Ruch bezwizowy

Ruch bezwizowy
Z obowiązku posiadania wizy przy przekraczaniu granic zewnętrznych państw członkowskich obszaru Schengen zwolnieni są obywatele państw wymienionych w załączniku II rozporządzenia Rady Wspólnoty Europejskiej nr 539/2001 z dnia 15 marca 2001r. wymieniającego kraje trzecie, których obywatele są obowiązani posiadać wizę przy przekraczaniu granic zewnętrznych Państw Członkowskich oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego obowiązku. (Dz. U. L 81 z 21.3.2001, str. 1 z późn. zm.).
Obywatele wymienionych niżej państw są zwolnieni z obowiązku wizowego przy przekraczaniu granic zewnętrznych państw członkowskich obszaru Schengen i mogą przebywać na terytorium państw tego obszaru (w tym Polski) do 3 miesięcy w okresie 6-ciomiesięcznym:
a) państwa:
Albania (zwolnienie z wymogu posiadania wiz odnosi się jedynie do posiadaczy paszportów biometrycznych)
Andora
Antigua i Barbuda
Argentyna*
Australia
Wyspy Bahama
Barbados
Bośnia i Hercegowina (zwolnienie z wymogu posiadania wiz odnosi się jedynie do posiadaczy paszportów biometrycznych
Brazylia
Brunei Darussalam
Była Jugosłowiańska Republika Macedonii (zwolnienie z wymogu posiadania wiz odnosi się jedynie do posiadaczy paszportów biometrycznych
Chile*
Czarnogóra (zwolnienie z wymogu posiadania wiz odnosi się jedynie do posiadaczy paszportów biometrycznych
Gwatemala
Honduras*
Izrael*
Japonia*
Kanada
Korea Południowa*
Kostaryka*
Malezja*
Mauritius
Meksyk*
Monako
Nikaragua*
Nowa Zelandia
Panama*
Paragwaj
Salwador
San Marino
Saint Kitts i Nevis
Seszele
Serbia (oprócz posiadaczy paszportów serbskich wydanych przez serbską Dyrekcję ds. Koordynacji (w jęz. serbskim: Koordinaciona uprava)) (zwolnienie z wymogu posiadania wiz odnosi się jedynie do posiadaczy paszportów biometrycznych
Singapur*
Stany Zjednoczone Ameryki Północnej*
Urugwaj*
Watykan
Wenezuela
b) specjalne regiony administracyjne Chińskiej Republiki Ludowej
Hongkong SAR (zwolnienie z wymogu uzyskania wizy stosuje się tylko do posiadaczy paszportu „Hong Kong Special Administrative Region”)*
Makao SAR (zwolnienie z wymogu uzyskania wizy stosuje się tylko do posiadaczy paszportu „Região Administrativa Especial de Macau)*
c) obywatele brytyjscy, którzy nie są obywatelami Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do celów prawa wspólnotowego:
Brytyjscy obywatele Hongkongu (ang. British Nationals (Overseas)
d) jednostki oraz władze terytorialne, które nie są uznawane jako państwa przez przynajmniej jedno państwo członkowskie:
Tajwan (zwolnienie z obowiązku wizowego dotyczy wyłącznie posiadaczy paszportów wydanych przez władze Tajwanu w których figuruje numer dowodu tożsamości)

*Obywatele tych państw lub specjalnych regionów administracyjnych mogą wjeżdżać do Polski ponownie w ramach ruchu bezwizowego bez konieczności zachowania limitu 6-miesięcznego, na podstawie umów bilateralnych regulujących ruch bezwizowy, zawartych przez Polskę z tymi państwami przed przystąpieniem Polski do UE.

Informacje

 • Jak zalegalizować pobyt cudzoziemca?
 • Zmiany w ustawie o cudzoziemcach 2024
 • Legalizacja pobytu kompleksowy przewodnik
 • Karta pobytu dla Ukraińca
 • Jak uzyskać kartę pobytu?
 • Małżeństwo z cudzoziemcem
 • Wszystko o karcie Polaka
 • Problemy z logowaniem do systemu INPOL
 • Zezwolenie na pobyt czasowy: Kompletny przewodnik
 • Wprowadzenie do karty stałego pobytu
 • Odwołanie stanu zagrozenia epidemicznego a sytuacja prawna cudzoziemców
 • Wydłużenie okresu legalnego pobytu obywateli Ukrainy
 • Uchylenie przepisów szczególnych wprowadzonych na czas pandemii COVID-19
 • Kolejna nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy
 • Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
 • zmiany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiazku z konfliktem zbrojnym
 • Koniec pandemii w 2023, legalizacja pobytu
 • Nowy projekt ustawy o cudzoziemcach 2023
 • koniec ułatwień dla Rosjan w dostępie do rynku pracy
 • Składanie wniosków wizowych w Polsce przez obywateli Ukrainy i Białorusi
 • ograniczenia wjazdu na terytorium RP dla obywateli Federacji Rosyjskiej
 • Unijne wizy nie dla Rosjan
 • Szczególne regulacje dotyczące pobytu obywateli Białorusi będących kierowcami w transporcie drogowym
 • Przedłużenie z mocy prawa ważności wiz krajowych obywatelom Ukrainy, w tym studentom
 • Business Habour, co to jest?
 • Cyfrowe zezwolenie na pobyt
 • Nowa ustawa vizowa
 • Zmiany ustawy o cudzoziemcach 24.10.2008
 • Pobyt czasowy na terenie RP
 • Karta pobytu
 • Pobyt rezydenta
 • Zaproszenie
 • Przedłużenie wizy
 • Zezwolenie na osiedlenie na terytorium RP
 • Środki utrzymania cudzoziemca