Prościej o zezwolenie na pracę dla obcokrajowca - od 01 lutego 2009

Prościej o zezwolenie na pracę dla obcokrajowca

!OBOWIĄZUJE OD 1 LUTEGO!

Do wniosku o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca nie trzeba dołączać
zaświadczeń o niekaralności oraz odrębnej dokumentacji z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego

Wynika tak z rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 30 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca (DzU nr 16, poz. 84). Nowe przepisy obowiązują od 1 lutego i zastąpiły rozporządzenie z 21 lipca 2006r. (DzUnr141,poZ.1002ze zm.).
Szybszy test rynku
Od 1 lutego wnioskując o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca dostanie ten dokument od razu bez potrzeby czekania na przyrzeczenie zezwolenia na pracę (nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia zrezygnowała z tej instytucji; DzU z 2009 r. nr 6, poz. 33). Nadal zezwolenie wydaje Wojewoda, uwzględniając informację od starosty potwierdzającą, że Wśród zarejestrowanych bezrobotnych nie ma osób, które mogą zaspokoić potrzeby kadrowe pracodawcy: Dotychczas na wydanie tych informacji starosta miał 30 dni. Po zmianach terminy będą dwa:
• do siedmiu dni od złożenia oferty w powiatowym urzędzie pracy, o ile z analizy rejestrów bezrobotnych i poszukujących pracy nie wynika możliwość zorganizowania rekrutacji,
• do 14 dni, gdy taka rekrutacja będzie organizowana.
Zgodnie z nowym rozporządzeniem wydając taką informację, starosta musi:
• przyjąć ofertę od podmiotu, który powierza obcokrajowcowi wykonanie pracy; w niej należy wskazać, że informacja od starosty jest niezbędna do wydania zezwolenia na pracę;
• zanalizować rejestr bezrobotnych lub poszukujących pracy
jeżeli wśród nich są osoby spełniające wymagania związane z zatrudnieniem, to starosta organizuje rekrutację wśród bezrobotnych i poszukujących pracy; o tym musi niezwłocznie poinformować potencjalnego pracodawcę;
• sprawdzić wysokość proponowanego wynagrodzenia w odniesieniu do wysokości płacy w takim samym lub porównywalnym zawodzie lub rodzaju pracy:
Istotne jest to, że starosta może wydać informację o rynku pracy na podstawie wyników rekrutacji na takie samo
stanowisko na podstawie ofert pracy złożonych przez ten podmiot w ciągu ostatnich sześciu miesięcy:
Mniej dokumentów
Zasadniczo do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę należy dołączyć informację z KRS albo z ewidencji działalności gospodarczej, kopię paszportu obcokrajowca, wskazaną wyżej informację od starosty oraz dowód Potwierdzający, że wydanie zezwolenia na pracę zostało opłacone. Od 1 lutego pracodawcy nie muszą zaprzątać sobie głowy świadectwem
kwalifikacji, zaświadczeniem o niekaralności oraz dokumentami z ZUS oraz z urzędu skarbowego.
Wymagania związane m.in. z niekaralnością podmiot ubiegający się o zezwolenie na pracę dla obcokrajowca potwierdza teraz w specjalnym Oświadczeniu. Nie stanowi ono jednak odrębnego dokumentu, ale wchodzi w skład wniosku o wydanie zezwolenia na pracę. Nie zmienił się, na razie, koszt wy_ dania zezwolenia na pracę. Nadal firma, która chce powierzyć cudzoziemcowi pracę najwyżej na trzy miesiące, zapłaci 50 zł,
jeśli na dłużej – dwa razy więcej.
Najwięcej, bo 200 zł zapłaci podmiot zagraniczny delegujący swojego pracownika do Polski, aby wykonywał usługę eksportową.

Bez Informacji od starosty
Ciekawostką jest to, że od 1 lutego wojewoda wyda zezwolenie na pracę, nie czekając na informację od starosty m.in., dla obywatela państwa graniczącego z Polską lub współpracującego z nią w zakresie migracji zarobkowych w ramach Partnerstwa na rzecz mobilności, ustanowionego między tym państwem i Unią, a:
• wykonującego prace pielęgnacyjno-opiekuńcze lub jako pomoc domowa na rzecz osób fizycznych w gospodarstwie domowym,
• pracującego bezpośrednio przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę przez minimum trzy miesiące dla tego samego podmiotu na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, zarejestrowane go w pośredniaku właściwym dla siedziby lub miejsca zamieszkania składającego oświadczenie - pod warunkiem przedstawienia zarejestrowanego oświadczenia i zaświadczenia o zatrudnieniu lub umowy oraz kopii dokumentów Potwierdzających opłacanie składek ZUS, o ile były wymagane. Chodzi np. o Ukraińców, którzy mogą pracować w Polsce przez sześć miesięcy w ciągu 12 kolejnych
na podstawie wizy z prawem do pracy oraz oświadczenia o zatrudnieniu, które składa pracodawca.
Wynika tak z wiążącego od 1 lutego rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 30 stycznia 2009 r. w sprawie określenia przypadków, w których I zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na Szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dzu nr 16, poz. 85). Zastąpiło rozporządzenie z 21 lipca 2006 r. (DzU nr 141, poz. 1004).

Źródło - Rzeczpospolita