karta pobytu dla obywateli Ukrainy

Zmiany w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. Jedną ze zmian, jaką przewiduje ten projekt, jest uchylenie przepisu art. 38 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.), przewidującego możliwość składania, po upływie 9 miesięcy od wjazdu, wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy- kartę pobytu
Rozpoczęcie w chwili obecnej procesu składania wniosków o kartę pobytu,na podstawie art. 38 oraz ich rozpatrywania przez wojewodów byłoby przedwczesne w obecnych warunkach - wciąż trwającego konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy oraz możliwości korzystania z instytucji ochrony czasowej.

Projekt ustawy zawiera przepis przejściowy, na podstawie którego wojewoda pozostawi bez rozpoznania wnioski o kartę pobytu złożone na podstawie uchylanego przepisu art. 38 ustawy w okresie od dnia 24 listopada 2022 r. do dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej.
Urząd do Spraw Cudzoziemców rekomenduje powstrzymanie się od składania wniosków w tej sprawie.
Podsumowując, na dzień dzisiejszy nie ma sensu składanie wniosków o kartę pobytuW ustawie będzie również ogłoszone koniec okresu ochronnego cudzoziemców w związku z Covidem i konieczność składania wniosków o kartę pobytu w przeciągu 30 dni lub wyjazdu z kraju.

Obywatele Ukrainy będą wciąż korzystali z dotychczasowych uprawnień jakie zapewnia powyższa ustawa.

Subskrybuje zawartość