akty ślubu

Zagraniczne akty ślubu w Polsce

Moc obcego aktu ślubu

Czy zagraniczne akty stanu cywilnego są ważne tak jak polskie
Czy można się np. rozwodzić na podstawie zagranicznego aktu ślubu? O rozstrzygnięcie tej kwestii zwróciła się do Sądu Najwyższego, rzecznik praw obywatelskich.
Ta bardzo praktyczna kwestia nie została przez sądy do tej pory rozstrzygnięta, co więcej, są w tym względzie dwa przeciwne stanowiska.
Według pierwszego tzw. transkrypcja zagranicznego aktu w polskim urzędzie stanu cywilnego stanowi rejestrację zdarzenia, do którego doszło zagranicą, np. urodzenia, małżeństwa czy zgonu. W jednym ze starszych wyroków (II CR 386/72) SN stwierdził, że transponowany akt małżeństwa wpisany do polskiego USC stanowi wyłączny dowód jego zawarcia. Z kolei w wyroku z 13 czerwca 2000 r. (III CKN 260/00) SN uznał, że nie można skutecznie żądać unieważnienia małżeństwa bez uprzedniej transkrypcji zagranicznego aktu (procedurę tę określa art. 73 prawa o aktach stanu cywilnego).
Zagraniczny akt może być transkrybowany do polskich ksiąg stanu cywilnego. Jeśli nie został wpisany, to w świetle polskiego prawa nie ma dowodu na zawarcie związku małżeńskiego - stwierdził SN.
W orzeczeniu z 8 sierpnia 2003 r. (V CK 6/02) SN uznał, że transkrypcja nie stanowi jakiejś szczególnej formy rejestracji zdarzenia zaistniałego za granicą, a zagraniczne akty stanu cywilnego, jako dokumenty urzędowe, bez potrzeby ich transkrybowania posiadają w Polsce moc dowodową na równi z polskimi dokumentami. Art. 4 prawa o aktach stanu cywilnego, który mówi, że akty stanu cywilnego stanowią wyłączny dowód zdarzeń w nich stwierdzonych, odnosi się zarówno do aktów sporządzonych v Polsce, jak i za granicą. Rozbieżności sprowadzają się więc do pytania, czy potrzebna jest transkrypcja, aby zagraniczny akt uzyskał taki status w Polsce. Zdaniem RPO nie jest potrzebna. Moc dowodowa zagranicznego aktu stanu cywilnego jest zrównana z mocą dowodową polskiego aktu, także wówczas, gdy akt nie został wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego.
Zdaniem konstytucjonalisty UW, państwo polskie nie może się zrzekać kontroli zagranicznych aktów, choć w odniesieniu do UE powinna być mniejsza. Profesor z UŚ uważa, że powinna decydować zasada wzajemności: jeśli obce państwo honoruje polskie akty, to władze polskie powinny honorować ich. Drogowskazem przy wykładni przepisów powinno być dobro człowieka.
Źródło- Rzeczpospolita

Subskrybuje zawartość

Informacje

 • Jak zalegalizować pobyt cudzoziemca?
 • Zmiany w ustawie o cudzoziemcach 2024
 • Legalizacja pobytu kompleksowy przewodnik
 • Karta pobytu dla Ukraińca
 • Jak uzyskać kartę pobytu?
 • Małżeństwo z cudzoziemcem
 • Wszystko o karcie Polaka
 • Problemy z logowaniem do systemu INPOL
 • Zezwolenie na pobyt czasowy: Kompletny przewodnik
 • Wprowadzenie do karty stałego pobytu
 • Odwołanie stanu zagrozenia epidemicznego a sytuacja prawna cudzoziemców
 • Wydłużenie okresu legalnego pobytu obywateli Ukrainy
 • Uchylenie przepisów szczególnych wprowadzonych na czas pandemii COVID-19
 • Kolejna nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy
 • Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
 • zmiany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiazku z konfliktem zbrojnym
 • Koniec pandemii w 2023, legalizacja pobytu
 • Nowy projekt ustawy o cudzoziemcach 2023
 • koniec ułatwień dla Rosjan w dostępie do rynku pracy
 • Składanie wniosków wizowych w Polsce przez obywateli Ukrainy i Białorusi
 • ograniczenia wjazdu na terytorium RP dla obywateli Federacji Rosyjskiej
 • Unijne wizy nie dla Rosjan
 • Szczególne regulacje dotyczące pobytu obywateli Białorusi będących kierowcami w transporcie drogowym
 • Przedłużenie z mocy prawa ważności wiz krajowych obywatelom Ukrainy, w tym studentom
 • Business Habour, co to jest?
 • Cyfrowe zezwolenie na pobyt
 • Nowa ustawa vizowa
 • Zmiany ustawy o cudzoziemcach 24.10.2008
 • Pobyt czasowy na terenie RP
 • Karta pobytu
 • Pobyt rezydenta
 • Zaproszenie
 • Przedłużenie wizy
 • Zezwolenie na osiedlenie na terytorium RP
 • Środki utrzymania cudzoziemca