Legalizacja pobytu

Legalizacja pobytu, pobyt stały

Zezwolenie na pobyt stały
1. Kogo dotyczy wniosek?

Zezwolenie na pobyt stały udzielane jest w przypadkach określonych w art. 195 ustawy o cudzoziemcach i dotyczy:

Małoletniego dziecka polskiego obywatela, pozostającego pod jego władzą rodzicielską;
Małoletniego dziecka cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, pozostającego pod jego władzą rodzicielską:
- urodzonego po udzieleniu temu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, lub
- urodzonego w okresie ważności zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego temu cudzoziemcowi lub w okresie pobytu tego cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany albo w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy lub udzieleniem ochrony uzupełniającej.

Małżonka obywatela RP, który:
- pozostaje w uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej związku małżeńskim z obywatelem polskim i pozostawał w tym związku małżeńskim przez co najmniej 3 lata przed dniem, w którym złożył wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały, oraz
- bezpośrednio przed złożeniem tego wniosku przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 2 lata na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z pozostawaniem w związku małżeńskim z tym obywatelem polskim (art. 158 ust. 1 pkt 1 ustawy o cudzoziemcach) lub w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych.

Osoby o polskim pochodzeniu, która zamierza osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe, a co najmniej jedno z jego rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej.
Posiadacza ważnej Karty Polaka, który zamierza osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe.
Zezwolenie na pobyt stały może zostać również udzielone:

ofierze przestępstwa handlu ludźmi, która:
- przebywała na terytorium Polski bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 1 rok na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy dla ofiar handlu ludźmi,
- współpracowała z organami ścigania w postępowaniu karnym w sprawie o przestępstwo, o którym mowa w art. 189a § 1 Kodeksu karnego
- ma uzasadnione obawy przed powrotem do państwa pochodzenia.

Cudzoziemcowi, który bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 5 lat na podstawie statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych.
Cudzoziemcowi, który bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 10 lat na podstawie zgody na pobyt tolerowany udzielonej na podstawie art. 351 pkt 1 lub 3 ustawy o cudzoziemcach.
Cudzoziemcowi, któremu udzielono na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej azylu.
Ważne!

W przypadku cudzoziemca będącego osobą małoletnią wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów.
Przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały cudzoziemcowi będącemu osobą małoletnią, która w dniu złożenia wniosku ukończyła 6. rok życia, jest wymagana jego obecność. Obowiązek składania odcisków palców nie dotyczy cudzoziemców, którzy w dniu złożenia wniosku nie ukończyli 6 roku życia,
Zezwolenie to udzielane jest na czas nieoznaczony. Na jego podstawie wydawana jest karta pobytu, ważna przez 10 lat. Dokument ten odbiera się osobiście. W przypadku gdy karta pobytu została wydana cudzoziemcowi, który do dnia jej odbioru nie ukończył 13. roku życia, kartę odbiera jego przedstawiciel ustawowy lub kurator. Karta pobytu w okresie swojej ważności potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz uprawnia go, wraz z ważnym dokumentem podróży, do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy.
Cudzoziemiec, który posiada zezwolenie na pobyt stały, uprawniony jest do wykonywania pracy na terytorium Polski bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę. W karcie pobytu, wydanej w związku z udzieleniem cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały, zamieszczana jest adnotacja ,,dostęp do rynku pracy”.

2. Warunki, które muszę spełnić

PODSTAWOWE INFORMACJE

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały składasz osobiście, nie później niż w ostatnim dniu Twojego legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Kartę pobytu możesz odebrać tylko osobiście.
Zostaną od Ciebie pobrane odciski linii papilarnych w celu wydania karty pobytu.
W przypadku cudzoziemca będącego osobą małoletnią – wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów.
Przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały cudzoziemcowi będącemu osobą małoletnią, która ukończyła 6. rok życia, jest wymagana jego obecność.
Dokumenty powinnaś/powinieneś złożyć w języku polskim w oryginałach, odpowiednio uwierzytelnionych kserokopiach lub w kserokopiach wraz z oryginałami do wglądu.
Do dokumentów w języku obcym powinny być sporządzone tłumaczenia na język polski, dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego.
Ważne! Zanim przejdziesz dalej, zapoznaj się z dodatkowymi informacjami!

3. Jakie dokumenty muszę złożyć?

2 egzemplarze wypełnionego zgodnie z pouczeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały wypełnionego zgodnie z pouczeniem (wniosek wypełniamy czytelnie, w języku polskim, drukowanymi
literami); w sprawach cudzoziemców, którzy nie ukończyli 13 lat - tylko 1 egzemplarz wniosku;
Wypełnij elektronicznie i wydrukuj wniosek o pobyt - KLIKNIJ
(uwaga! wypełnienie wniosku elektronicznie, nie jest jednoznaczne ze złożeniem go on-line)

4 aktualne, nieuszkodzone, kolorowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70 - 80% fotografii; fotografie mają przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi
oczami, nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografie winny być trwale złączone z wnioskiem przez ich naklejenie w miejscu do tego przeznaczonym,
- Cudzoziemiec z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć fotografię przedstawiającą go w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku należy dołączyć dokumenty potwierdzające niepełnosprawność a w przypadku ich braku oświadczenie cudzoziemca o niepełnosprawności.

- Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć fotografię w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku należy dołączyć oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.

ważny dokument podróży (2 kserokopie wszystkich zapisanych jego stron zawierających pieczątki, adnotacje i wpisy, oryginał do wglądu); w sprawach cudzoziemców, którzy nie ukończyli 13 lat - tylko 1 kserokopia dokumentu podróży;
dokumenty potwierdzające wymagany nieprzerwany pobyt w Polsce.
potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej (jeśli jest wymagana).
Uwaga! Złożenie powyższych dokumentów jest niezbędne do wszczęcia postepowania. W wypadku złożenia wniosku bez któregoś z powyższych dokumentów, Cudzoziemiec wzywany jest do uzupełnienia braków formalnych we wniosku. Postępowanie może być wszczęte dopiero po uzupełnieniu brakujących dokumentów we wskazanym terminie i ich pozytywnej weryfikacji przez Urząd.

Dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku:

w przypadku małoletniego będącego dzieckiem cudzoziemca, posiadającego zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, pozostającego pod jego władzą rodzicielską i urodzonego po udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE:
- dokumenty potwierdzające pokrewieństwo uznawane przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej – zupełny odpis aktu urodzenia zarejestrowanego w polskim Urzędzie Stanu Cywilnego lub zagraniczny akt urodzenia zalegalizowany bądź opatrzony klauzulą apostille wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego;

- dokumenty potwierdzające posiadanie przez rodzica wymaganego prawem zezwolenia na pobyt.

w przypadku dziecka obywatela polskiego pozostającego pod jego władzą rodzicielską:
- dokumenty potwierdzające pokrewieństwo uznawane przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej – zupełny odpis aktu urodzenia zarejestrowanego w polskim Urzędzie Stanu lub zagraniczny akt urodzenia zalegalizowany bądź opatrzony klauzulą apostille wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego;

- akt małżeństwa rodziców lub akt uznania dziecka przez obywatela polskiego, w przypadku gdy dziecko urodziło się przed zawarciem związku małżeńskiego przez rodziców;

- kopię dowodu osobistego przedstawiciela ustawowego.

w przypadku gdy pozostajesz w związku małżeńskim z obywatelem polskim:
- aktualny odpis aktu małżeństwa (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku);

- w przypadku posiadania wspólnych dzieci – odpisy aktów urodzenia

​w przypadku posiadania wspólnych dzieci - odpisy aktów urodzenia
- dokumenty świadczące o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego np.: wspólne rachunki opłaty za wspólnie zajmowany lokal, potwierdzenie posiadania wspólnego rachunku bankowego lub upoważnienia do rachunków bankowych współmałżonka, wspólna korespondencja, wspólne fotografie z różnych okresów np. uroczystości rodzinnych, wyjazdów itp. lub inne dokumenty świadczące o prowadzeniu wspólnego życia rodzinnego w deklarowanym miejscu zamieszkania.

w przypadku, gdy jednorazowy pobyt trwał dłuższej niż 6 miesięcy, a wszystkie pobyty przekroczyły łącznie 10 miesięcy:
- dokumenty stwierdzające, że wyjazdy z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w badanym okresie spowodowane były okolicznościami, o których mowa w art. 195 ust. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

w przypadku ofiary handlu ludźmi:
- dokumenty potwierdzające współpracę z organami ścigania w postępowaniu karnym w sprawie o przestępstwo z art. 189a § 1 Kodeksu karnego oraz uzasadnione obawy przed powrotem do państwa pochodzenia;

- zaświadczenie o wywiązywaniu się z zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa

w przypadku gdy bezpośrednio przed złożeniem wniosku przebywałaś/-eś nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 5 lat na podstawie statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych:
- dokumenty potwierdzające wymagany pięcioletni, nieprzerwany pobyt w Polsce

- decyzja o nadaniu statusu uchodźcy, udzieleniu ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych.

w przypadku, gdy jednorazowy pobyt trwał dłuższej niż 6 miesięcy, a wszystkie pobyty przekroczyły łącznie 10 miesięcy:
- dokumentów stwierdzające, że wyjazdy z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w badanym okresie były spowodowane okolicznościami, o których mowa w art. 212 ust. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, w przypadku przebywania bezpośrednio przed złożeniem wniosku nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 10 lat na podstawie zgody na pobyt tolerowany udzielonej na podstawie art. 351 pkt 1 lub 3 ustawy o cudzoziemcach:

dokumenty potwierdzające wymagany dziesięcioletni, nieprzerwany pobyt
w Polsce,
decyzja o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany.

w przypadku, gdy jednorazowy pobyt trwał dłuższej niż 6 miesięcy, a wszystkie pobyty przekroczyły łącznie 10 miesięcy:
- dokumentów stwierdzające, że wyjazdy z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w badanym okresie były spowodowane okolicznościami, o których mowa w art. 212 ust. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

w przypadku gdy udzielono Ci azylu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
- dokument potwierdzający udzielenie azylu

w przypadku gdy masz polskie pochodzenie:
- oryginały dokumentów potwierdzających posiadanie polskiego pochodzenia przez
jednego z rodziców, dziadków lub dwojga pradziadków;

- oryginały dokumentów potwierdzające pokrewieństwo z osobą posiadającą polskie
pochodzenie.

UWAGA: składając oryginały dokumentów nie zapomnij dołączyć również ich kserokopii.

Oryginały dokumentów złożone bez ich kserokopii są załączane do akt sprawy jako materiał dowodowy I NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI !

w przypadku gdy posiadasz ważną Kartę Polaka:
- kserokopia ważnej Karty Polaka wraz z oryginałem do wglądu;

- dokumenty wskazujące na zamiar osiedlenia się w Polsce na stałe, tj.

dokumenty potwierdzające ewentualne poprzednie pobyty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
dokumenty potwierdzające zamiar pozostania w Polsce na stałe, np. umowy najmu lub akt własności lokalu na terytorium RP, oraz obowiązujące aktualnie, a także w dłuższej perspektywie w przyszłości: dokumenty potwierdzające wykonywanie pracy w Polsce lub prowadzenie działalności gospodarczej na terenie RP, dokumenty potwierdzające odbywanie lub ukończenia studiów dowody zamieszkania na stałe w Polsce członków rodziny z dokumentami potwierdzającymi pokrewieństwo.
Uwaga! Dołączenie wszystkich wymienionych dokumentów do wniosku przy jego składaniu może ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy. W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania możesz być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku. Dokumenty należy składać w oryginałach lub w kserokopii wraz z oryginałami do wglądu. Akty stanu cywilnego potwierdzające pokrewieństwo lub stan cywilny wydane przez państwa obce powinny być opatrzone klauzulą apostille lub potwierdzone przez polskiego konsula. Jeśli do wniosku dołączone są dokumenty sporządzone w języku obcym, wymagane jest złożenie również tłumaczenia tego dokumentu na język polski, dokonanego przez tłumacza przysięgłego.

4. Jakie opłaty muszę wnieść?

Za wydanie zezwolenia 640 zł w momencie złożenia wniosku na konto:
Centrum Obsługi Podatnika
ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
Tytułem: „wydanie karty stałego pobytu”

UWAGA! POSIADACZ KARTY POLAKA, zamierzający osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe, jest ZWOLNIONY Z OPŁATY SKARBOWEJ za wydanie zezwolenia.

Podanie o zwrot opłaty skarbowej (640 zł) po wydaniu ostatecznej decyzji negatywnej lub o umorzeniu postępowania, albo po wydaniu postanowienia o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania należy kierować do Centrum Obsługi Podatnika przy ul. Obozowej 57. UWAGA! W przypadku wniesienia odwołania od decyzji wojewody do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców ZWROT OPŁATY NIE PRZYSŁUGUJE!

Za wydanie karty pobytu 50 zł w momencie odbioru decyzji na konto:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Wydział Finansów i Budżetu
NBP O/O Warszawa
83-1010-1010-0137-1022-3100-0000

Podanie o zwrot opłaty za wydanie Karty Pobytu (25 lub 50 zł) można składać w Biurze Podawczym lub za pośrednictwem poczty. Pobierz formularz o zwrot opłaty za wydanie Karty Pobytu (50 zł).

5. Gdzie mogę złożyć wniosek?

Kompletny wniosek wraz z odciskami palców złożyć można wyłącznie podczas umówionej wizyty za pośrednictwem kalendarza interetowego. Składane kopie dokumentów są poświadczane za zgodność z oryginałem wyłącznie przy składaniu wniosku podczas umówionej wizyty. Stempel w paszporcie w chwili składania wniosku można uzyskać wyłącznie podczas umówionych wizyt (jeśli zachowany został termin na złożenie wniosku i nie zachodzą wątpliwości co do legalności pobytu cudzoziemca w Polsce). Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt powinno się złożyć najpóźniej ostatniego dnia legalnego pobytu w Polsce.

Ważne! Zanim przejdziesz dalej, zapoznaj się z dodatkowymi informacjami.

6. Jak długo będę czekać na decyzję?

Czas oczekiwania na wydanie decyzji w sprawie zezwolenia na pobyt wynika z przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz Ustawy o cudzoziemcach i zależy od indywidualnych okoliczności sprawy.
Ważne! Zanim przejdziesz dalej, zapoznaj się z dodatkowymi informacjami.

7. Uzupełnianie brakujących dokumentów w sprawie

Dokumenty w sprawie należy uzupełniać zgodnie z treścią otrzymanych wezwań.

Ważne! Zanim przejdziesz dalej, zapoznaj się z dodatkowymi informacjami.

8. Tryb odwoławczy

Jeśli nie zgadzasz się z otrzymaną decyzją, możesz złożyć odwołanie. Odwołanie składa się do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Subskrybuje zawartość