Zasady i tryb wydawania przyrzeczeń i pozwoleń na pracę świadczoną przez cudzoziemców na terytorium RP

Zasady i tryb wydawania przyrzeczeń i pozwoleń na pracę świadczoną przez cudzoziemców określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie trybu i warunków wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz. U. 2006 r. Nr 141 poz. 1002). Pracodawca, który chce zatrudnić cudzoziemca w pierwszej kolejności ma obowiązek zawiadomić o tym właściwy miejscowo Powiatowy Urząd Pracy. Pracodawca zgłasza do Urzędu Pracy swoją ofertę pracy, ogłoszenie to jest wywieszane w Powiatowym Urzędzie Pracy przez okres 30 dni. Zasadą jest, iż Pracodawca musi najpierw podjąć działania w kierunku powierzenia pracy, która jest przedmiotem wniosku, obywatelowi polskiemu lub cudzoziemcowi nie podlegającemu obowiązkowi posiadania zezwolenia na pracę lub obywatelowi państwa członkowskiego Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub obywatelowi Konfederacji Szwajcarskiej. Marszałek województwa wyda negatywną decyzję w sprawie wniosku pracodawcy jeżeli pracodawca bez uzasadnionego powodu odmówi zatrudnienia obywatela polskiego pozostającego bez pracy.
Przyrzeczenie i zezwolenie na pracę cudzoziemca wydawane są na wniosek pracodawcy na czas określony dla określonego cudzoziemca i pracodawcy, na określone stanowisko lub rodzaj wykonywanej pracy. Zezwolenie wydawane jest na warunkach, które zostały określone w przyrzeczeniu, na okres nie dłuższy niż:
- czas pobytu który został określony w odpowiedniej wizie,
- okres ważności zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terenie Polski,
- okres ważności karty pobytu członka rodziny Unii Europejskiej.
W sytuacji, gdy zostało wydane przyrzeczenie na pracę dla cudzoziemca, zezwolenie na pracę wydaje się po uzyskaniu pisemnego potwierdzenia pracodawcy o dacie rozpoczęcia wykonywania pracy przez cudzoziemca. Data rozpoczęcia pracy przez cudzoziemca nie może być wcześniejsza niż data decyzji wydanej w sprawie zezwolenia na pracę. Pracodawca może złożyć wniosek o przedłużenie przyrzeczenia i zezwolenia na pracę cudzoziemca. Opłata wynosi połowę równowartości minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Cudzoziemiec spoza UE, który ubiega się o zatrudnienie na terytorium RP zobowiązany jest m.in. do posiadania dokumentów potwierdzających jego kwalifikacje zawodowe - dyplom, świadectwo pracy (przetłumaczone na język polski z oryginału przez tłumacza przysięgłego i kserokopia oryginału). W sytuacji gdy cudzoziemiec posiada wizę lub decyzję wojewody zezwalającą na zamieszkanie w Polsce na czas określony - musi on przedstawić kopię takiego dokumentu wraz z oryginałem oraz paszportem (do wglądu). Przy odbiorze zezwolenia lub przyrzeczenia o pracę cudzoziemiec musi przedstawić potwierdzenie swojego zameldowania na pobyt czasowy. Cudzoziemiec przedstawia też oświadczenie, iż posługuje się językiem polskim w stopniu komunikatywnym lub zaświadczenie o ukończeniu kursu języka polskiego. Wymagane jest również przedstawienie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności na terytorium Polski.

Powrót