Obywatelowi UE przysługuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo pobytu przez okres dłuższy niż 3 miesiące, jeżeli:

1) jest pracownikiem lub osobą pracującą na własny rachunek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w tej sytuacji prawo pobytu rozciąga się na członka rodziny przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z obywatelem UE);

2) jest objęty powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym albo jest osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji w rozumieniu art. 5 pkt 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.[15])) i posiada wystarczające środki finansowe do utrzymania siebie i członków rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tak aby nie stanowić obciążenia dla pomocy społecznej;

3) studiuje lub odbywa szkolenie zawodowe w Rzeczypospolitej Polskiej i jest objęty powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym albo jest osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji w rozumieniu art. 5 pkt 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz posiada wystarczające środki finansowe do utrzymania siebie i członków rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tak aby nie stanowić obciążenia dla pomocy społecznej;

4) jest małżonkiem obywatela polskiego;

lub gdy posiada przyrzeczenie wydania zezwolenia na pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku obywateli UE w stosunku do których mają zastosowanie ograniczenia w dostępie do rynku pracy na podstawie umów międzynarodowych.

Prawo pobytu przysługujące obywatelowi UE rozciąga się na członka jego rodziny dołączającego do niego lub przebywającego z nim na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku obywatela UE studiującego lub odbywającego w RP szkolenie zawodowe, przysługujące mu prawo pobytu rozciąga się tylko na jego małżonka i dziecko pozostające na jego utrzymaniu lub na utrzymaniu małżonka.

Obywatel UE i członek jego rodziny, który przestał spełniać w/w warunki zachowuje prawo pobytu w przypadkach szczegółowo określonych w ustawie z dnia 14 lipca 2006r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. nr 144, poz. 1043), o charakterze zawodowym lub rodzinnym.

Jeżeli pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dłuższy niż 3 miesiące obywatel UE jest obowiązany zarejestrować swój pobyt, a członek rodziny niebędący obywatelem UE jest obowiązany uzyskać kartę pobytu członka rodziny obywatela UE.

Podlega karze grzywny kto:
- nie dopełnia obowiązku zarejestrowania pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- uchyla się od obowiązku posiadania albo wymiany karty pobytu członka rodziny obywatela UE.

Wniosek o zarejestrowanie lub wydanie karty pobytu członka rodziny obywatela UE należy złożyć do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu obywatela UE osobiście, nie później niż w następnym dniu po upływie 3 miesięcy od dnia wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Do wniosku należy dołączyć dokumenty lub pisemne oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków pobytu, a w przypadku wniosku o wydanie karty pobytu członka rodziny obywatela UE - także fotografie.
Przy składaniu wniosku o zarejestrowanie pobytu lub wydanie karty pobytu członka rodziny obywatela UE należy okazać ważny dokument podróży. Obywatel UE może okazać inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo.

Członkowi rodziny niebędącemu obywatelem UE wojewoda wydaje niezwłocznie zaświadczenie o złożeniu wniosku.

Obywatelowi UE, którego pobyt został zarejestrowany wojewoda wydaje zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu. Przy odbiorze zaświadczenia należy okazać ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo oraz dowód uiszczenia opłaty w wysokości 1 PLN.

Kartę pobytu członka rodziny obywatela UE wydaje wojewoda. Przy odbiorze karty pobytu należy okazać ważny dokument podróży oraz dowód uiszczenia opłaty w wysokości 30 PLN.

Obywatel UE lub członek jego rodziny jest obowiązany wystąpić do właściwego terytorialnie wojewody z wnioskiem o wymianę zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub karty pobytu członka rodziny obywatela UE w przypadku zmiany danych w nich zamieszczonych lub zniszczenia.
Przy składaniu wniosku o wymianę lub wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu należy okazać ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo.

Przy składaniu wniosku o wymianę lub wydanie nowej karty pobytu członka rodziny obywatela UE należy okazać ważny dokument podróży i dołączyć do wniosku posiadaną kartę pobytu członka rodziny obywatela UE i fotografie.

W razie unieważnienia karty pobytu członka rodziny obywatela UE lub zgonu członka rodziny obywatela UE należy przedmiotowe dokumenty niezwłocznie zwrócić organowi, który ją wydał.

Podlega karze grzywny kto wbrew obowiązkowi nie zwraca karty pobytu członka rodziny obywatela UE

Powrót