Legalizacja pobytu

Legalizacja pobytu, rezydent długoterminowy EU

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE
1. Kogo dotyczy wniosek?

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej może złożyć cudzoziemiec, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez 5 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie tego zezwolenia i spełnia łącznie następujące warunki:

1. Posiada źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu;
2. Posiada ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Posiada potwierdzoną znajomość języka polskiego.

UWAGA! Dokumentami potwierdzającymi znajomość języka polskiego są:

- urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego, tj. certyfikat wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej B1;
- świadectwo ukończenia szkoły w Polsce (np. szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum, technikum bądź dyplom licencjacki lub magisterski wraz z suplementem, z którego wynika, że językiem wykładowym zajęć był język polski);
- świadectwo ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim.
Jakiekolwiek certyfikaty i zaświadczenia wydane przez inne instytucje nie są akceptowane.

Zezwolenie to udzielane jest na czas nieoznaczony. Na jego podstawie wydawana jest karta pobytu, ważna przez 5 lat.

Cudzoziemiec, który posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, uprawniony jest do wykonywania pracy na terytorium Polski bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę. W karcie pobytu, wydanej w związku z udzieleniem cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zamieszczana jest adnotacja ,,dostęp do rynku pracy”.

2. Warunki, które muszę spełnić

PODSTAWOWE INFORMACJE:

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE składasz osobiście, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Kartę pobytu możesz odebrać tylko osobiście.
Zostaną od Ciebie pobrane odciski linii papilarnych w celu wydania karty pobytu.
W przypadku cudzoziemca będącego osobą małoletnią – wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów.
Przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE cudzoziemcowi będącemu osobą małoletnią, która ukończyła 6. rok życia, jest wymagana jego obecność.
Dokumenty powinnaś/powinieneś złożyć w języku polskim w oryginałach lub w kserokopii wraz z oryginałami do wglądu.
Do dokumentów w języku obcym powinny być sporządzone tłumaczenia na język polski, dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego.
Posiadanie potwierdzonej znajomości języka polskiego dotyczy osób, które w dniu złożenia wniosku ukończyły 16 lat.
Ważne! Zanim przejdziesz dalej, zapoznaj się z dodatkowymi informacjami.

3. Jakie dokumenty muszę złożyć?

2 egzemplarze wypełnionego zgodnie z pouczeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE wniosek (do edycji) ; w sprawach cudzoziemców, którzy nie ukończyli 13 lat - tylko 1 egzemplarz wniosku;
Wypełnij elektronicznie i wydrukuj wniosek o pobyt - KLIKNIJ
(uwaga! wypełnienie wniosku elektronicznie, nie jest jednoznaczne ze złożeniem go on-line)

4 aktualne, nieuszkodzone, kolorowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70 - 80% fotografii; fotografie mają przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografie winny być trwale złączone z wnioskiem przez ich naklejenie w miejscu do tego przeznaczonym;
- Cudzoziemiec z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć fotografię przedstawiającą go w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku należy dołączyć dokumenty potwierdzające niepełnosprawność a w przypadku ich braku oświadczenie cudzoziemca o niepełnosprawności.

- Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć fotografię w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku należy dołączyć oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.

Ważny dokument podróży (2 kserokopie wszystkich zapisanych jego stron zawierających pieczątki, adnotacje i wpisy, oryginał do wglądu); w sprawach cudzoziemców, którzy nie ukończyli 13 lat - tylko 1 kserokopia dokumentu podróży.
Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.
Tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego (za tytuł prawny, w którym cudzoziemiec przebywa, nie uznaje się umowy użyczenia lokalu, chyba że użyczającym są zstępni, wstępni, małżonek, rodzice małżonka lub rodzeństwo cudzoziemca).
Uwaga! Złożenie powyższych dokumentów jest niezbędne do wszczęcia postepowania. W wypadku złożenia wniosku bez któregoś z powyższych dokumentów, Cudzoziemiec wzywany jest do uzupełnienia braków formalnych we wniosku. Postępowanie może być wszczęte dopiero po uzupełnieniu brakujących dokumentów we wskazanym terminie i ich pozytywnej weryfikacji przez Urząd.

Dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku:

Dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego 5-letniego legalnego i nieprzerwanego pobytu na terytorium Polski (tj. kserokopia poprzedniego paszportu zawierającego wizy wraz z oryginałem do wglądu).
W przypadku, gdy jednorazowy pobyt trwał dłuższej niż 6 miesięcy, a wszystkie pobyty przekroczyły łącznie 10 miesięcy - dokumenty stwierdzające, że wyjazdy z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w badanym okresie spowodowane były okolicznościami, o których mowa w art. 212 ust. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.
Dokumenty potwierdzające posiadanie aktualnie stabilnego i regularnego źródła dochodu wystarczającego do pokrycia kosztów utrzymania siebie oraz członków rodziny pozostających na utrzymaniu np. aktualna umowa o pracę/ zlecenia/ o dzieło lub inna podstawa pobierania wynagrodzenia wraz z dokumentami uprawniającymi do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Informacje na temat wymogów odnośnie dochodu oraz długości pobytu podane są na stronie: Kliknij.

Oświadczenie złożone z powołaniem się na treść artykułu 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1950, z późn. zm.) o ilości osób pozostających na utrzymaniu Cudzoziemca obecnie oraz w ciągu ostatnich trzech lat.
Dokumenty potwierdzające posiadanie stabilnego i regularnego źródła dochodu wystarczającego do pokrycia kosztów utrzymania siebie oraz członków rodziny pozostających na utrzymaniu w ciągu ostatnich trzech lat, np. umowy o pracę/ zlecenia/ o dzieło lub inne podstawy pobierania wynagrodzenia wraz z dokumentami uprawniającymi do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, informacje o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT 11 lub PIT 11A), zeznania podatkowe (PIT 37 lub PIT 40) wraz z potwierdzeniem nadania do właściwego urzędu skarbowego (oryginały do wglądu) lub zaświadczenia z urzędu skarbowego o osiągniętych dochodach zawierające wysokość przychodu, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz podatku.
Dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym lub potwierdzenia pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, np. aktualnej deklaracji ZUS RCA wraz z potwierdzeniem wysyłki dokumentu do ZUS lub polisy ubezpieczeniowej z potwierdzeniem uiszczenia ostatniej składki.
Zaświadczenie z ZUS o odprowadzanych składkach na ubezpieczenie społeczne za okres ostatnich trzech lat zawierające informację kto jest płatnikiem składek, jaka jest miesięczna podstawa składek, czy opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalne, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne, o okresach przebywania na urlopie bezpłatnym lub zwolnieniu lekarskim wraz z informacją o miesięcznej wysokości pobieranego zasiłku chorobowego.
Dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego, np. urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego, tj. certyfikat wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej B1 albo świadectwo ukończenia szkoły w Polsce (np. szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum, technikum bądź dyplom licencjacki lub magisterski wraz z suplementem, z którego wynika, że językiem wykładowym zajęć był język polski)
albo świadectwo ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim. Jakiekolwiek certyfikaty i zaświadczenia wydane przez inne instytucje nie są akceptowane.
Zgodnie z art. 211 ust. 3 ustawy o cudzoziemcach, znajomość języka polskiego, potwierdza się jednym z następujących dokumentów:

1) urzędowym poświadczeniem znajomości języka polskiego, o którym mowa w art. 11a ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1480), na poziomie biegłości językowej co najmniej B1;

2) świadectwem ukończenia w Rzeczypospolitej Polskiej szkoły w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681 i 1818) lub uczelni w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z wykładowym językiem polskim;

3) świadectwem ukończenia szkoły lub uczelni z wykładowym językiem polskim za granicą, odpowiadającej szkole lub uczelni w rozumieniu, odpowiednio, art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe lub ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Powyższe nie dotyczy małoletnich poniżej 16 lat

Uwaga! Dołączenie wszystkich wymienionych dokumentów do wniosku przy jego składaniu może ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy. W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania możesz być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku. Dokumenty należy składać w oryginałach lub w kserokopii wraz z oryginałami do wglądu. Akty stanu cywilnego potwierdzające pokrewieństwo lub stan cywilny wydane przez państwa obce powinny być opatrzone klauzulą apostille lub potwierdzone przez polskiego konsula. Jeśli do wniosku dołączone są dokumenty sporządzone w języku obcym, wymagane jest złożenie również tłumaczenia tego dokumentu na język polski, dokonanego przez tłumacza przysięgłego.

4. Jakie opłaty muszę wnieść?

Za wydanie zezwolenia 640 zł w momencie złożenia wniosku na konto:
Centrum Obsługi Podatnika
ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
tytułem „wydanie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE”

Podanie o zwrot opłaty skarbowej (640 zł) po wydaniu ostatecznej decyzji negatywnej lub o umorzeniu postępowania, albo po wydaniu postanowienia o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania należy kierować do Centrum Obsługi Podatnika przy ul. Obozowej 57. UWAGA! W przypadku wniesienia odwołania od decyzji wojewody do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców ZWROT OPŁATY NIE PRZYSŁUGUJE!

Za wydanie karty pobytu 50 zł w momencie odbioru decyzji na konto:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Wydział Finansów i Budżetu
NBP O/O Warszawa
83-1010-1010-0137-1022-3100-0000
tytułem „wydanie karty pobytu rezydenta długoterminowego UE”

Podanie o zwrot opłaty za wydanie Karty Pobytu (25 lub 50 zł) można składać w Biurze Podawczym lub za pośrednictwem poczty. Pobierz formularz o zwrot opłaty za wydanie Karty Pobytu (50 zł).

5. Gdzie mogę złożyć wniosek?

Kompletny wniosek wraz z odciskami palców złożyć można wyłącznie podczas umówionej wizyty za pośrednictwem kalendarza internetowego. Składane kopie dokumentów są poświadczane za zgodność z oryginałem wyłącznie przy składaniu wniosku podczas umówionej wizyty. Stempel w paszporcie w chwili składania wniosku można uzyskać wyłącznie podczas umówionych wizyt (jeśli zachowany został termin na złożenie wniosku i nie zachodzą wątpliwości co do legalności pobytu cudzoziemca w Polsce). Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt powinno się złożyć najpóźniej ostatniego dnia legalnego pobytu w Polsce.

Ważne! Zanim przejdziesz dalej, zapoznaj się z dodatkowymi informacjami.

6. Jak długo będę czekać na decyzję?

Czas oczekiwania na wydanie decyzji w sprawie zezwolenia na pobyt wynika z przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz Ustawy o cudzoziemcach i zależy od indywidualnych okoliczności sprawy.
Ważne! Zanim przejdziesz dalej, zapoznaj się z dodatkowymi informacjami.

7. Uzupełnianie brakujących dokumentów w sprawie

Dokumenty w sprawie należy uzupełniać zgodnie z treścią otrzymanych wezwań, we wskazanym miejscu i terminie.

Ważne! Zanim przejdziesz dalej, zapoznaj się z dodatkowymi informacjami.

8. Tryb odwoławczy

Jeśli nie zgadzasz się z otrzymaną decyzją, możesz złożyć odwołanie. Odwołanie składa się do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Subskrybuje zawartość