyt rezydenta
 • Zaproszenie
 • Przedłużenie wizy
 • Zezwolenie na osiedlenie na terytorium RP
 • Środki utrzymania cudzoziemca