wizy

Cudzoziemiec tylko do solidnej firmy

Cudzoziemiec tylko do solidnej firmy
W zaproszeniu do pracy dla Ukraińca znajdzie się oświadczenie przedsiębiorcy,
że nie zalega ze składkami ZUS I podatkami
Minister pracy i polityki społecznej chce uszczelnić procedurę zapraszania do pracy w Polsce obywateli Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. Obecnie polscy przedsiębiorcy mogą ich sprowadzać do pracy bez zbędnych formalności, jeżeli to zatrudnienie nie przekroczy sześciu miesięcy w ciągu roku. Wystarczy, że firma zarejestruje w lokalnym urzędzie pracy oświadczenie o chęci sprowadzenia takiego pracownika. Później jest ono przesyłane do cudzoziemca i stanowi podstawę do wydania wizy przez polski konsulat.
Po zmianach oświadczenie będzie musiało zawierać także informacje o wysokości wynagrodzenia proponowanego cudzoziemcowi. Ono zasygnalizuje konsulowi, który będzie wydawał decyzję w sprawie przyznania wizy, czy cudzoziemiec będzie w stanie utrzymać się w Polsce.
Oprócz tego przedsiębiorca będzie musiał zapewnić w tym oświadczeniu, że próbował szukać pracowników w Polsce, nie udało mu się jednak znaleźć odpowiedniego kandydata, dlatego zdecydował się zaprosi" cudzoziemca. Dodatkowo w
oświadczeniu znajdzie się także informacja o tym, że przedsiębiorca nie zalega z opłatą składek na ubezpieczenia społeczne i podatkami.
- Poszerzenie oświadczenia o nowe informacje nie wydłuży procedury związanej z zaproszeniem cudzoziemca, a w razie nieprawidłowości pomoże inspektorom pracy i Straży Granicznej odtworzyć warunki zatrudnienia. Ta zmiana ma na celu wyeliminowanie nieuczciwej konkurencji. Często te umowy są jednak dość skomplikowane, zawierają różne normy, jakie cudzoziemiec musi wypracować, a do obliczenia pensji służy skomplikowany wzór matematyczny. Trudno w takiej sytuacji określić miesięczne wynagrodzenie takiego pracownika.
Nowe przepisy zastąpią dotychczasowe rozporządzenie z 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (DzU nr 156, poz. 1156, z późno zm.).
W ubiegłym roku do Polski na uproszczonych zasadach przyjechało prawe 200 tys. pracowników ze Wschodu. Większość z nich to Ukraińcy.

Subskrybuje zawartość

Informacje

 • Jak zalegalizować pobyt cudzoziemca?
 • Zmiany w ustawie o cudzoziemcach 2024
 • Legalizacja pobytu kompleksowy przewodnik
 • Karta pobytu dla Ukraińca
 • Jak uzyskać kartę pobytu?
 • Małżeństwo z cudzoziemcem
 • Wszystko o karcie Polaka
 • Problemy z logowaniem do systemu INPOL
 • Zezwolenie na pobyt czasowy: Kompletny przewodnik
 • Wprowadzenie do karty stałego pobytu
 • Odwołanie stanu zagrozenia epidemicznego a sytuacja prawna cudzoziemców
 • Wydłużenie okresu legalnego pobytu obywateli Ukrainy
 • Uchylenie przepisów szczególnych wprowadzonych na czas pandemii COVID-19
 • Kolejna nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy
 • Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
 • zmiany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiazku z konfliktem zbrojnym
 • Koniec pandemii w 2023, legalizacja pobytu
 • Nowy projekt ustawy o cudzoziemcach 2023
 • koniec ułatwień dla Rosjan w dostępie do rynku pracy
 • Składanie wniosków wizowych w Polsce przez obywateli Ukrainy i Białorusi
 • ograniczenia wjazdu na terytorium RP dla obywateli Federacji Rosyjskiej
 • Unijne wizy nie dla Rosjan
 • Szczególne regulacje dotyczące pobytu obywateli Białorusi będących kierowcami w transporcie drogowym
 • Przedłużenie z mocy prawa ważności wiz krajowych obywatelom Ukrainy, w tym studentom
 • Business Habour, co to jest?
 • Cyfrowe zezwolenie na pobyt
 • Nowa ustawa vizowa
 • Zmiany ustawy o cudzoziemcach 24.10.2008
 • Pobyt czasowy na terenie RP
 • Karta pobytu
 • Pobyt rezydenta
 • Zaproszenie
 • Przedłużenie wizy
 • Zezwolenie na osiedlenie na terytorium RP
 • Środki utrzymania cudzoziemca