Legalizacja pobytu

Legalizacja pobytu, inne okoliczności

Inne okoliczności
1. Kogo dotyczy wniosek?

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności składają osoby, zamierzające:

podjąć lub kontynuować naukę w Polsce;
podjąć lub kontynuować szkolenie zawodowe;
poszukiwać pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako absolwenci polskiej uczelni;
W tej kategorii mieszczą się również zezwolenia na pobyt czasowy udzielane:

duchownym, członkom zakonu lub osobom pełniącym funkcje religijną w kościele lub związku wyznaniowym, którego status jest uregulowany umową międzynarodową, przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa lub który działa na podstawie wpisu do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych, i jeżeli jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest związany z pełnioną funkcją lub przygotowaniem do jej pełnienia;
dla małoletnich dzieci urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przebywających na tym terytorium bez opieki ;
w związku z okolicznościami, wymagającymi krótkotrwałego pobytu,
w innych okolicznościach uzasadniających pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres powyżej 3 miesięcy.

Zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami wymagającymi krótkotrwałego pobytu może zostać udzielone Cudzoziemcowi, który przebywa w Polsce, jeżeli:

jest obowiązany do osobistego stawiennictwa przed polskim organem władzy publicznej, lub
obecności cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaga jego wyjątkowa sytuacja osobista, lub
obecności cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaga interes Rzeczypospolitej Polskiej.
Zezwolenie to udzielane jest na okres niezbędny do realizacji celu pobytu cudzoziemca, nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy. Zezwolenie to może zostać także udzielone, gdy okoliczności ubiegania się o to zezwolenie nie uzasadniają pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu odbywania nauki może zostać udzielone na okres nauki, powyżej 3 miesięcy nie dłużej niż na okres 1 roku, z możliwością ubiegania się o kolejne zezwolenie.
W pozostałych wypadkach, zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności udzielane jest na okres niezbędny do realizacji celu pobytu cudzoziemca na terytorium Polski powyżej 3 miesięcy do 3 lat, z możliwością ubiegania się o kolejne zezwolenie.
W przypadku cudzoziemca będącego osobą małoletnią wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów.
Przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemcowi będącemu osobą małoletnią, która w dniu złożenia wniosku ukończyła 6. rok życia, jest wymagana jego obecność. Obowiązek składania odcisków palców nie dotyczy cudzoziemców, którzy w dniu złożenia wniosku nie ukończyli 6 roku życia,
Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności nie przyznaje cudzoziemcowi prawa dostępu do polskiego rynku pracy. Podjęcie zatrudnienia możliwe jest na ogólnych zasadach, pod warunkiem posiadania przez cudzoziemca zezwolenia na pracę, chyba że nie jest ono wymagane (np. wobec absolwentów studiów stacjonarnych w Polsce, duchownych wykonujących pracę w związku z funkcjami religijnymi).

2. Warunki, które muszę spełnić

PODSTAWOWE INFORMACJE:

wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy składasz osobiście, nie później niż w ostatnim dniu Twojego legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
kartę pobytu możesz odebrać tylko osobiście;
zostaną od Ciebie pobrane odciski linii papilarnych w celu wydania karty pobytu;
dokumenty powinnaś/powinieneś złożyć w języku polskim w oryginałach lub w kserokopii wraz z oryginałami do wglądu;
do dokumentów w języku obcym powinny być sporządzone tłumaczenia na język polski, dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego.
Ważne! Zanim przejdziesz dalej, zapoznaj się z dodatkowymi informacjami.

3. Jakie dokumenty muszę złożyć?

2 egzemplarze wypełnionego zgodnie z pouczeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy; wniosek (do edycji) ;
4 aktualne kolorowe fotografie, nieuszkodzone, o wymiarach 45x35 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków; twarz ma zajmować 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami:
- cudzoziemiec z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć fotografię przedstawiającą go w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku należy dołączyć dokumenty potwierdzające niepełnosprawność a w przypadku ich braku oświadczenie cudzoziemca o niepełnosprawności.

- cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć fotografię w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku należy dołączyć oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.

ważny dokument podróży (2 kserokopie wszystkich zapisanych jego stron zawierających pieczątki, adnotacje i wpisy, oryginał do wglądu);
potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.
Uwaga! Złożenie powyższych dokumentów jest niezbędne do wszczęcia postepowania. W wypadku złożenia wniosku bez któregoś z powyższych dokumentów, Cudzoziemiec wzywany jest do uzupełnienia braków formalnych we wniosku. Postępowanie może być wszczęte dopiero po uzupełnieniu brakujących dokumentów we wskazanym terminie i ich pozytywnej weryfikacji przez Urząd.

Dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku:

w przypadku małoletniego dziecka urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przebywającego na tym terytorium bez opieki:
- akt urodzenia

w przypadku gdy zamierzasz podjąć lub kontynuować naukę:
- dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- dokumenty potwierdzające posiadanie wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów nauki, utrzymania i powrotu;

- dokumenty potwierdzające posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- zaświadczenie jednostki prowadzącej kształcenie o przyjęciu lub kontynuacji nauki.

w przypadku gdy zamierzasz podjąć lub kontynuować szkolenie zawodowe:
- dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- dokumenty potwierdzające posiadanie źródła stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na Twoim utrzymaniu;

- dokumenty potwierdzające posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- zaświadczenie potwierdzające odbywanie lub kontynuację szkolenia zawodowego.

w przypadku gdy jesteś duchownym, członkiem zakonu lub osobą pełniącą funkcję religijną w kościele lub związku wyznaniowym:
- dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- dokumenty potwierdzające posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, np. stosowne zaświadczenie ze zgromadzenia lub związku wyznaniowego, bądź potwierdzenie zameldowania czasowego;

- pismo przewodnie ze zgromadzenia lub związku wyznaniowego o odbywaniu formacji zakonnej lub pełnieniu funkcji religijnej w kościele lub związku wyznaniowym z podaniem terminu zakończenia nauki lub posługi;

- dokumenty potwierdzające podstawę działania kościoła lub związku wyznaniowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

w przypadku gdy wykażesz, że zachodzą inne okoliczności uzasadniające Twój pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
- dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- dokumenty potwierdzające posiadanie źródła stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na Twoim utrzymaniu;

- dokumenty potwierdzające posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- dokumenty potwierdzająće okoliczności, na które powołujesz się w uzasadnieniu wniosku.

Uwaga! Dołączenie wszystkich wymienionych dokumentów do wniosku przy jego składaniu może ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy. W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania możesz być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku. Dokumenty należy składać w oryginałach lub w kserokopii wraz z oryginałami do wglądu. Akty stanu cywilnego potwierdzające pokrewieństwo lub stan cywilny wydane przez państwa obce powinny być opatrzone klauzulą apostille lub potwierdzone przez polskiego konsula. Jeśli do wniosku dołączone są dokumenty sporządzone w języku obcym, wymagane jest złożenie również tłumaczenia tego dokumentu na język polski, dokonanego przez tłumacza przysięgłego.

4. Jakie opłaty muszę wnieść?

340 zł (w przypadku jeśli obecność cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaga jego wyjątkowa sytuacja osobista)
LUB
85 zł (w przypadkach, w których cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) jest obowiązany do osobistego stawiennictwa przed polskim organem władzy publicznej lub
2) jego obecności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaga interes Rzeczypospolitej Polskiej)
w momencie złożenia wniosku na konto:
Centrum Obsługi Podatnika
ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Podanie o zwrot opłaty skarbowej (340 zł/ 85 zL) po wydaniu ostatecznej decyzji negatywnej lub o umorzeniu postępowania, albo po wydaniu postanowienia o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania należy kierować do Centrum Obsługi Podatnika przy ul. Obozowej 57. UWAGA! W przypadku wniesienia odwołania od decyzji wojewody do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców ZWROT OPŁATY NIE PRZYSŁUGUJE!

za wydanie karty pobytu 50 zł w momencie odbioru decyzji na konto:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Wydział Finansów i Budżetu
NBP O/O Warszawa
83-1010-1010-0137-1022-3100-0000

Podanie o zwrot opłaty za wydanie Karty Pobytu (50 zł) można składać w Biurze Podawczym lub za pośrednictwem poczty.Pobierz formularz o zwrot opłaty za wydanie Karty Pobytu (50 zł).

5. Gdzie mogę złożyć wniosek?

Kompletny wniosek wraz z odciskami palców złożyć można wyłącznie podczas umówionej wizyty za pośrednictwem kalendarza internetowego. Składane kopie dokumentów są poświadczane za zgodność z oryginałem wyłącznie przy składaniu wniosku podczas umówionej wizyty. Stempel w paszporcie w chwili składania wniosku można uzyskać wyłącznie podczas umówionych wizyt (jeśli zachowany został termin na złożenie wniosku i nie zachodzą wątpliwości co do legalności pobytu cudzoziemca w Polsce). Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt powinno się złożyć najpóźniej ostatniego dnia legalnego pobytu w Polsce.

Ważne! Zanim przejdziesz dalej, zapoznaj się z dodatkowymi informacjami.

6. Jak długo będę czekać na decyzję?

Czas oczekiwania na wydanie decyzji w sprawie zezwolenia na pobyt wynika z przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz Ustawy o cudzoziemcach i zależy od indywidualnych okoliczności sprawy.

Subskrybuje zawartość