odzyskanie obywatelstwa

Tysiące emigrantów odzyska polski paszport

Tysiące emigrantów odzyska polski paszport
Od dzisiaj osoby; które utraciły obywatelstwo polskie, mogą występować o jego przywrócenie

Dotychczas przywrócenie obywatelstwa było niemożliwe. Zainteresowani mogli się starać jedynie o jego nadanie. Tak jak inni cudzoziemcy. Teraz umożliwia to ustawa o obywatelstwie. która właśnie weszła w życie.
- Przepisy dotyczące przywrócenia obywatelstwa polskiego są skierowane do wszystkich. którzy utracili obywatelstwo polskie przed 1 stycznia 1999 r. i wyrażą wolę jego ponownego nabycia. czyli złożą wniosek do ministra spraw. Ci natomiast, którzy utracili obywatelstwo po 1 stycznia 1999 r będą mogli występować tak jak poprzednio, o nadanie go przez prezydenta RP. Taki tryb przewidywała m.in. ustawa z1962r.
Posiadanie obywatelstwa polskiego stwierdzają wojewodowie. Rozpatrują oni po kilka tysięcy wniosków rocznie, głównie z państw b. ZSRR. Izraela. USA i Niemiec.
- Generalnie ich orzeczenia są poprawne, a do sądów nie wpływa wiele skarg - mówi sędzia z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który w ubiegłym roku rozpoznał 120 takich spraw. - Ale trudno przewidzieć, ile ich napłynie teraz.
- To sprawiedliwe rozwiązanie gdyż wiele osób utraciło obywatelstwo wbrew swej woli. Ustawa z 1951 r. o obywatelstwie polskim nie zezwalała na jednoczesne posiadanie obywatelstwa innego państwa. Odczuli to emigranci marcowi z 1968 r. oraz wyjeżdżający do Niemiec w akcji łączenia rodzin. Prawo przywrócenia obywatelstwa polskiego może więc mieć ogromne znaczenie. zwłaszcza dla osób mieszkających poza UE, które chciałyby mieć swobodę pracy i poruszania się.
Liczebność emigracji może mieć rozległe skutki. Przywrócenie polskiego obywatelstwa oznacza, że miało się je w sposób nieprzerwany. - A więc np że polscy oficerowie pozbawieni obywatelstwa za pozostanie na Zachodzie utracili bezprawnie swoją własność. Innym, potraktowanym jako cudzoziemcy odmówiono zezwolenia na kupno ziemi czy udziałów w
spółkach. Mogą się też pojawić mimu upływu terminu wnioski o rekompensaty za mienie zabużańskie uzależnione właśnie od posiadania obywatelstwa polskiego. Stwarza to nowe sytuacje i poważne wyzwania dla organów stosujących prawo.

Przepisy dotyczące przywracania obywatelstwa zawarte w ustawie z 2 kwietnia 2009 r. są wyrazem dążenia do zadośćuczynienia
za niesprawiedliwości przede wszystkim okresu komunistycznego. O przywrócenie mogą się starać m.in. osoby, które zostały go pozbawione na mocy ustawo obywatelstwie polskim z 1951 r. i 1962 r. (np. w związku z naruszeniem obowiązku wierności PRL, działanie na szkodę PRL, nielegalnym opuszczeniem państwa po 9 maja 1945 r., odmową powrotu do kraju). Jednakże ustawa odnosi się też do utraty obywatelstwa w okresie wcześniejszym, przewidując, że o przywrócenie będzie mogła występować np. osoba, która je utraciła przez nabycie obywatelstwa obcego, na podstawie art. 11 ustawy o obywatelstwie państwa polskiego z 1920 r.

Źródło- Rzeczpospolita

Subskrybuje zawartość

Informacje

 • Legalizacja pobytu kompleksowy przewodnik
 • Karta pobytu dla Ukraińca
 • Jak uzyskać kartę pobytu?
 • Małżeństwo z cudzoziemcem
 • Wszystko o karcie Polaka
 • Problemy z logowaniem do systemu INPOL
 • Zezwolenie na pobyt czasowy: Kompletny przewodnik
 • Wprowadzenie do karty stałego pobytu
 • Odwołanie stanu zagrozenia epidemicznego a sytuacja prawna cudzoziemców
 • Wydłużenie okresu legalnego pobytu obywateli Ukrainy
 • Uchylenie przepisów szczególnych wprowadzonych na czas pandemii COVID-19
 • Kolejna nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy
 • Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
 • zmiany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiazku z konfliktem zbrojnym
 • Koniec pandemii w 2023, legalizacja pobytu
 • Nowy projekt ustawy o cudzoziemcach 2023
 • koniec ułatwień dla Rosjan w dostępie do rynku pracy
 • Składanie wniosków wizowych w Polsce przez obywateli Ukrainy i Białorusi
 • ograniczenia wjazdu na terytorium RP dla obywateli Federacji Rosyjskiej
 • Unijne wizy nie dla Rosjan
 • Szczególne regulacje dotyczące pobytu obywateli Białorusi będących kierowcami w transporcie drogowym
 • Przedłużenie z mocy prawa ważności wiz krajowych obywatelom Ukrainy, w tym studentom
 • Business Habour, co to jest?
 • Cyfrowe zezwolenie na pobyt
 • Nowa ustawa vizowa
 • Zmiany ustawy o cudzoziemcach 24.10.2008
 • Pobyt czasowy na terenie RP
 • Karta pobytu
 • Pobyt rezydenta
 • Zaproszenie
 • Przedłużenie wizy
 • Zezwolenie na osiedlenie na terytorium RP
 • Środki utrzymania cudzoziemca