Stwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego, poświadczenie obywatelstwa polskiego

Stwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego

WYMOGI USTAWOWE:
Obywatel nieposiadający dokumentów potwierdzających obywatelstwo polskie, może uzyskać w Polsce, we właściwym miejscowo Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Wojewódzkiego, poświadczenie posiadania obywatelstwa polskiego. Obywatel na stałe przebywający zagranicą składa wniosek za pośrednictwem właściwego ze względu na miejsce zamieszkania konsulatu RP.

PROCEDURA:
Posiadanie i utratę obywatelstwa polskiego< stwierdza wojewoda. Odmowa stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiegob> lub jego utraty następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Cudzoziemiec zamieszkały za granicą składa wniosek o poświadczenie obywatelstwa polskiego w Konsulacie RP, właściwym dla miejsca zamieszkania. Złożone dokumenty są sprawdzane w Konsulacie Generalnym i po stwierdzeniu ich prawidłowego sporządzenia, zalegalizowania i przetłumaczenia, przekazywane są do Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Wojewódzkiego ostatniego miejsca zameldowania w Polsce. Dla osób urodzonych za granicą dokumenty przekazywane są do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

WYMAGANE DOKUMENTY:

UWAGA: Wszelkie dokumenty obce przedstawiane polskim władzom muszą być przetłumaczone na język polski, a tłumaczenie potwierdzone za zgodność w polskiej placówce konsularnej. Zwykłe kserokopie dokumentów nie są akceptowane przez urzędy w Polsce, dlatego kopie wszelkich dokumentów polskich muszą być potwierdzone za zgodność przez konsula, a kopie wszystkich dokumentów zagranicznych muszą być opatrzone pieczęcią „apostille”!

Osoba ubiegająca się o poświadczenie obywatelstwa polskiego składa następujące dokumenty:
1. Wniosek do Wojewody o stwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego (załącznik Nr 1).
2. Dokładnie wypełniony "kwestionariusz osobowy" (załącznik Nr 2).
3. Oświadczenie, że przed przyjazdem i po przyjeździe do USA osoba zainteresowana nie zwracała się o zezwolenie na zmianę obywatelstwa polskiego na obce (załącznik Nr 3).
4. Własnoręcznie podpisany, szczegółowy życiorys, uwzględniający następujące dane: datę i miejsce urodzenia, imiona i nazwisko wg metryki urodzenia, imiona rodziców, stan cywilny, zawód wyuczony i wykonywany, ostatnie miejsce zamieszkania w Polsce - w miarę możności z dokładnym adresem, zajmowane stanowisko, datę wyjazdu z Polski, informację o dokumentach, na podstawie których nastąpił wyjazd z Polski, datę i miejsce zawarcia związku małżeńskiego, dane współmałżonka, informacje o dzieciach, kraje pobytu przed przyjazdem do USA, związki z Polską, zmiany imion i nazwisk, okres służby wojskowej.
5. Kopie dokumentów będących w posiadaniu wnioskodawcy potwierdzających dane zawarte w kwestionariuszu i życiorysie:
• Urzędowo potwierdzona kopia aktu urodzenia,
• ostatni polski paszport,
• dokumenty potwierdzające posiadanie przez rodziców obywatelstwa polskiego (np. polski paszport, polski dowód osobisty, polska książeczka wojskowa, poświadczenie obywatelstwa, zaświadczenie archiwalne z ksiąg ludności stałej lub inne dokumenty),
• dokumenty wojskowe osoby składającej wniosek i jej rodziców (zaświadczenie wydane przez władze państwa obcego zawierające informację czy rodzic wnioskodawcy pełnił służbę wojskową w wojsku obcym, bądź pełnił funkcje publiczne do dnia 18 stycznia 1951 r.)
6. Oryginał lub kopię dokumentu podróży, na podstawie którego nastąpił wyjazd z Polski. Jeżeli z Polski wyjechali rodzice - dokumenty podróży rodziców. W przypadku braku tych dokumentów należy poinformować o tym na piśmie (w osobnym oświadczeniu).
7. Urzędowo potwierdzoną Kopię aktualnie posiadanego paszportu.
8. Urzędowo potwierdzony odpis aktu małżeństwa lub dokument stwierdzający ustanie albo unieważnienie małżeństwa (np. akt zgonu małżonka, akt rozwodu).
9. Świadectwo urzędowej zmiany imienia i nazwiska - w przypadku gdy wystąpiły jakiekolwiek zmiany pisowni imienia i nazwiska w USA w porównaniu z danymi zawartymi w polskich dokumentach.
10. Urzędowo potwierdzoną kopię dokumentu stwierdzającego datę nabycia obywatelstwa obcego (np. naturalization certificate w USA)
11. Fotografia formatu paszportowego.

Uprzejmie informujemy, że wymaganych dokumentów można poszukiwać w urzędach stanu cywilnego oraz w archiwach. W przypadku trudności z odnalezieniem właściwego archiwum prosimy zwracać się do Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych Centralny Ośrodek Informacji Archiwalnej (00-950 Warszawa, Ul. Długa 6, skr. pocz. 1005).

TERMIN PROCEDURY
Długość procedury poświadczenia obywatelstwa polskiego liczy się od dnia złożenia dokumentów w Urzędzie Wojewódzkim i jest ona bardzo zróżnicowana w zależności od urzędu do którego kierowany jest wniosek oraz złożoności poszczególnych spraw.

Uwagi:
• Wszystkie oświadczenia i formularze powinny być wypełnione czytelnie, w języku polskim.
• Dokument wydany w języku obcym składa się wraz z jego tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.
• Do urzędu konsularnego należy przesyłać oryginały dokumentów lub ich uwierzytelnione odpisy sporządzone przez właściwe władze.
• Oświadczenia powinny zawierać datę i miejsce ich złożenia oraz podpis osoby je składającej.
• Dokumenty stanowiące załączniki w sprawie obywatelstwa polskiego nie są zwracane
• Jeżeli w sprawach obywatelstwa występują oboje małżonkowie, każde z nich wypełnia oddzielny kwestionariusz, sporządza swój życiorys oraz załącza inne dokumenty.
• Jeżeli osoba zainteresowana nie jest w stanie samodzielnie wypełnić wniosków i formularzy (np. z powodu nieznajomości języka polskiego) lub nie rozumie, jakie dokumenty powinny być załączone do wniosku, bądź nie wie jak je zdobyć, powinna skorzystać na normalnych zasadach z pomocy prawnej (np. adwokata).