cudzoziemców

Uproszczone zasady dostępu do rynku pracy na terytorium RP dla cudzoziemców

Wybraną grupę cudzoziemców obowiązują uproszczone zasady dostępu do rynku pracy na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz. 1116), a mianowicie zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę są:
- członkowie sił zbrojnych lub personelu cywilnego, którzy pracują w międzynarodowych strukturach wojskowych znajdujących się na terytorium Polski, oraz cudzoziemcy delegowani do wdrażania programów zbrojeniowych realizowanych na podstawie umów, których Polska jest stroną;
- stali korespondenci zagraniczni środków masowego przekazu wykonujący działalność prasową, radiową, telewizyjną, filmową lub fotograficzną, którym została przyznana przez Ministra Spraw Zagranicznych, akredytacja wydana na wniosek redaktora naczelnego zagranicznej redakcji lub agencji, w której korespondent jest zatrudniony;
- cudzoziemcy nie posiadający obywatelstwa państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego należącego do UE lub obywatelstwa Konfederacji Szwajcarskiej wykonujący pracę w zarządach osób prawnych, które uzyskały wpis do rejestru przedsiębiorców na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t. jedn.: Dz. U. 2007 r. Nr 168 poz. 1186) lub są spółkami kapitałowymi w organizacji, jeżeli przebywają na terytorium Polski na podstawie wizy pobytowej w celu wykonywania pracy i czas ich pobytu w Polsce w związku z pełnieniem funkcji nie przekracza sześciu miesięcy w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy;
- obywatele Turcji po upływie 4-letniego okresu legalnego wykonywania pracy w Polsce; członkowie rodziny obywatela Turcji, który pracuje w Polsce, jeżeli zamieszkują oni we wspólnocie domowej na terytorium RP przez minimum 5 lat;
- absolwenci polskich szkół lub uczelni wyższych, którzy są dziećmi obywateli Turcji pracujących legalnie w Polsce przez okres przynajmniej 3 lat;
- członkowie zarządów firm z obszaru Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
- nauczyciele języków obcych, pod warunkiem, iż język którego uczą jest ich ojczystym językiem;
- pracownicy naukowi w jednostkach badawczo rozwojowych;
- osoby pracujące na rzecz posłów do parlamentu europejskiego;
- osoby prowadzące szkolenia w ramach projektów Unii Europejskiej i organizacji międzynarodowych;
- sportowcy jeżeli ich praca ma charakter okazjonalny;
- duchowni jeżeli zostali skierowani przez swój kościół lub też związek wyznaniowy;
- absolwenci polskich szkół medycznych (lekarze, dentyści, pielęgniarki), odbywający w Polsce staże podyplomowe;
- studenci, skierowani w ramach współpracy publicznych służb zatrudnienia;
- studenci szkół letnich organizowanych w Polsce w okresie od lipca do sierpnia;
- cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego czasowo delegowani przez pracodawcę do wykonania danej usługi;
- wykładowcy przebywający gościnnie do 30 dni w ciągu jednego roku;
- artyści (aktorzy, reżyserzy, muzycy, itp.) przebywający do 30 dni w ciągu jednego roku;
- obywatele państw graniczących z Polską, jeżeli wykonują oni, przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy w ciągu kolejnych 6 miesięcy, pracę związaną z wykonywaniem działalności określonej w sekcji A (grupie 01.1-01.3 - grupy 01.1 - uprawy rolne, ogrodnictwo, włączając warzywnictwo, grupy 01.2 - chów i hodowla zwierząt, grupy 01.3 - uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt, działalność mieszana) Polskiej Klasyfikacji Działalności, która została ustanowiona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz. U. 2007 r. Nr 251 poz. 1885).
Obywatele państw sąsiadujących z Polską (dotyczy to Białorusi, Rosji i Ukrainy) mogą podejmować pracę w Polsce bez zezwolenia w okresie do sześciu miesięcy w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy, pod warunkiem posiadania przez nich oświadczenia polskiego pracodawcy o zamiarze powierzenia im wykonywania pracy, które to oświadczenie jest rejestrowane w powiatowym urzędzie pracy, właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy. Procedura zarejestrowania oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi jest bezpłatna (zarówno dla pracodawcy jak i cudzoziemca). Zarejestrowane oświadczenie stanowi podstawę do uzyskania przez cudzoziemca w polskiej placówce konsularnej w kraju jego stałego pobytu wizy pobytowej, uprawniającej do wykonywania pracy. Warunkiem wykonywania legalnej pracy jest posiadanie wizy w celu wykonywania pracy.

Powrót

Subskrybuje zawartość