Pracownicy z zagranicy będą pod kontrolą

Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych rozpoczęła wczoraj prace nad rządowym projektem zmian w ustawie o cudzoziemcach. Nowela przewiduje dostosowanie polskich regulacji do przyjętego ostatnio wspólnotowego kodeksu wizowego, obowiązującego w państwach należących do strefy Schengen.
Po zmianach, które w większości wejdą w życie 5 kwietnia tego roku, wizy będą się dzielić na: wizy Schengen (umożliwiające obywatelom państw trzecich podróżowanie do trzech miesięcy po obszarze UE) i krajowe (zapewniające pobyt u nas obywatelom państw trzecich na więcej niż trzy miesiące, ale nie dłużej niż rok).
Odmowa z uzasadnieniem
Nowe regulacje obejmą wszystkich cudzoziemców, którzy starają się o prawo pobytu lub pracy w Polsce. Czyli także popularnych wśród naszych przedsiębiorców pracowników zza wschodniej granicy, których firmy mogą sprowadzać na uproszczonych zasadach (na podstawie oświadczenia przedsiębiorcy o chęci zatrudnienia cudzoziemca w naszym kraju).
Po zmianach cudzoziemiec będzie mógł uzyskać od konsula uzasadnienie decyzji o odmowie wystawienia mu wizy, a od
5 kwietnia 2011 r. konsulowie będą mieli obowiązek uzasadniania wszystkich odmów. Ponadto już teraz osoby, które
chcą legalnie wjechać do naszego kraju, zyskają możliwość odwołania się od negatywnej decyzji. Wówczas konsul będzie musiał ponownie rozpatrzyć ich wniosek.
W myśl nowych przepisów cudzoziemiec ubiegający się o prawo pobytu lub pracy w Polsce nie dostanie wizy na wjazd do naszego kraju, jeśli nie przedstawi polisy ubezpieczenia zdrowotnego na minimum 30 tys. euro, ważnej przez cały okres planowanego pobytu. Polisa ma pokryć koszty związane z powrotem cudzoziemca do kraju pochodzenia z powodów medycznych, udzieleniem mu pilnej pomocy medycznej i nagłego leczenia szpitalnego w Polsce.
Ponadto funkcjonariusze policji, Straży Granicznej, celnicy oraz pracownicy urzędów ds. cudzoziemców czy urzędów wojewódzkich będą mieli obowiązek zeskanować linie papilarne kontrolowanego, jeżeli nie będzie miał żadnych dokumentów albo przedstawi fałszywe lub podejrzane. Linie papilarne zostaną sprawdzone w Wizowym Systemie Informacyjnym VIS i pozwolą na szybką identyfikację obcokrajowca. Po wejściu w życie nowych przepisów do urzędów celnych i urzędów ds. cudzoziemców ma trafić kilkaset skanerów.
W razie zaproszenia cudzoziemca do Polski (w zeszłym roku zdecydowało się na to około 2 tys. naszych rodaków) zapraszający będzie musiał w zmienionym formularzu podać swój numer telefonu, a także wziąć na siebie ewentualne koszty leczenia, utrzymania i wydalenia cudzoziemca z Polski. Przyjmujący będzie musiał także podać dokładny adres, pod którym będzie można znaleźć cudzoziemca w trakcie jego pobytu w naszym kraju.

Źródło - Rzeczpospolita