Grupa pracowników, co do których zatrudnienia nie wymaga się przeprowadzania postępowania dotyczącego wymogu uprzedniego poszukiwania pracowników w lokalnym środowisku bezrobotnych

Istnieje pewna grupa pracowników, co do których zatrudnienia nie wymaga się przeprowadzania postępowania dotyczącego wymogu uprzedniego poszukiwania pracowników w lokalnym środowisku bezrobotnych. Powyższe reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 lipca 2006 r., w sprawie określenia przypadków, w których przyrzeczenie i zezwolenie na pracę cudzoziemca wydawane jest bez względu na sytuację na lokalnym rynku pracy i kryteria wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz. U. 2006 r. Nr 141 poz. 1004) wymieniając:
a) cudzoziemców - członków rodzin personelu placówek dyplomatycznych oraz organizacji międzynarodowych
b) cudzoziemców - absolwenci medycyny oraz farmacji odbywający staże
c) cudzoziemców - trenerów sportowych i sportowców, którzy wykonują pracę na rzecz klubów sportowych oraz innych podmiotów, których działalność obejmuje rozpowszechnianie sportu
d) cudzoziemców - szefów oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorstw zagranicznych w Polsce
e) cudzoziemców, którzy wykonują pracę w Polsce w ramach umów międzynarodowych w zakresie zatrudnienia, jeśli potrzeba powierzenia cudzoziemcowi wykonania pracy jest potwierdzona przez właściwy organ zatrudnienia
f) obywateli Republiki Turcji, gdy wystąpiono z wnioskiem o przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca, jeżeli wykonywali oni legalnie pracę w Rzeczpospolitej Polskiej przez okres jednego roku u danego pracodawcy
g) cudzoziemców, którzy wykonują pracę jako prywatna służba domowa pracowników przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych, organizacji lub ich przedstawicielstw międzynarodowych

Powrót