zezwolenia na pracę.

Kiedy nie jest konieczne zezwolenie na pracę

Kiedy zezwolenie nie jest konieczne

Jeśli pobyt w Polsce odbywa się w ramach oddelegowania, nie trzeba prosić wojewody
o zgodę na pracę.
Nie jest ona też wymagana m.in. do przeprowadzenia wykładu czy udziału
w zawodach sportowych
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przewiduje również przypadki, kiedy podejmowanie pracy przez cudzoziemca nie wymaga uzyskiwania od wojewody zezwolenia na pracę. Warunkiem jest, by obcokrajowiec legalnie przebywał na terytorium Polski na podstawie dokumentu, który nie wyklucza wykonywania przez niego pracy.
Przesądza status lub wiek
o zezwolenie na pracę nie trzeba występować m.in. dla cudzoziemca, który posiada w Polsce zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony. Zwolnienie z tego obowiązku dotyczy również:
* członków rodziny cudzoziemca w razie owdowienia, rozwodu, separacji, śmierci wstępnego lub zstępnego pierwszego stopnia,
* małżonka obywatela polskiego w razie owdowienia lub rozwodu, gdy przemawia za tym szczególnie ważny interes obcokrajowca,
* cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE w celu podjęcia pracy, działalności gospodarczej, studiów lub szkolenia zawodowego,
* ofiar handlu ludźmi, studentów stacjonarnych studiów wyższych lub doktoranckich,
cudzoziemca będącego naukowcem, który prze bywa na terytorium RP w celu prowadzenia badań naukowych na podstawie umowy o przyjęciu w celu realizacji projektu badawczego, zawartej z placówką naukową zatwierdzoną przez ministra właściwego do spraw nauki.
Zezwolenie na pracę nie jest również wymagane od małżonka obywatela polskiego, jeśli posiada on zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Polski, które zostało udzielone w związku z zawarciem związku małżeńskiego. To samo dotyczy małżonka cudzoziemca, który jest uchodźcą albo któremu udzielono ochrony czasowej bądź uzupełniającej w Polsce bądź też posiada zezwolenie na osiedlenie w Polsce lub na pobyt rezydenta długoterminowego WE w RP albo jeżeli ma zgodę na pobyt tolerowany w Polsce.
Z wnioskiem o wydanie zgody na podjęcie pracy w Polsce nie trzeba również występować w stosunku do obcokrajowca, jeśli:
* jest on zstępnym obywatela polskiego lub cudzoziemca, należącego do jednej z ww. grup, w wieku do 21 lat lub pozostaje na jego utrzymaniu, jeżeli posiada zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Polski,
* posiada zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Polski udzielone w celu łączenia rodzin,
* przebywa na terytorium Polski i ma stempel w dokumencie podróży potwierdzający, że złożył w terminie wniosek o zezwolenie: na zamieszkanie na czas oznaczony, na pobyt rezydenta długoterminowego WE lub na osiedlenie się, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem tego podania był zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę na podstawie ww. okoliczności.
Prawie jak Polak
Również obcokrajowiec posiadający Kartę Polaka nie musi się martwić o zezwolenie na pracę w Polsce. Jest to dokument uregulowany ustawą z 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. nr 180, poz. 1280 ze zm). Potwierdza on przynależność do narodu polskiego. Wydaje go konsul właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy
Kartę Polaka można przyznać wyłącznie osobie, która w dniu złożenia wniosku o jej
wydanie posiada obywatelstwo Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżańskiej, Republiki Białoruś, Republiki Estońskiej, Gruzji, . republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy lub Republiki Uzbekistanu. Takie uprawnienie przysługuje również osobie, która w jednym z tych państw posiada status
bezpaństwowca.
O zezwolenie na pracę nie musi też starać się osoba, która się ubiega o nadanie statusu uchodźcy lub jest małżonkiem, w imieniu którego został złożony wniosek o nadanie statusu uchodźcy. Tutaj jednak obowiązuje warunek posiadania zaświadczenia o udzieleniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Polski. Kwestie te szczegółowo reguluje ustawa z 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedno Dz.U. z 2009 r. nr 189, poz. 1472 ze zm.). Jeżeli po upływie sześciu miesięcy od dnia złożenia wniosku o nadanie statusu uchodźcy nie została wydana decyzja w pierwszej instancji, a przyczyna nie leży po stronie wnioskodawcy, to na jego wniosek szef urzędu ds. cudzoziemców wydaje zaświadczenie potwierdzające okres, jaki upłynął od dnia wszczęcia postępowania, oraz fakt, że przyczyna nie wydania decyzji w terminie sześciu miesięcy nie leży po stronie wnioskodawcy. Taki dokument wraz z tymczasowym zaświadczeniem tożsamości cudzoziemca stanowi podstawę do wykonywania pracy na terytorium Polski na zasadach i w trybie określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zarówno dla wnioskodawcy. jak i małżonka, w imieniu którego wnioskodawca występuje. Zaświadczenie jest ważne do dnia, w którym decyzja o nadaniu statusu uchodźcy stanie się ostateczna.
Oddelegowanie do zadań
W Polsce może pracować bez zezwolenia cudzoziemiec, który posiada prawo do przebywania i wykonywania pracy na terytorium:
* państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
* państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależącego do UE,
* Konfederacji Szwajcarskiej, który jest zatrudniony przez pracodawcę mającego siedzibę na terytorium tego państwa oraz czasowo delegowany przez niego w celu świadczenia usług na terytorium Polski.
W tej sprawie wypowiedział się m.in. Trybunał Sprawiedliwości UE. W wyroku z 9 sierpnia 1994 r. Raymond Vander Elst przeciwko Office des Migrations Internationales (sprawa C-43/9 ECRI-03803) orzekł, że pracownicy zatrudniani stale i zwyczajowo przez usługodawcę z siedzibą w państwie członkowskim (pochodzenia) mogą być delegowani do innego państwa członkowskiego (przyjmującego), bez konieczności spełniania w tym ostatnim państwie wymogów w rodzaju uzyskania pozwolenia na pracę.
Zatem przyjmujące państwo członkowskie nie może wymagać od pracowników delegowanvch pochodzących z krajów trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) spełnienia dodatkowych formalności ani warunków, jeśli są oni legalnie zatrudnieni przez usługodawcę z siedzibą w innym państwie członkowskim. Państwo przyjmujące ma prawo sprawdzić, czy osoba ta jest legalnie zatrudniana w innym państwie członkowskim, z którego została delegowana.
Bez konieczności posiadania zezwolenia mogą też pracować w Polsce obcokrajowcy, jeśli jest to zgodne z umowami międzynarodowymi lub odrębny przepisami.

Wyjątek dla Turcji i państw wschodnich
Zwolnienie z konieczności uzyskania zezwolenia na wykonywanie pracy
w Polsce może też wynikać z posiadanego obywatelstwa. Mogą z tego korzystać
m.in. Białorusini i Gruzini
Prawo podejmowania pracy bez konieczności uzyskiwania zezwolenia posiadają również na podstawie ww. rozporządzenia z 20 lipca 2011 r. cudzoziemcy na zasadach określonych w aktach prawnych wydanych przez organy powołane na mocy układu ustanawiającego stowarzyszenie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Turcją, podpisanego 12 września 1963 r. w Ankarze.
Szczegółowe zasady zatrudnienia obywateli Turcji bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na pracę określa decyzja nr 1/80 Rady Stowarzyszenia EWG - Turcja z 19 września 1980 r. Pracę w Polsce może podjąć bez zezwolenia Turek po czterech latach legalnego zatrudnienia w Polsce. Z kolei członek rodziny obywatela Turcji, któremu wydano zezwolenie na dołączenie do niego w ramach łączenia rodzin po
pięciu latach legalnego pobytu w Polsce, a także jego dzieci, które ukończyły szkolenie zawodowe w Polsce - po trzech latach legalnego zatrudnienia jednego z rodziców na terytorium Polski.
Legalnie mogą wykonywać w Polsce pracę obywatele Republiki Białoruś, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy, przy czym:
* praca nie może być wykonywana dłużej niż przez sześć miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, niezależnie od liczby podmiotów powierzających im wykonywanie zadań,
* konieczne jest zawarcie umowy w formie pisemnej może to być jednak zarówno umowa o prace jak i umowa-zlecenie czy o dzieło itp.
* przed podjęciem przez cudzoziemca zatrudnienia powiatowy urząd pracy właściwy ze względu ma miejsce pobytu stałego lub siedzibę podmiotu powierzającego wykonywanie pracy musi zarejestrować pisemne oświadczenie tego podmiotu o zamiarze powierzenia wykonywania pracy temu cudzoziemcowi, określające nazwę zawodu, miejsce wykonywania obowiązków, datę rozpoczęcia i okres wykonywania zadań rodzaj umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy oraz wysokość wynagrodzenia brutto, informujące o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy oraz o zapoznaniu się z przepisami związanymi z pobytem i pracą cudzoziemców. Oczywiście obywatele tych
państw muszą legalnie przebywać na terenie Polski, tj. posiadać wizę lub zezwolenie na zamieszkanie, które uprawniają do podjęcia zatrudnienia.

Uprzywilejowane profesje
Rozporządzenie z 20 lipca 2011 w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności zezwolenia na pracę (Dz U nr 155 poz 919 )wskazuje na 22 przypadki legalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców bez formalnej zgody. Dotyczą m.in. pracowników, którzy:
* prowadzą szkolenia, biorą udział w stażach zawodowych, pełnią funkcje doradczą, nadzorczą lub wymagającą szczególnych kwalifikacji i umiejętności w programach realizowanych w ramach działań Unii Europejskiej,
* są nauczycielami języków obcych którzy wykonują pracę w przedszkolach, placówkach, ośrodkach zakładach kształcenia nauczycieli lub kolegiach
* są członkami sił zbrojnych lub personelu cywilnego,
* są stałymi korespondentami zagranicznych środków masowego przekazu
* wykonują indywidualnie lub w zespołach trwające do 30 dni w roku kalendarzowym usługi artystyczne,
* wygłaszają, do 30 dni w roku okazjonalne wykłady, referaty o szczególnej wartości naukowej lub artystycznej, jeżeli zachowują miejsce stałego pobytu za granicą,
* są sportowcami wykonującymi do 30 dni w roku kalendarzowym, pracę dla podmiotu mającego siedzibę na terytorium Polski o w związku z zawodami sportowymi
* wykonują pracę w związku z wydarzeniami sportowymi rangi międzynarodowej na podstawie skierowania przez odpowiednią międzynarodową organizację sportową
Źródło-Rzeczpospolita

Subskrybuje zawartość

Informacje

 • Zmiany w ustawie o cudzoziemcach 2024
 • Legalizacja pobytu kompleksowy przewodnik
 • Karta pobytu dla Ukraińca
 • Jak uzyskać kartę pobytu?
 • Małżeństwo z cudzoziemcem
 • Wszystko o karcie Polaka
 • Problemy z logowaniem do systemu INPOL
 • Zezwolenie na pobyt czasowy: Kompletny przewodnik
 • Wprowadzenie do karty stałego pobytu
 • Odwołanie stanu zagrozenia epidemicznego a sytuacja prawna cudzoziemców
 • Wydłużenie okresu legalnego pobytu obywateli Ukrainy
 • Uchylenie przepisów szczególnych wprowadzonych na czas pandemii COVID-19
 • Kolejna nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy
 • Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
 • zmiany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiazku z konfliktem zbrojnym
 • Koniec pandemii w 2023, legalizacja pobytu
 • Nowy projekt ustawy o cudzoziemcach 2023
 • koniec ułatwień dla Rosjan w dostępie do rynku pracy
 • Składanie wniosków wizowych w Polsce przez obywateli Ukrainy i Białorusi
 • ograniczenia wjazdu na terytorium RP dla obywateli Federacji Rosyjskiej
 • Unijne wizy nie dla Rosjan
 • Szczególne regulacje dotyczące pobytu obywateli Białorusi będących kierowcami w transporcie drogowym
 • Przedłużenie z mocy prawa ważności wiz krajowych obywatelom Ukrainy, w tym studentom
 • Business Habour, co to jest?
 • Cyfrowe zezwolenie na pobyt
 • Nowa ustawa vizowa
 • Zmiany ustawy o cudzoziemcach 24.10.2008
 • Pobyt czasowy na terenie RP
 • Karta pobytu
 • Pobyt rezydenta
 • Zaproszenie
 • Przedłużenie wizy
 • Zezwolenie na osiedlenie na terytorium RP
 • Środki utrzymania cudzoziemca