delegowany

Pracownik wysłany za granicę skarży się do tamtejszego sądu

Oddelegowany do pracy w Innym kraju Unii w razie sporu z pracodawcą może dochodzie roszczeń przed tamtejszym sądem i na podstawie tamtejszych przepisów.
Co 20 Polak wyjeżdżający za granicę robi to w celach zarobkowych. Po otwarciu rynku pracy w Niemczech wyjazdy będą jeszcze częstsze. Świadczenie pracy za granicą nie zawsze oznacza zmianę pracodawcy. Również dotychczasowy pracodawca może oddelegować podwładnego do innego państwa.
- Rozróżniamy dwa rodzaje delegowania za granicę: wysłanie pracownika w zwykłą, klasyczną "delegację" oraz oddelegowanie go na dłuższy czas w celu wykonywania obowiązków służbowych.
Wysłanie za granicę w ramach podróży służbowej oznacza dla pracodawcy konieczność pokrycia kosztów związanych z podróżą oraz wypłatę należnych diet.
Ich wysokość zależy od kraju, do którego wyjeżdża pracownik. W 2010 r. wysokość diety wahała się od 33 euro (m.in. Czechy, Cypr, Litwa) do 48 euro (Hiszpania i Łotwa). W razie sporu dotyczącego takiej delegacji polski pracodawca i pracownik będą stosować polskie prawo przed polskim sądem pracy.
Inaczej będzie natomiast, kiedy pracownik jest kierowany do pracy na terenie innego państwa Unii Europejskiej w trybie dyrektywy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług.
- Oddelegowanie pociąga za sobą konieczność dostosowania warunków zatrudnienia delegowanego pracownika do warunków obowiązujących w kraju, w którym będzie on świadczył pracę.
Warunki zatrudnienia wysyłanego nie mogą być mniej korzystne od tych obowiązujących w kraju, do którego pracownik zostaje oddelegowany. W rezultacie pracodawca musi odpowiednio zmodyfikować warunki umowy o pracę. Czas pracy, okres wypoczynku, wymiar płatnych urlopów rocznych, stawka płacy czy wynagrodzenie za nadgodziny nie mogą się różnić od tych, które przewiduje prawo miejsca świadczenia pracy.
W razie konfliktu dotyczącego warunków zatrudnienia w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej pracownik będzie mógł dochodzić swoich roszczeń przed sądem tego państwa, w którym praca była świadczona, i to na podstawie tamtejszych przepisów. Dla pracodawcy może to oznaczać znacznie wyższe koszty, jeżeli przegra ten spór.

Źródło -Rzeczpospolita

Subskrybuje zawartość

Informacje

 • Jak zalegalizować pobyt cudzoziemca?
 • Zmiany w ustawie o cudzoziemcach 2024
 • Legalizacja pobytu kompleksowy przewodnik
 • Karta pobytu dla Ukraińca
 • Jak uzyskać kartę pobytu?
 • Małżeństwo z cudzoziemcem
 • Wszystko o karcie Polaka
 • Problemy z logowaniem do systemu INPOL
 • Zezwolenie na pobyt czasowy: Kompletny przewodnik
 • Wprowadzenie do karty stałego pobytu
 • Odwołanie stanu zagrozenia epidemicznego a sytuacja prawna cudzoziemców
 • Wydłużenie okresu legalnego pobytu obywateli Ukrainy
 • Uchylenie przepisów szczególnych wprowadzonych na czas pandemii COVID-19
 • Kolejna nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy
 • Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
 • zmiany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiazku z konfliktem zbrojnym
 • Koniec pandemii w 2023, legalizacja pobytu
 • Nowy projekt ustawy o cudzoziemcach 2023
 • koniec ułatwień dla Rosjan w dostępie do rynku pracy
 • Składanie wniosków wizowych w Polsce przez obywateli Ukrainy i Białorusi
 • ograniczenia wjazdu na terytorium RP dla obywateli Federacji Rosyjskiej
 • Unijne wizy nie dla Rosjan
 • Szczególne regulacje dotyczące pobytu obywateli Białorusi będących kierowcami w transporcie drogowym
 • Przedłużenie z mocy prawa ważności wiz krajowych obywatelom Ukrainy, w tym studentom
 • Business Habour, co to jest?
 • Cyfrowe zezwolenie na pobyt
 • Nowa ustawa vizowa
 • Zmiany ustawy o cudzoziemcach 24.10.2008
 • Pobyt czasowy na terenie RP
 • Karta pobytu
 • Pobyt rezydenta
 • Zaproszenie
 • Przedłużenie wizy
 • Zezwolenie na osiedlenie na terytorium RP
 • Środki utrzymania cudzoziemca