Przyrzeczenie udzielenia zezwolenia na pracę, wiza lub zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Polski jako elementy niezbędne do otrzymania zezwolenia na pracę na terytorium Polski przez cudzoziemca

Przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2004 r. Nr 99 poz. 1001), stanowią, iż warunkiem uzyskania przez cudzoziemca zezwolenia na pracę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jest wcześniejsze uzyskanie przez pracodawcę tzw. przyrzeczenia udzielenia zezwolenia na pracę oraz uzyskanie przez cudzoziemca odpowiedniej wizy lub zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Polski lub zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.
Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (t. jedn.: Dz. U. 2006 r. Nr 234 poz. 1694) określa rodzaje oraz zasady wydawania wiz cudzoziemcom. Cudzoziemcowi wjeżdżającemu na terytorium Polski wydawana jest wiza, której rodzaj uzależniony jest od celu w jakim cudzoziemiec przyjechał do Polski.
Według przepisów ustawy cudzoziemiec może przebywać na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli posiada ważny dokument podróży oraz wizę, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej (dotyczy to cudzoziemców wjeżdżających do Polski w ramach ruchu bezwizowego oraz posiadających zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony lub zezwolenie na osiedlenie się, legitymujących się karta pobytu).
Wiza wydawana w celu wykonywania pracy należy do wiz pobytowych. Zgodnie z ustawą wiza pobytowa w celu wykonywania pracy może zostać wydana cudzoziemcowi, który przedstawi przyrzeczenie wydania zezwolenia na pracę na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej lub też przedstawi pisemne oświadczenie przyszłego pracodawcy o zamiarze powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy, jeżeli zezwolenie na pracę nie jest wymagane. Wiza w celu wykonywania pracy wydawana jest na taki okres, który odpowiada okresowi wskazanemu w przyrzeczeniu lub na czas jaki pracodawca wskazał w swoim oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy. Wiza taka wydawana jest jednak na okres nie dłuższy niż jeden rok.
W przypadku, gdy cudzoziemiec ma wykonywać prace sezonowe czyli pracę zależną od rytmu pór roku przez czas określony, wiza wydawana jest na okres który został wskazany w przyrzeczeniu pracodawcy, ale co do zasady nie dłużej niż na sześć miesięcy, w okresie dwunastu miesięcy liczonych od dnia pierwszego wjazdu (cudzoziemiec ma prawo wjazdu na terytorium Polski kilkakrotnie, ale łączny okres czasu przebywania w Polsce i wykonywania pracy w okresie roku nie może być dłuższy niż sześć miesięcy).
Wizę pobytową w celu wykonywania pracy wydaje konsul, który jest właściwy ze względu na miejsce stałego zamieszkania cudzoziemca. Jeżeli cudzoziemiec już przebywa na terenie Polski, wizę wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce pracodawcy. Decyzja wydawana przez konsula (o wydaniu lub odmowie wydania cudzoziemcowi wizy) jest decyzją ostateczną. Natomiast na decyzję wydaną przez właściwego wojewodę służy odwołanie.
Cudzoziemiec, który wykonywał swoją pracę niezgodnie z ustawą albo podjął działalność gospodarczą, niezgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, w konsekwencji zostanie wydalony z kraju decyzją właściwego organu.
Cudzoziemcy, którzy zostali skazani na karę pozbawienia wolności, a gdy kara została wydana w zawieszeniu do czasu upływu okresu zawieszenia kary, nie mogą wykonywać pracy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Powrót