Rejestracja obywateli Ukrainy

Rejestracja obywateli Ukrainy, którzy wjechali do Polski po 24.02.2022, powierzenie pracy, przyjęcie do pracy.

Jeśli obywatel Ukrainy wjechał do Polski ze względu na działania wojenne w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. i jego pobyt w RP został uznany za legalny przez 18 miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 r., to jego pracę można zalegalizować wyłącznie na podstawie powiadomienia o podjęciu pracy przez obywatela Ukrainy. Ww. pobyt nie daje uprawnienia do legalnego podjęcia pracy na podstawie oświadczenia lub zezwolenia na pracę, w tym zezwolenia na pracę sezonową.

Jeżeli zdążyli już Państwo uzyskać wpis oświadczenia do ewidencji dla cudzoziemca, który przebywa na ww. podstawie, należy ponownie powierzyć pracę temu cudzoziemcowi, tj. nawiązać nową umowę i w terminie 14 złożyć powiadomienie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Zgodnie z wyjaśnianiami Ministerstwa ww. zasada ma również zastosowanie w przypadku niezłożenia powiadomienia w terminie 14 dni o powierzenia pracy cudzoziemcowi, tj. Jeżeli upłynął termin przeznaczony na złożenie powiadomienia podmiot nie ma możliwości doprowadzenia do sytuacji zgodnej z prawem poprzez wysłanie powiadomienia po okresie 14 dni. W takim przypadku konieczne jest ponowne powierzenie pracy temu cudzoziemcowi (nawiązanie nowej umowy), od którego liczony jest nowy okres 14 dni przewidziany na złożenie powiadomienia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi.

Subskrybuje zawartość